Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria de l'EstŔtica en ╚poca Moderna i ContemporÓnia

Codi de l'assignatura: 360693

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Josep Casals Navas

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Altres prÓctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CE5 - Interpretar els fonaments de la teoria de l'art i del desenvolupament hist˛ric del pensament estŔtic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Tenir una visió de les grans vies del pensament modern i contemporani, centrant-se en els autors més significatius, l’evolució dels conceptes fonamentals en relació amb el context o moviment en què s’inscriuen, i atenent a la relació d’aquest discurs teòric amb la pràctica artística.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. De Descartes a la ilĚlustraciˇ. Du Bos, Diderot, J. J. Rousseau

2. L’Anglaterra setcentista. D’Addison a Burke: el sublim

3. De Leibniz a Baumgarten. Lessing, Winckelmann

4. La sÝntesi kantiana. Les tres crÝtiques

5. Sturm und Drang. Herder. F. Schiller. Goethe

6. El romanticisme. Fichte, Schlegel, H÷lderlin, Novalis, Schelling

7. F. W. Hegel

8. A. Schopenhauer, F. Nietzsche

9. Del positivisme a l’esteticisme. Baudelaire, J. M. Guyau, H. Taine i E. Zola. O. Wilde

10. Freud i el cercle psicoanalÝtic. De K. Kraus a Sch÷nberg i l’expressionisme

11. De Cassirer a A. Warburg i E. Panofsky. Benjamin, Adorno i l’Escola de Frankfurt. Fenomenologia, hermenŔutica, semi˛tica i filosofia del llenguatge. Wittgenstein

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia varia segons els grups i s’explicita a l’inici del curs.

Les classes seran presencials, excepte si les directrius de les autoritats sanitàries imposen alguna restricció. 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada Grup A1
L’avaluació continuada consisteix en dues activitats:

- Exercici d’anàlisi i síntesi dels continguts de l’assignatura treballats a classe, coincident amb el dia i hora marcats per la Facultat com a dia d’examen (60% de la nota).

- Treball basat en un exercici de comparació entre teoria i pràctica artística que es realitzarà al llarg de la durada de l’assignatura  (40% de la nota).

 

Avaluació continuada Grup B1

L’avaluació continuada consisteix en les següents activitats:

- Realització d’un treball sobre un dels "Temes a escollir" que hi haurà en el Campus Virtual junt amb el Programa i la Bibliografia. Les lectures prèvies i l’organització del treball s’aniran comentant en sessions de tutoria. (50% de la nota).

- Un comentari de text en el dia i hora marcats per la Facultat com a examen. S’haurà de triar un dels tres textos proposats, tots ells comentats a classe i pertanyents al "Llibre de citacions" lliurat a l’inici de curs. (40% de la nota).

- Exposicions i qüestions a respondre en classes pràctiques (penjades abans al campus virtual); participació en les discussions plantejades a les classes. (10% de la nota).

 

Avaluació continuada Grup C1

L’avaluació continuada de l’assignatura es concreta de la següent manera. En primer lloc, en la lectura i interpretació en grup de tres obres d’art. Cada grup haurà de seleccionar una obra del segle XVII, una altra del segle XVIII i una tercera dels segles XIX o XX. En el cas que per raons sanitàries la docència sigui virtual, els comentaris de les obres d’art es realitzaran per escrit en tres moments diferents al llarg del semestre. En el cas que la docència sigui presencial, els comentaris s’exposaran oralment a l’aula, també en tres moments diferents al llarg del semestre. En segon lloc, aquests comentaris seran valorats per la professora, per les persones que els hagin elaborat i per la resta de l’aula. En tercer lloc, l’examen de final de semestre consistirà en un comentari individual d’una obra d’art proporcionada per la professora i inscrita en el marc cronològic de l’assignatura.

 La distribució de les ponderacions per activitat d’avaluació és la següent:

 1. Lectura i interpretació d’obres d’art

1.1. Primera: 10%

1.2. Segona: 20%

1.3. Tercera: 30%

 2. Avaluació entre iguals de les lectures i interpretacions d’obres d’art: 15%

 3. Comentari escrit sobre una obra proposada per la professora: 25%

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única, ho han de notificar per escrit al professor o a la professora abans del 15 de març.

Avaluació única Grup A1

Qui hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a la realització del exercici d’anàlisi i síntesi dels continguts de l’assignatura treballats a classe (dia oficial d’examen). Aquesta prova és el 100 % de l’avaluació.  

 

Avaluació única Grup B1

Exercici consistent en el desenvolupament d’un tema i un comentari de text (el dia oficial d’examen). Aquesta prova és el 100 % de l’avaluació.

 

Avaluació única Grup C1

Qui hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a un examen al final del curs (dia oficial d’examen). L’examen consta de dues preguntes: una sobre la matèria de l’assignatura i l’altra sobre la bibliografia. Aquesta prova és el 100 % de l’avaluació.

 

Reavaluació Grups A1, B1 i C1

La reavaluació dels grups A1 i C1 segueix el mateix model que l’avaluació única corresponent a cada grup. En el cas del grup B1, les condicions de la reavaluació són les mateixes que s’han establert en cada cas (avaluació única i avaluació continuada) per a l’avaluació.