Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Morfologia Catalana

Codi de l'assignatura: 360678

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana haver cursat les assignatures Llengua Catalana II i Fonologia Catalana.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

I) Pràctica en la utilització de la terminologia científica.

   -

Capacitat per comunicar-se amb experts en altres àrees.

   -

C) Hàbit en la formulació del pensament abstracte i la pràctica de la percepció intuïtiva.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

A) Coneixement professional de la lingüística catalana normativa, descriptiva, aplicada i històrica.

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Capacitat per a la docència específica en llengua, literatura i cultura dels àmbits lingüístics estudiats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre els aspectes sistemàtics de la morfologia del català.
— Conèixer les propietats fonològiques i morfològiques més rellevants de la llengua catalana.
— Tenir una idea general d’algunes manifestacions de la variació morfològica dialectal del català.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber interpretar i utilitzar els recursos bàsics de l’anàlisi morfològica.
— Ser capaç d’utilitzar els recursos bibliogràfics (extreure’n informació rellevant i interpretar-la adequadament).
— Saber utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en l’anàlisi morfològica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Observar, valorar i contrastar la realitat lingüística de l’entorn en relació amb els aspectes morfològics.
— Aprendre autònomament i valorar l’enriquiment que suposa l’intercanvi i l’aprenentatge grupal.
— Organitzar i planificar l’aprenentatge mitjançant objectius i estratègies.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Nocions generals

1.1. La morfologia com a disciplina lingüística

1.2. Elements de l’estructura morfològica

1.3. La morfologia dins el model generativista clàssic

2. Descripció morfològica del català: flexió nominal

2.1. El nombre en els noms i els adjectius: descripcions tradicionals i generativistes

2.2. El gènere en els noms i els adjectius: descripcions tradicionals i generativistes

3. Descripció morfològica del català: flexió clítica pronominal

3.1. Concepte de clític

3.2. Les descripcions tradicionals i generativistes

3.3. Anàlisi de les formes simples dels pronoms febles

3.4. Combinació de pronoms

4. Descripció morfològica del català: flexió verbal

4.1. Les descripcions tradicionals i generativistes

4.2. El problema de la segmentació

4.3. Formes bàsiques dels morfemes

4.4. Fenòmens fonològics generals

4.5. Regularitat i irregularitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques i activitats participatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:
— Dos exàmens escrits: el primer es fa durant l’abril (30 %) i el segon es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (60 %).
— Un exercici redactat fora de l’horari classe, que es fa durant la primera part del quadrimestre (10 %).

Per qualificar aquesta assignatura és indispensable haver-se presentat als dos exàmens parcials i haver-los aprovat independentment. El primer examen es pot recuperar el dia del segon examen.

 

Avaluació única

Qui no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.


Reavaluació

Dins el període de reavaluació que la Facultat assenyala, els estudiants poden recuperar els exàmens de l’avaluació que no hagin superat.

 


 

Els textos produïts pels estudiants han de ser adequats al registre acadèmic tant des del punt de vista de la normativa lingüística com des del punt de vista de la redacció i altres aspectes de la comunicació escrita (textos escrits), i de la fonètica i altres aspectes de la comunicació oral (textos orals). Altrament, se’n pot ressentir la qualificació final de l’activitat, o fins i tot es pot suspendre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BONET, Eulàlia i Maria Rosa LLORET (1998): Fonologia catalana. Barcelona: Ariel. [Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/66052>]  Enllaç

FABRA, Pompeu (2010): Obres completes, vol. 7 (Converses filològiques), converses núm. 79, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. [Disponibles a https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=&idCatalogacio=12908]

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=&idCatalogacio=12908  Enllaç

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Capítols 6, 7, 8 i 9.  Enllaç

MASCARÓ, Joan (1985): Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.  Enllaç

PÉREZ SALDANYA, Manuel; SIFRE GÓMEZ, Manuel; TODOLÍ CERVERA, Júlia (2004): Morfologia catalana. Barcelona: Editorial UOC.  Enllaç

SOLÀ, Joan; LLORET, Maria Rosa; MASCARÓ, Joan; PÉREZ SALDANYA, Manuel (dir.) (2002): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, volum 1, Morfologia: cap. 2, 4, 10.  Enllaç

VIAPLANA, Joaquim (1996) “Sobre la irregularitat verbal”. Caplletra 19 (Tardor, 1995): 333-348. [Disponible a https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/7378/10401]

Article

LLORET, Maria Rosa (1996): “El tractament de les formes ‘invariables’ quant a nombre”, Caplletra 19 (Tardor 1995): 215-227.  Enllaç

LLORET, Maria Rosa (2013): “Diferències en les terminacions flexives dels elements nominals”. Dins CLUA, Esteve i Maria Rosa LLORET (ed.), Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 245-278. [Disponible a https://www.academia.edu/27858330/Lloret_2013]

https://www.academia.edu/27858330/Lloret_2013  Enllaç

PEREA, Maria Pilar (1997): "Irregularitat i flexió verbal". Zeitschrift für Katalanistik (Revista d’Estudis Catalans) 10: 65-79.  Enllaç

VIAPLANA, Joaquim (1986): "Morfologia flexiva i flexió verbal catalana", Llengua & Literatura 1: 385-403.  Enllaç