Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Artístiques

Codi de l'assignatura: 360694

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Roser Piñol Bastidas

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura no s’exigeix, a priori, cap coneixement ni domini tècnic, ni tampoc es valora la qualitat del resultat pràctic. El que es recomana és la participació en l’assignatura i la col·laboració i el respecte, tant per la pròpia feina com per la del grup, a banda de tenir cura de l’instrumental i del taller.


Altres recomanacions


També es recomana visitar exposicions i fixar-se en els aspectes tècnics de les obres.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Entendre la tècnica com a part integral de l’obra d’art i, per tant, veure-la com a fonamental en l’aprenentatge de la història i de la formació de l’historiador de l’art. 

 


• Identificar els materials, l’utillatge i els procediments que configuren l’obra d’art des del punt de vista tècnic.

 


• Identificar els passos previs, la dinàmica i les estratègies que segueix l’artista des del punt de vista tècnic.

 

• Identificar els procediments artístics i les tècniques que han tingut més pregnància en un període històric concret.

 


• Reconèixer les convencions tecnicoplàstiques que es donen en els diferents períodes de la història de l’art, com també la seva evolució i involució.

 


• Conèixer els factors condicionants de diversa índole que fan que una tècnica artística es manifesti d’una manera concreta.

 


• Conscienciar-se dels factors de deteriorament i dels canvis que experimenta l’obra d’art des del punt de vista material.

 


• Aprendre a valorar amb la mateixa importància totes les disciplines artístiques des del punt de vista tècnic.

 


• Conèixer els components fonamentals del vessant tècnic dels artefactes, pensant en l’elaboració de fitxes de catalogació d’obres d’art.

 


• Adquirir un domini del lèxic específic vinculat a la matèria.

 


• Comprendre els condicionants tècnics que han influït en l’obra l’art, tant de manera sincrònica com diacrònica.

 


• Estudiar la peça artística des de la vessant pràctica, i ser capaç de relacionar-ho amb l’aprenentatge teòric del grau.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’obra d’art com a objecte artístic i artefacte. Elements intrínsecs de l’obra des del punt de vista tècnic. La tècnica i la història de l’art

2. El dibuix com a llenguatge artístic i la seva relació amb les arts

3. Procediments pictòrics: aquosos, grassos i amb calç. El suport pictòric

4. El gravat i els sistemes de reproducció: en relleu, en pla i en buit

5. L’escultura i els processos escultòrics

6. La ceràmica: procediments i decoració

7. El vidre i l’esmalt

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• treball pràctic a l’aula taller. Per les característiques de l’assignatura les classes no es gravaran.

• classes impartides pel professorat

• visites d’especialistes

• dossier amb textos específics

• tutories de seguiment del treball individual

• sortides de camp a diferents centres de producció o tallers específics

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa de manera ponderada i amb el calendari de lliurament establert al principi del curs. L’avaluació es farà mitjançant treballs descriptius d’obres (45 %) que s’entregaran durant el  curs lectiu, i una prova  de conceptes específics de la matèria en la data oficial  fixada per l’Avaluació Final (55 %).

En cas de l’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves, per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura

 

 

Avaluació única

En cas d’optar per l’avaluació única, l’avaluació consisteix en un examen teòric de la matèria  en la data oficial fixada per a l’Avaluació Final. La sol·licitud per poder optar a aquest tipus d’avaluació  s’ha de fer abans del 15 de març


Reavaluació

La reavaluació té lloc durant el mes de juliol i  segueix el mateix model que l’avaluació única. Hi poden optar tant els alumnes suspesos com els no presentats.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BORDINI, Silvia. Materia e imagen: Fuentes bibliográficas de las técnicas de la pintura. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1995. 249 p. (Cultura Artística) ISBN 8476281536.  Enllaç

CALVO MANUEL, Ana María. Conservación y restauración: Materiales, técnicas y procedimientos: De la A a la Z. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997. 256 p. (Cultura Artística; 10) ISBN 8476281943.  Enllaç

CLÉRIN, Philippe. La sculpture: Toutes les techniques. Paris: Dessain et Tolra, 1988. 390 p. ISBN 2249277591.  Enllaç

CODINA, Rosa. Procediments pictórics: Experimentació amb el material. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2000. 121 p. (Textos Docents; 189. Text-guia) ISBN 8483381893.  Enllaç

LAMBERT, Susan. El dibujo: Técnica y utilidad. Madrid: Hermann Blume, 1985. 141 p. ISBN 8472143252.  Enllaç

MALTESE, Corrado (coord.). Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra, 1980.  Enllaç

MAYER, Ralph. Materiales y técnicas del arte. Madrid: Herman Blume, 1993. 752 p. ISBN 8487756174.  Enllaç

PEDROLA, Antoni. Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Barcelona: Ariel, 1998. 222 p. (Ariel Patrimonio Histórico) ISBN 8434466074.  Enllaç

SAURAS, Javier. La escultura y el oficio de escultor. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003. 363 p. (Cultura Artística; 25) ISBN 8476284136.  Enllaç

VIVES PIQUÉ, Rosa. Del cobre al papel : La imagen multiplicada. Barcelona: Icaria, 1994. 236 p. (Antrazyt; 71) ISBN 8474262240.  Enllaç

DOERNER, Max. Los materiales de la pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté, 1982. 461 p. ISBN 8429114211.  Enllaç

RICO, L.; MARTÍNEZ, C.: Diccionario técnico de conservación y restauración de bienes culturales. (Español-Alemán-Inglés- Italiano-Francés). Madrid: Akal, 2003. 1118p. ISBN 8446012278  Enllaç

GUINEAU, B.:  Glossaire des matériax de la couleur et des termes techniques employés dans les recettes de couleurs anciennes. Turnhot: Brepols, 2005.ISBN 2503516432  Enllaç

ZULIANI, S.:  Atelier d’artista: gli spazi di creazione dell’arte dell’eta moderna al presente. Milano: Mimesis, 2013. ISBN 9788857521695.  Enllaç