Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonologia Catalana

Codi de l'assignatura: 360677

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana haver superat les assignatures Llengua Catalana II i Anàlisi i Producció de Textos Catalans.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

I) Pràctica en la utilització de la terminologia científica.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

C) Hàbit en la formulació del pensament abstracte i la pràctica de la percepció intuïtiva.

   -

A) Coneixement professional de la lingüística catalana normativa, descriptiva, aplicada i històrica.

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Coneixement bàsic de les llengües instrumentals del grau per a una ulterior aplicació en la docència: qualificació pedagògica.

   -

F) Capacitat per identificar problemes i temes d'investigació, i avaluar-ne la rellevància en l'àrea de coneixement de la filologia catalana.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir el coneixement de les característiques del sistema fonològic de la llengua catalana, centrant l’atenció fonamentalment en l’inventari d’unitats i en la seva distribució, en les característiques dels sons corresponents i en aspectes de caràcter interpretatiu.

 

Referits a habilitats, destreses

— Consolidar la transcripció fonètica i dominar la interpretació fonètica i fonològica del català.

— Saber utilitzar els recursos bibliogràfics i interpretar-los adequadament.

— Desenvolupar l’esperit crític.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar l’aprenentatge autònom i l’esperit crític.

— Organitzar i planificar l’aprenentatge a partir d’objectius i estratègies.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i conceptes generals

1.1. Descripció fonètica

1.2. Interpretació fonològica

2. Les vocals del català

2.1. Característiques fonètiques (articulatòries i acústiques) de les vocals catalanes

2.2. El sistema vocàlic del català

2.3. Interpretació fonològica del vocalisme català

3. Les consonants del català

3.1. Característiques fonètiques (articulatòries i acústiques) de les consonants catalanes

3.2. El sistema consonàntic del català

3.3. Interpretació fonològica del consonantisme català

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques i classes pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada, excepte per a qui s’aculli al dret d’avaluació única. D’acord amb la reglamentació vigent, els estudiants que, amb causa justificada, vulguin acollir-se al dret d’avaluació única han de presentar al professor la sol·licitud corresponent per duplicat en el formulari oficial dins el termini fixat per la Facultat.


Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en quatre activitats distribuïdes al llarg del període docent:

(1) Una activitat pràctica
Valoració: 2/10
Temporització: durant el curs

(2) Un examen de tipus teòric
Valoració: 2,5/10
Temporització: novembre

(3) Un examen de transcripció fonètica
Valoració: 1,5/10
Temporització: a principi de desembre

(4) Un examen teòric, i de transcripció fonètica i comentari
Valoració: 4/10
Temporització: dia oficial de l’examen

  
Qualificació

La nota final s’obté fent la suma de les qualificacions obtingudes en les quatre activitats avaluables, i és requisit imprescindible per superar l’assignatura aprovar el primer examen (vegeu l’activitat 2), amb la possibilitat de recuperar-lo el dia oficial de l’examen, i el tercer (vegeu l’activitat 4).

 

Avaluació única

L’examen de l’avaluació única consisteix en la transcripció fonètica d’un fragment (valoració: 2,5/10), el comentari dels fenòmens fònics que hi ocorren (valoració: 5/10), i una pregunta teòrica (valoració: 2,5/10).


Reavaluació

La reavaluació té les mateixes característiques que l’avaluació única.

 


 

Els textos produïts pels estudiants han de ser adequats al registre acadèmic tant des del punt de vista de la normativa lingüística com des del punt de vista de la redacció i altres aspectes de la comunicació escrita (textos escrits), i de la fonètica i altres aspectes de la comunicació oral (textos orals). Altrament, se’n pot ressentir la qualificació final de l’activitat, o fins i tot es pot suspendre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BONET, Eulàlia i Maria Rosa LLORET (1998): Fonologia catalana. Barcelona: Ariel.  Enllaç

BONET, Eulàlia; LLORET, Maria Rosa; MASCARÓ, Joan (1997): Manual de transcripció fonètica. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.  Enllaç

CARRERA-SABATÉ, Josefina (2001): Fonètica pràctica del català oriental i nord-occidental: Salvatella, Barcelona.  Enllaç

CARRERA-SABATÉ, Josefina; PONS-MOLL, Clàudia; BACH-MARQUÈS, Jesús (coord.) (2016): L’ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1999): Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2018): Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [Accessible en línia a: https://geiec.iec.cat/]

LLORET, Maria Rosa (2011): La fonologia del català. Santillana (Articles de suport a la docència)  Enllaç

PONS-MOLL, Clàudia; CARRERA-SABATÉ, Josefina; BACH-MARQUÈS, Jesús; JIMÉNEZ, Leia (coord.) (2019): Eines per a l’aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona: Graó

 

RECASENS, Daniel (1991): Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (2a. ed. revisada, 1996). [capítol I. Fonètica general, pàgs. 15-57]  Enllaç

RECASENS, Daniel (2014): Fonètica i fonologia experimentals del català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  Enllaç

SOLÀ, Joan; LLORET, Maria Rosa; MASCARÓ, Joan; PÉREZ SALDANYA, Manuel (dir.) (2002): Gramàtica del català contemporani, Volum I. Barcelona: Empúries. Cap. 1-10.  Enllaç

Capítol

LLORET, Maria-Rosa (1998) “L’ús de l’Alfabet Fonètic Internacional”. A: Pradilla, Miquel Àngel (ed.) El món dels sons. pàg. 76-96.  Enllaç

PALMADA, Blanca (1998) “Les preguntes i les respostes de la fonologia”. A: Pradilla, Miquel Àngel (ed.) El món dels sons. pàg. 31-46.  Enllaç

PONS-MOLL, Clàudia (2015): Comentaris a “Regularitat i excepcions en fonologia: les reduccions vocàliques”, de Joan Mascaró. A: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, Eva Bosch-Roura (ed.), Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. pàg. 71-101. [http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08276]

RAFEL, Joaquim (1998): “Teoria fonològica i inventari de fonemes”. A: Pradilla, Miquel Àngel (ed.) El món dels sons. pàg. 15-30.  Enllaç

Pàgina web

CARRERA-SABATÉ, Josefina; PONS-MOLL, Clàudia; SOLÀ, Joan (dir.) (2014): Els sons del català. [http://www.ub.edu/sonscatala/ca/presentacio]  Enllaç

CARRERA-SABATÉ, Josefina, PRIETO, Pilar (dir.) (2012-19): Guies de pronunciació del català. [https://www.guiesdepronunciacio.cat]  Enllaç