Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lingüística Aplicada Catalana

Codi de l'assignatura: 360675

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

H) Saber ensenyar i divulgar els coneixements adquirits.

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els diferents camps d’estudi de la lingüística aplicada i de les àrees d’intersecció entre la lingüística i altres disciplines.
— Familiaritzar-se amb les sortides professionals de la lingüística aplicada i les àrees d’intersecció.

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer les bases de treball de les àrees principals de la lingüística aplicada.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar actituds favorables envers les possibilitats d’aplicació dels coneixements lingüístics a diferents àmbits professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la lingüística aplicada i les àrees d’intersecció

2. Ment, cervell i llenguatge

2.1. El processament del llenguatge

2.2. Adquisició de la llengua 1 (L1), bilingüe i de la llengua 2 (L2)/llengua estrangera (LE)

2.3. Trastorns de la comunicació

3. Aprenentatge i ensenyament de la llengua

3.1. Models d’ensenyament i aprenentatge: ensenyament d’L1; ensenyament d’L2/LE; ensenyament bilingüe i plurilingüe

3.2. L’avaluació dels coneixements lingüístics

4. Gestió i assessorament lingüístics

4.1. La gestió lingüística i del multilingüisme i l’assessorament lingüístic

4.2. Els serveis lingüístics i les empreses de serveis lingüístics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques, presentacions, treballs en grup i debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant dos exàmens i activitats pràctiques que s’han d’aprovar per separat i que es duen a terme respectivament al llarg del quadrimestre. Les activitats pràctiques poden incloure treballs en grup, participació en debats, exercicis autocorrectius, o altres activitats que es proposin al llarg del curs.

En el cas que se suspengui algun dels dos exàmens cal presentar-se a l’examen final per aprovar la part suspesa. La nota final correspon a  la suma de l’examen 1 (33 %), l’examen 2 (33 %) i les activitats pràctiques (34 %).

 

Avaluació única

Qui no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 


 

Els textos produïts pels estudiants han de ser adequats al registre acadèmic tant des del punt de vista de la normativa lingüística com des del punt de vista de la redacció i altres aspectes de la comunicació escrita (textos escrits), i de la fonètica i altres aspectes de la comunicació oral (textos orals). Altrament, se’n pot ressentir la qualificació final de l’activitat, o fins i tot es pot suspendre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CHAPELLE, Carol A., (ed.)(1999-2015): The Encyclopedia of Applied Linguistics. Chichester, West Sussex, UK: Wiley.  Enllaç

COLL-FLORIT, Marta, Melina APARICI AZNAR i Javier RODRÍGUEZ-FERREIRO (2013): Llenguatge, ment i cervell: Una introducció a la psicolingüística i a la neurolingüística. Barcelona: Editorial UOC.  Enllaç

DAVIES, Alan, i Catherine ELDER, ed. (2005): The Handbook of Applied Linguistics. Malden (Mass.): Wiley-Blackwell.  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  Enllaç

KAPLAN, Robert B. (ed.) (2002): The Oxford Handbook of Applied Linguistics. New York: Oxford University Press.   Enllaç

LACORTE, Manel (coord.) (2007): Lingüística aplicada del español: consideraciones generales. Madrid: Arco/Libros.   Enllaç

NOGUÉ, Neus, Òscar BLADAS i Lluís PAYRATÓ (ed.) (2010): L’assessorament lingüístic: funcions i criteris. Barcelona: PPU / Departament de Filologia Catalana. Universitat de Barcelona.  Enllaç

PAYRATÓ, Lluís (1997): De professió lingüista. Panorama de la lingüística aplicada. Barcelona: Empúries.  Enllaç

RICHARDS, Jack C., i Richard SCHMIDT. (2013): Dictionary of Language Teaching And Applied Linguistics. 4th edition. Hoboken: Taylor and Francis.  Enllaç

SIMPSON, James (ed.) (2011): The Routledge handbook of applied lingüístics. Londres i Nova York: Routledge.  Enllaç

SPOLSKY, Bernard i Francisc M. HULT (2007): The handbook of educational linguistics. Chichester, Anglaterra: Wiley-Blackwell.  Enllaç

VILA, F. Xavier (ed.) (2011): L’avaluació de les habilitats d’expressió oral en català: tendències i evolució. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Xarxa CRUSCAT.  Enllaç

Pàgina web

Associació Internacional de Lingüística Aplicada: http://www.aila.info/
  Enllaç

Associació Espanyola de Lingüística Aplicada: http://www.aesla.uji.es/AILA  Enllaç