Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Documentació Química

Codi de l'assignatura: 360802

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eudald Vilaseca Font

Departament: Facultat de Química

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Inclou activitats d’avaluació.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures: Química Inorgànica I, Química Analítica, Química Física I, Química Orgànica I i Enginyeria Química.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

   -

Capacitat d'organització i planificació.

   -

Capacitat d'avaluació, interpretació i síntesi de les dades i informació química.

(¿ Habilitat en la cerca d¿informació precisa i dades factuals procedents d¿obres de referència clàssiques com ara handbooks, diccionaris químics, taules (NIST-JANAF, Landolt-Börnstein, etc.), farmacopees i d¿altres.
¿ Habilitat en la cerca d¿informació precisa procedent de bases de dades bibliogràfiques d¿ampli abast com ara SciFinder (cercador de Chemical Abstracts), Reaxys (cercador de Gmelin i Beilstein), WoS (Web of Science, Journal Citation Report) i d¿altres.
¿ Habilitat en la cerca d¿informació precisa en una publicació especialitzada: article de revista científica, capítol d¿enciclopèdia, etc.

- Habilitat en la cerca de compostos químics i les seves propietats  i reaccions a partir de l¿estructura molecular.

¿ Capacitat de comprensió de textos científics en anglès.

)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els procediments habituals de cerca bibliogràfica tant sobre suport paper com digital. S’atorga una atenció especial a les bases de dades bibliogràfiques en format digital, que permeten l’accés senzill a la informació més diversa.

Un objectiu complementari és que l’estudiant es familiaritzi amb el vocabulari i el redactat habitual dels textos científics en llengua anglesa, majoritaris en les bases documentals de la química.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la documentació química

2. Fonts d’informació primàries i secundàries

3. Chemical Abstracts Service: SciFinder

4. Web of Science. Journal of Citation Reports

5. Reaxys: Beilstein i Gmelin

6. Taules, manuals i diccionaris químics

7. Altres obres de referència

8. Marques i patents

9. Bases de dades d’informació estructural

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent d’aquesta assignatura s’articula al voltant de:

Activitats presencials
— Classes: es fan en una aula de la Facultat i són comunes a tot el grup d’estudiants (60). La programació d’aquestes classes té la col·laboració d’experts en diversos camps com ara patents i bases de dades d’informació estructural.

— Pràctiques d’ordinador: es fan a l’aula d’ordinadors de la Biblioteca de la Facultat de Física i Química. Consisteixen en la presentació pràctica de les bases de dades d’informació química i en la resolució, per part de l’alumne, d’exercicis que impliquen l’ús d’aquestes bases de dades (catàlegs bibliogràfics, SciFinder, Reaxys, Web of Science, etc.). Les 20 h de pràctiques d’ordinador, que es desenvolupen en torns de matí o tarda durant una setmana a raó de 4 h diàries, combinen sessions formatives amb pràctiques guiades.

 

Activitats no presencials
— Treball personal de l’estudiant per aprofundir en l’ús de les bases de dades, resoldre els exercicis individualitzats proposats diàriament sobre les bases de dades vistes a les sessions pràctiques i resoldre un exercici final individualitzat proposat pel professor. NOTA: tota la documentació de treball és en l’idioma original, molt majoritàriament en anglès.

NOTA. Malgrat que les activitats docents que tenen assignades horari i aula es faran de manera presencial, cal valorar que el seu grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. S’informarà oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència és obligatòria a totes les sessions, tant teòriques com pràctiques. La no assistència a les sessions teòriques impedeix fer les pràctiques.

L’avaluació dels coneixements adquirits per l’estudiant es fa sobre la base d’un test de conceptes teòrics, una prova pràctica final i l’avaluació continuada. El test de conceptes teòrics i la prova pràctica final es fan durant les sessions pràctiques.

La setmana de pràctiques comença amb un test en què s’avalua el coneixement dels conceptes bàsics explicats a les sessions de teoria, els quals són imprescindibles per dur a terme les pràctiques correctament. La puntuació del test representa un 20 % de la qualificació global.

La prova pràctica final consisteix a fer una sèrie d’exercicis de cerca d’informació bibliogràfica utilitzant les bases de dades que s’han treballat durant les sessions pràctiques. La puntuació obtinguda en aquesta prova representa un 50 % de la qualificació global de l’assignatura.

Per a l’avaluació continuada es valoren els exercicis resolts que l’alumne ha d’entregar durant la setmana de pràctiques incloent-hi el treball final sobre fonts primàries d’informació. Es valora si s’ha sabut trobar la informació demanada i la descripció del camí seguit per fer la cerca. També es valora l’aprofitament i l’interès mostrat per l’estudiant durant les sessions teòriques i pràctiques. La puntuació obtinguda en l’avaluació continuada representa el 30 % de la qualificació global.

Atesa la naturalesa pràctica de l’assignatura no es preveu la reavaluació.

 

Avaluació única

Atesa la naturalesa pràctica de l’assignatura no hi ha possibilitat d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electrònic

Guies d’usuaris de les diferents bases de dades

Material docent inclòs en el campus virtual associat a l’assignatura