Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sintaxi Catalana

Codi de l'assignatura: 360676

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat les assignatures Llengua Catalana II i Llengua Catalana Estàndard.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

I) Pràctica en la utilització de la terminologia científica.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

C) Hàbit en la formulació del pensament abstracte i la pràctica de la percepció intuïtiva.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

A) Coneixement professional de la lingüística catalana normativa, descriptiva, aplicada i històrica.

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

F) Capacitat per identificar problemes i temes d'investigació, i avaluar-ne la rellevància en l'àrea de coneixement de la filologia catalana.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre els aspectes sistemàtics de la sintaxi del català. 
— Conèixer les propietats sintàctiques més rellevants de la llengua catalana.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber interpretar i utilitzar els recursos bàsics de l’anàlisi sintàctica. 
— Ser capaç d’utilitzar els recursos bibliogràfics (extreure’n informació rellevant i interpretar-la adequadament). 
— Saber utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en l’anàlisi sintàctica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Observar, valorar i contrastar la realitat lingüística de l’entorn en relació amb els aspectes sintàctics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La sintaxi i l’arquitectura lingüística

1.1. Què és la gramàtica?

1.2. Quin és el lloc de la sintaxi?

1.3. La noció de llengua 1

1.4. El problema lògic de l’adquisició lingüística

1.5. Els nivells d’adequació d’una teoria lingüística

1.6. Els primers principis de la gramàtica universal

2. La teoria sintagmàtica

2.1. Les peces lèxiques

2.2. L’anàlisi sintagmàtica

2.3. Les estructures arbòries

2.4. El format de la X amb barra

3. El sintagma d’inflexió i el sintagma determinant

3.1. L’anàlisi sintagmàtica de l’oració

3.2. El sintagma determinant

3.3. La flexió verbal i el moviment de V

4. La teoria temàtica

4.1. Els papers temàtics

4.2. El principi de projecció

4.3. El criteri temàtic

4.4. La hipòtesi d’assignació temàtica universal

5. La teoria del cas

5.1. El cas morfològic i el cas abstracte

5.2. El filtre de cas i els principis de la teoria temàtica

5.3. Els verbs inacusatius i els verbs inergatius

5.4. La generalització de Burzio

5.5. La construcció passiva

5.6. L’elevació

5.7. Els verbs psicològics

5.8. El marcatge de cas excepcional

6. La teoria del lligam

6.1. Introducció

6.2. Els pronoms fonològicament plens i la teoria del lligam

6.3. Anàfores i pronoms: els principis A i B

6.4. Les expressions referencials i el principi C

6.5. Els subjectes fonològicament buits

6.6. El català com a llengua de subjecte nul i el principi de projecció ampliat

6.7. Les estructures de control i la categoria PRO

7. El moviment a SC

7.1. El moviment V-I-C

7.2. El moviment Q

7.3. L’arrossegament

7.4. El moviment Q i les oracions exclamatives

7.5. Les oracions de relatiu

8. La localitat del moviment

8.1. El principi de dependència de l’estructura

8.2. Les illes sintàctiques

8.3. La ciclicitat successiva i la complexitat gramatical

8.4. La incrustació central múltiple i la complexitat de processament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura es combinen les classes teòriques, les classes pràctiques i l’aprenentatge autònom.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1. Dos exàmens parcials: el primer a mitjan quadrimestre (40 %) i el segon al gener (60 %), el mateix dia i hora que té lloc l’examen d’avaluació única.

2. Exercici opcional i tutelat (20 %). La realització d’aquest exercici implica que el primer parcial passa a valer un 30 % de la nota final i el segon, un 50 %.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho faci en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

Dins el període de reavaluació que la Facultat assenyali, l’alumnat pot recuperar els exàmens que no hagi aprovat.

 


 

Els textos produïts pels estudiants han de ser adequats al registre acadèmic tant des del punt de vista de la normativa lingüística com des del punt de vista de la redacció i altres aspectes de la comunicació escrita (textos escrits), i de la fonètica i altres aspectes de la comunicació oral (textos orals). Altrament, se’n pot ressentir la qualificació final de l’activitat, o fins i tot es pot suspendre.