Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Codi de l'assignatura: 360674

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura Llengua Catalana I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per generar idees noves. Creativitat.

   -

H) Saber ensenyar i divulgar els coneixements adquirits.

   -

A) Comprensió, anàlisi i exegesi de textos.

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els principis i els conceptes necessaris per analitzar i produir textos formals en català.
— Conèixer les obres de referència pertinents. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir instruments que permetin millorar la comprensió i la producció de textos orals i escrits de gèneres especialment significatius per a les activitats acadèmiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar consciència crítica respecte de la qualitat de la llengua.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les habilitats comunicatives: escoltar, parlar, llegir i escriure

1.1. Habilitats orals: escoltar i parlar

1.2. Habilitats escrites: llegir i escriure

2. El procés de comprensió i de producció del text (oral i escrit)

2.1. La comprensió i la producció dels textos orals

2.2. La comprensió i la producció dels textos escrits

3. Criteris de classificació dels textos: tipus de text i gènere

3.1. Criteris de classificació dels textos: formats, tipus i gèneres

4. Les propietats del text: adequació, coherència i cohesió

4.1. Estratègies i tècniques de la comunicació oral

4.2. Estratègies i tècniques de la comunicació escrita

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques, presentacions, treballs en grup i debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en la producció de dos textos, un d’oral (30 %) i un d’escrit (30 %), al llarg del quadrimestre, i en un examen (40 %), en el període d’exàmens fixat per la Facultat.

Per superar l’assignatura cal aprovar l’examen. Els resultats del text oral i el text escrit fan mitjana sempre que el text suspès tingui una qualificació mínima de 4. Si la mitjana de les dues activitats és inferior a 5, l’estudiant ha de recuperar  l’activitat suspesa (text oral o text escrit) el dia de l’examen. En cas que se suspenguin tots dos textos, s’han de recuperar tots dos.

 

Avaluació única

Qui no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i els termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en la presentació dels textos esmentats en l’avaluació continuada (30 % i 30 %) i en un examen (40 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 


 

Els textos produïts pels estudiants han de ser adequats al registre acadèmic tant des del punt de vista de la normativa lingüística com des del punt de vista de la redacció i altres aspectes de la comunicació escrita (textos escrits), i de la fonètica i altres aspectes de la comunicació oral (textos orals). Altrament, se’n pot ressentir la qualificació final de l’activitat, o fins i tot es pot suspendre.