Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Catalana: Crítica Textual

Codi de l'assignatura: 360673

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Domingo Clua

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

I) Pràctica en la utilització de la terminologia científica.

   -

Edició crítica de textos literaris i lingüístics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb la lectura d’edicions crítiques.
— Ser capaç de destriar entre una edició crítica i una edició divulgativa.
— Aprendre a respectar les diverses metodologies ecdòtiques establertes al llarg de la història de la filologia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar mètodes de treball per establir hipòtesis d’edició.
— Interpretar textos literaris de manera precisa i analítica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Organitzar i planificar l’aprenentatge mitjançant objectius i estratègies.
— Desenvolupar l’esperit crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preliminars

*  
1.1. Filologia: ecdòtica i hermenèutica
1.2. El concepte d’«originalitat»
1.3. La còpia i l’error
1.4. Editar un text medieval
1.5. La bibliografia textual
1.6. La variant i la variantística

2. Recorreguts per la terminologia de la crítica textual

3. Pràctiques de transcripció de manuscrits

*  
3.1. Textos medievals
3.2. Textos moderns i contemporanis

4. Tipus d’edicions

*  
4.1. Els «mètodes antiquats»
4.2. Edició diplomàtica, edició mecànica, edició interpretativa
4.3. El mètode de Lachmann
4.4. Bédier: el retorn a l’«optimus»
4.5. El testimoni de base
4.6. Edició crítica. Exemples d’autors emblemàtics

5. Fases preparatòries de l’edició crítica

*  
5.1. «Recensio»
5.2. «Constitutio textus»

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques i classes pràctiques. Es posa especial èmfasi en el seguiment, pas a pas, de l’edició crítica d’un text breu, des de la descripció dels testimonis conservats fins a la finalització de l’edició, amb l’objectiu final d’aprendre i assumir una metodologia de treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’assignatura segueix el model d’avaluació continuada per mitjà dels ítems següents:

  • qualificació de seguiment de les activitats, els debats i els exercicis proposats a classe de manera ordinària (10 % de la qualificació final);
  • dues proves durant el període de docència de l’assignatura (30 % de la qualificació final cada prova);
  • prova final de síntesi en la data prevista al calendari de la Facultat (30 % de la qualificació final).


 

Per qualificar l’assignatura és indispensable haver-se presentat a les tres proves.

El programa de l’assignatura ha de concretar la descripció, la modalitat, els terminis de lliurament i els criteris específics d’avaluació d’aquests ítems.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. En el programa de l’assignatura se’n concreta el format d’avaluació.