Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Catalana: Realisme i Naturalisme

Codi de l'assignatura: 360667

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Domingo Clua

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

E) Pràctica en la interpretació contextualitzada de textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

C) Coneixement expert de la literatura catalana medieval, moderna i contemporània.

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

B) Reconeixement dels codis lingüístics i literaris específics de la cultura catalana de cada època.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la convivència entre el romanticisme i el realisme.

— Tenir una visió de conjunt de la recepció, evolució i crisi del realisme i del naturalisme dins el context històric, ideològic i literari europeu i català.

— Comprendre les particularitats del realisme i el naturalisme en poesia, narrativa i teatre.

— Conèixer els textos teòrics, els autors més rellevants d’aquests textos (Josep Yxart, Joan Sardà i Narcís Oller) i la seva difusió.

— Ser capaç de relacionar aquests moviments amb la modernitat i el progrés.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber interpretar, analitzar i comentar els textos literaris proposats.

— Ser capaç d’utilitzar els recursos bibliogràfics (extreure’n informació rellevant i interpretar-la adequadament).

— Ser capaç de fer una lectura analítica, contextualitzada i relacional dels textos objecte d’estudi.

— Saber establir relacions entre els autors i els textos coetanis del període estudiat.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Ser autònom en la recerca d’informació, saber sintetitzar-la i saber-la exposar tant oralment com per escrit.
— Ser capaç d’aprendre dels errors i dels encerts.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Nocions generals: definició del concepte realisme

*  
El realisme premodern i el realisme modern: semblances i diferències. El context i els usos lingüístics a les terres de parla catalana durant el segle xix

2. Realisme i tradició popular

*  
Del romanticisme al realisme en la literatura en la tradició literària popular:
— La literatura de canya i cordill: els romanços, les cançons, etc.
— La literatura, el cant i el realisme: la poesia de Josep Anselm Clavé

3. Els precedents teòrics i literaris

*  
Balzac, Stendhal, Comte, Taine, Zola

4. La poesia

*  
Les temptatives realistes en la poesia catalana de la segona meitat de segle (Apel·les Mestres i Joaquim Maria Bartrina)

5. La narrativa

*  
— El costumisme (Emili Vilanova i Bosch de la Trinxeria)
— L’obra de Narcís Oller

6. El teatre

*  
Les temptatives realistes (Àngel Guimerà)

7. El realisme/naturalisme i la crítica

*  
Yxart, Sardà, Ramon D. Perés

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats que es duen a terme al llarg del curs són tant de tipus teòric com pràctic: seguiment de les classes i orientacions del professor (contextualització històrica, cultural i literària; dades específiques sobre gèneres i autors; presentació de les obres principals); lectura, estudi i comentari dels textos literaris proposats i de la bibliografia explicitada; participació en debats (comentaris d’una obra literària, d’un assaig, d’un pròleg, etc.); elaboració de treballs expositius relacionats amb els textos llegits (comentari analític i crític, anàlisi comparativa de textos, etc.); exposició a classe (si escau) d’algun dels treballs lliurats al llarg de l’avaluació continuada i que hagin obtingut una bona qualificació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Comprèn dues proves: una després de Setmana Santa (40 % de la nota), i una segona a final de curs (60 % de la nota).

En funció dels coneixements previs dels estudiants, del desenvolupament de les classes, de la participació, etc., es poden proposar altres treballs (obligatoris o voluntaris) plantejats amb el temps necessari per fer-los.

Per qualificar aquesta assignatura és indispensable haver-se presentat a les dues proves parcials.

 

Avaluació única

Es recorda que, segons la normativa de la Facultat, els estudiants tenen dret a renunciar a l’avaluació continuada i a sotmetre’s exclusivament a un examen final, sempre que ho demanin durant el primer mes del curs amb la sol·licitud que es facilita a Secretaria.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

Dins el període de reavaluació que la Facultat assenyala, els estudiants poden recuperar els exàmens parcials de l’avaluació continuada que no hagin superat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV, Actes del IV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Basilea, 1976, Barcelona, 1977  Enllaç

CABRÉ, Rosa, DOMINGO, Josep M. (eds), Estudis sobre el positivisme a Catalunya, Vic, Sec. de Literatura, Depart. Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2007.  Enllaç

CASSANY, Enric (dir.), Panorama crític de la literatura catalana, vol. IV, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 2009. (Textos: «Els anys del realisme i del naturalisme» de Xavier Vall, «La narrativa» d’Enric Cassany i «Narcís Oller» de Rosa Cabré,  pp. 132-186, 383-425 i 429-467)  Enllaç

CASSANY, E. El costumisme en la prosa catalana del segle XIX. Curial, Barcelona, 1992.  Enllaç

L. DÍAZ LARIOS i E. MIRALLES, Del Romanticismo al realismo, Actes del I coloqui dela Sociedad de Literatura Española del siglo XIX, Publicacions de la UB, Barcelona, 1994.  Enllaç

MOLAS, J. (dir.) Història de la Literatura Catalana, vol. VII,  Barcelona, Ed. Ariel, 1986.   Enllaç

SUNYER, M. (ed.), El segle romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller, Valls 28-30 de novembre de 1996, Valls, 1999.   Enllaç

SARDÀ, Joan, Art i veritat. Crítiques de novel·la vuitcentista, a cura d’Antònia Tayadella. Barcelona, 1997.  Enllaç

YXART, J. Entorn de la literatura catalana de la restauració (a cura de Jordi Castellanos), Edicions 62 (MOLC), Barcelona, 1980  Enllaç

E. Cassany, J. M. Domingo (dir.), Literatura contemporània (I). El Vuit-cents [À. Broch, Història de la literatura catalana, V], Enciclopèdia Catalana / Barcino / Ajuntament de Barcelona, 2018.

Capítol

CABRÉ, R. «La preceptiva de Zola i la seva recepció en la crítica positivista: Joan Sardà i Josep Yxart», dins S. Saillard i A. Sotelo (eds.), Zola y España, Barcelona, 1997, Publicacions de la UB, pp. 13-28.   Enllaç

Article

CAMPS, J. «Carles Bosch de la Trinxeria i la novel·la: literatura, societat urbana i intenció moral», dins Anuari Verdaguer, núm. 19, Eumogràfic / Universitat de Vic, Vic, 2011.  Enllaç

Comunicacions, ponències

GALLÉN, E. «Realismo en el teatre de Guimerà», dins Jose Maria DOMINGO i Miquel m. GIBERT (ed.), Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el Teatre Català del segle XIX, Diputació de Tarragona, Tarragona, 2000, pp. 156-172.  Enllaç