Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia II

Codi de l'assignatura: 360888

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Sandra Escapa Solanas

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 6

Programa únic: N

 

 

Recursos i dades d’Internet

 

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

2

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Anālisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Identificaciķ i avaluaciķ dels conceptes bāsics de les desigualtats socials, diferčncies socials, capital social i poder.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evoluciķ de les societats contemporānies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Contribuir a l’apreciació del canvi i la continuïtat en la vida social.

— Analitzar els principals processos socials pels quals s’estructura, s’organitza i es transforma la societat contemporània.

— Estudiar els processos socials més importants, aplicant la discussió teòrica mundial al cas d’Espanya.

— Oferir eines suficients per conèixer la majoria d’àrees i de temes de recerca que configuren la sociologia actual i la professió sociològica.

— Conèixer alguns autors i autores referents en l’anàlisi de processos socials.

 

Referits a habilitats, destreses

— Llegir recerca actual, tant estrangera com espanyola, i aprendre a analitzar-la críticament.

— Cončixer fonts d’informaciķ i bases de dades, fer cerques d’informaciķ i discernir-ne la qualitat.

— Desenvolupar la comprensiķ del mčtode sociolōgic, incloent-hi la recopilaciķ, anālisi i interpretaciķ de dades.

— Aprendre a fer presentacions personals i en grup, i també anālisis crítiques sobre un tema sociolōgic concret.

— Incorporar-se al procés d’escriure i de teoritzar en sociologia.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Facilitar els elements necessaris per tenir una comprensiķ analítica, i a la vegada crítica, de la realitat social que ens envolta.

— Desenvolupar la colˇlaboraciķ i el treball d’equip amb la resta d’alumnes del curs.

 

 

Blocs temātics

 

1. L’anālisi dels processos socials

1.1. Introducciķ a l’anālisi de processos socials

1.2. Metodologies d’anālisi i tčcniques de recerca

1.3. Indicadors de canvi social

2. Els grans processos de les societats contemporānies

2.1. Modernitat i postmodernitat

2.2. Globalitzaciķ

3. Canvis i dināmiques de les societats contemporānies

3.1. Crisi dels estats del benestar

3.2. Canvis en la naturalesa del treball i les diferències en el mercat laboral segons gènere

3.3. Desigualtat, pobresa i exclusiķ social

3.4. Educació i mobilitat social des de la perspectiva de gènere

3.5. Processos migratoris contemporanis

3.6. Gčnere, sexualitat i amor. La transformaciķ de la intimitat

3.7. Desinstitucionalització de la família i nous models familiars. Els rols de gènere en l’esfera privada

3.8. Generacions, canvis biogrāfics i cicle de vida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura consisteix en classes teòriques del temari de l’assignatura, a les quals es vinculen sessions pràctiques de debat i d’anàlisi de fets i observacions de les transformacions més actuals que s’estan produint a la nostra societat. Les classes pràctiques també consisteixen en la lectura de textos i el visionament de material audiovisual per reflexionar i interpretar sociològicament, així com en la introducció a les eines de recerca i d’anàlisi sociològica. Al marge de les classes, els i les estudiants han de fer un treball de recerca, en grup, del qual es fa seguiment al llarg del curs a través de tutories. En les darreres sessions del semestre cada grup ha d’exposar el seu treball.

El curs utilitza el Campus Virtual per ubicar els materials relacionats amb cadascun dels temes, així com els exercicis que cal dur a terme. També és el mitjà de comunicació entre professorat i estudiants, i el canal per lliurar les activitats d’avaluació que es proposin.

Pel fet d’haver-hi un grup de matí i un grup de tarda, diferents quant al nombre d’estudiants, la composició i les dinàmiques que es creen i, a la vegada, diferents també pel que fa al professorat que imparteix la matèria, les metodologies de treball de l’assignatura s’adeqüen a les necessitats corresponents.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Cada professor o professora concreta els criteris generals d’avaluació, tenint en compte els objectius d’aprenentatge proposats, mitjançant diverses modalitats i exercicis. L’avaluació continuada inclou:

  • Una o dues proves de síntesi dels continguts teòrics de l’assignatura (40 % de la nota).
  • Activitats pràctiques (comentaris sociològics, exercicis, treballs en grup, etc.) (60% de la nota)  


El professorat concreta els exercicis d’avaluació en el programa de l’assignatura.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen global de l’assignatura, que equival al 100 % de la nota final. L’examen inclou tots els continguts teòrics del temari de l’assignatura, la lectura dels textos que s’estableixen en el programa i el contingut de les pràctiques de recerca desenvolupades al llarg de l’assignatura. S’avalua la capacitat de síntesi i la capacitat de relacionar conceptes. Es recomana l’assistència a les tutories.

La reavaluació consisteix en una nova prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BECK, U. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona [etc.] : Paidós, 1998

Catāleg UB  Enllaç

CASTELLS, M. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid : Alianza, cop. 1997-1998

  3 volums

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB. Versiķ en catalā (2003)  Enllaç

BELL, D. El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social. Madrid : Alianza, 1976

Catāleg UB  Enllaç

BOURDIEU, P. El baile de los solteros: la crisis de la sociedad campesina en el Bearne. Barcelona : Anagrama, 2004

Catāleg UB  Enllaç

ELIAS, N. El proceso de la civilización. 2a ed. México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1989

Versiķ en línia (2015)  Enllaç

ELIAS, N. La sociedad de los individuos. Barcelona : Península, 2000

Catāleg UB   Enllaç

HOCHSCHILD, A. R. La mercantilización de la vida íntima: apuntes de la casa y el trabajo. Buenos Aires ; Madrid : Katz, 2008

Catāleg UB  Enllaç

MILLS, C. W. La élite del poder. México : Fondo de Cultura Económica, 1957

Catāleg UB  Enllaç

THOMAS, W. I. El campesino polaco en Europa y en America. Madrid : Boletin Oficial del Estado : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004

Catāleg UB  Enllaç

MACIONIS; J. J. ; PLUMMER.  Sociología. 3a edición. Madrid: Pearson, 2007

Versiķ en línia (2011)  Enllaç

GIDDENS, A. Sociología. 7th ed. Madrid: Alianza, 2014

Catāleg UB  Enllaç

DEL PINO, E., RUBIO, M. J. (ed.).  Los estados de bienestar en la encrucijada : políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid: Teknos, 2013

Catāleg UB   Enllaç

SENNETT, R. La corrosión del caràcter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona : Anagrama, 2000

Catāleg UB  Enllaç