Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història del Cinema: el Cinema Clàssic

Codi de l'assignatura: 360698

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Enrique Monterde Lozoya

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Consideracions prèvies

 

En alguns dels grups, els alumnes tindran a la seva disposició al Campus Virtual un conjunt de PowerPoints presentats a les classes presencials.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es donin al llarg del curs )

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Adquirir els conceptes preliminars i bàsics vinculats al domini històric i historiogràfic.

– Plantejar una actitud crítica enfront del posicionament teleològic i determinista de la història del cinema.

– Familiaritzar-se amb les posicions teòriques i intel·lectuals vigents sobre l’organització de la cultura i la societat moderna.

– Aprendre a fer treballs de tractament crític i creatiu sobre qualsevol aspecte relacionat amb la matèria, recorrent a les fonts filmogràfiques i bibliogràfiques que es proporcionin o localitzant-ne d’altres que es puguin aportar.

– Comprendre els processos evolutius que va experimentar la representació cinematogràfica en el pas del mode de representació primitiu al mode de representació institucional i l’evolució d’aquest últim, identificat generalment amb la idea del cinema clàssic.

– Comprendre els mecanismes de funcionament del model clàssic de Hollywood en els vessants industrial i artístic.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Aspectes introductoris: el cine i el film

II. El mode de representació institucional (MRI)

III. Remodelació i plenitud de l’MRI (1928-1970)

III.1. La transició del mut al sonor

III.2. La plenitud del cine clàssic americà

III.3. La generació perduda

III.4. La ideologització del cine

IV. Crisi i pervivència de l’MRI (1955-1970)

IV.1. La crisi de la institució cinematogràfica

IV.2. L’alternativa interior als EUA

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria. Les activitats teoricopràctiques es faran majoritàriament de manera presencial, segons les possibilitats del moment. Es preveuen també algunes sessions presencials per al desenvolupament d’activitats pràctiques i/o seminaris. Les tutories seran presencials en les hores confirmadas pel professor.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En la modalitat d’avaluació continuada es poden valorar diversos treballs de tipus bibliogràfic, la recensió de llibres, la ressenya d’activitats cinematogràfiques i també una anàlisi fílmica i una prova escrita.

Cap de les proves avaluades té un valor superior al 60 % de la nota final.

Grup A1: L’avaluació continuada consisteix en tres activitats: la ressenya d’un text (25%), un treball d’anàlisi fímic (35%) i una prova escrita (40%).

Grup B1: La prova escrita val el 45%, mentre que les altres es valoren de la manera següent: compendi bibliogràfic un 20%, anàlisi fílmica, un 25%; i ressenya d’una activitat, un 10%.

Grup C1: L’avaluació continuada consisteix en tres activitats: prova escrita (45%), una ressenya d’un text (25%) i un treball d’anàlisi fílmic (30%).

 

Avaluació única

Grup A1: En la modalitat d’avaluació única cal superar una prova escrita que pot incloure un comentari de textos idonis (25 %), el comentari d’alguns aspectes d’un film corresponent a una llista tancada de pel·lícules (25 %) i el desenvolupament d’un tema dels que s’hagin exposat a classe (50 %).

Grups B1 i C1: L’avaluació única consisteix en una prova escrita i en la presentació del treball d’anàlisi fílmic.

Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.