Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística

Codi de l'assignatura: 360892

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Jesus Rondan Toldra

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

L’alumnat disposa de diversos materials dissenyats específicament per donar suport a l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura, que es troben disponibles en el Campus Virtual. Es tracta de:

  • Fitxers d’apunts (on es presenten els continguts teòrics i pràctics de cadascuna de les lliçons que configuren el temari).
  • Reculls de problemes.
  • Pràctiques proposades perquè les resolgui l’estudiant.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Presa de decisions i resolució de problemes.

   -

Domini de l'ús de les metodologies i tècniques d'investigació social bàsiques i avançades (qualitatives i quantitatives), incloent-hi a més els aspectes de mostreig i programes informàtics específics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar al futur graduat en Sociologia una bateria d’eines susceptibles d’aplicació en l’anàlisi i tractament de la informació. Es pretén desenvolupar en l’estudiant un conjunt d’habilitats que li facilitin els tractaments quantitatius.

Els continguts d’aquesta assignatura es corresponen amb la voluntat, en primer lloc, de capacitar l’estudiant a saber identificar les variables adients per a l’anàlisi sociològica quantitativa.

En segon lloc, transmetre els coneixements necessaris per poder fer el tractament descriptiu univariant i bivariant d’aquestes dades amb eines d’anàlisi numèrica i gràfica. Obtenir indicadors específics per a les ciències socials. Interpretar els resultats obtinguts.

En tercer lloc, introduir l’alumnat en el coneixement dels continguts principals de l’estadística teòrica (teoria de la probabilitat i variable aleatòria) i, seguidament, un cop assolida aquesta base, aprofundir en l’estudi de les tècniques estadístiques inferencials.

Els objectius que ha d’assolir l’alumnat d’aquesta assignatura són:

— Conèixer les principals etapes en el desenvolupament d’un estudi estadístic. Contextualitzar l’ús de l’estadística en el camp de la sociologia.

— Comprendre les principals eines per desenvolupar una anàlisi estadística unidimensional i, per tant, relativitzada a l’anàlisi d’informació per a una variable.

— Comprendre les principals eines per desenvolupar una anàlisi estadística bidimensional, associada a l’anàlisi simultània de la informació per a dues variables.

— Comprendre les característiques d’una mostra aleatòria i conèixer quins són els criteris que intervenen a l’hora de determinar-ne la mida i, així mateix, quines són les tècniques de mostratge que guien la selecció final de les unitats de mostratge.

— Caracteritzar les distribucions probabilístiques dels estadístics mostrals principals.

— Aproximar els valors dels paràmetres que són desconeguts aplicant les tècniques que proporciona l’estadística inferencial: a) l’estimació, que permet d’arribar a una aproximació numèrica del paràmetre desconegut, i b) el contrast d’hipòtesi, que fa possible verificar la coherència d’un supòsit previ envers el comportament dels paràmetres poblacionals.

En tot cas, es pretén que l’alumnat sigui capaç d’identificar la problemàtica que ha de resoldre, de seleccionar amb rigor la tècnica que ha d’emprar i, finalment, d’interpretar adequadament la informació obtinguda.

 

Referits a habilitats, destreses

— Facilitar el desenvolupament de l’aprenentatge autònom de l’estudiant.

— Adquirir els hàbits adequats en relació amb el tipus de raonaments lògics en què es fonamenta l’anàlisi estadística.

— Desenvolupar un cert esperit crític en relació amb les eines i tècniques estadístiques presentades per tal d’identificar-ne les limitacions i potencialitats en relació amb l’anàlisi de la realitat social.

— Capacitat per argumentar en cadascun dels casos quin és el càlcul adequat per obtenir la informació que resulta necessària.

— Capacitat per interpretar i expressar de manera rigorosa els resultats d’aplicar les eines i tècniques incloses en els continguts de l’assignatura.

 

En la mesura del possible s’intenta emfatitzar la perspectiva de gènere necessària, a l’hora de fer les anàlisis, utilitzar les eines i fer les pràctiques. Es tracta de formar persones en un pla d’igualtat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’anàlisi estadística de dades

*  
1. Concepte i contingut de l’estadística
1.1. Estadística i sociologia
1.2. Les variables i les seves tipologies
1.3. Fonts de dades estadístiques

2. L’obtenció de dades i el mostreig

*  
2. L’obtenció de dades de nova extracció
2.1. El procés d’obtenció de dades: l’enquesta
2.2. El qüestionari com a instrument per a l’obtenció de les dades

3. Introducció al mostreig
3.1. Necessitat del mostreig
3.2. Mètodes de mostreig

3. Anàlisi descriptiva de les dades

*  
4. Anàlisi de dades unidimensionals
4.1. Distribució de freqüències unidimensional
4.2. Mesures de posició
4.3. Mesures de dispersió
4.4. Tractament gràfic de dades unidimensionals

5. Anàlisi de dades bidimensionals
5.1. Distribució de freqüències bidimensional
5.2. Distribucions marginals i condicionades
5.3. Independència estadística
5.4. Associació lineal: covariància i correlació
5.5. Tractament de dades qualitatives

4. Estadística inferencial

*  
6. Fonaments d’estadística inferencial: què podem dir dels paràmetres d’una població?
6.1. Conceptes bàsics
6.2. Com obtenir un interval de confiança?
6.3. Determinació de la grandària d’una mostra aleatòria
6.4. Contrastació d’hipòtesis en la investigació sociològica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Al llarg de l’assignatura es desenvolupen tres tipus d’activitats d’aprenentatge. En primer lloc, hi ha les activitats presencials. D’aquestes una part són classes magistrals, on s’exposen els principals conceptes i continguts i es posen a l’abast de l’estudiant les principals eines d’anàlisi. Una segona part de les activitats presencials inclou les classes pràctiques, en què es plantegen exercicis que es resolen a classe de forma pautada pel professorat. En segon lloc, l’estudiant fa activitats dirigides majoritàriament no presencials, que estan centrades en el desenvolupament d’un treball empíric en què ha d’aplicar els coneixements teòrics assolits a les classes presencials. En tercer lloc, l’estudiant dedica la resta del temps a l’aprenentatge autònom, resol altres exercicis i estudia les referències bibliogràfiques bàsiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

D’acord amb el que estableix la nova normativa d’avaluació de la UB, s’aplica amb caràcter general una modalitat d’avaluació continuada, la qual consta de dues parts. D’una banda, s’avaluen les activitats realitzades al llarg del curs; d’una altra, s’ha de fer un examen al final del curs. La ponderació de les dues parts és la següent:

Treball continuat al llarg del curs: 45 %.
Examen final d’avaluació continuada: 55 %.

1) Treball pràctic. Els estudiants formen grups (de tres persones) amb l’objectiu de dissenyar un qüestionari d’opinió política, dissenyar una mostra, aplicar l’instrument de recollida de dades, crear una base de dades i donar tractament a les dades de què disposen. Més concretament, han de fer tres pràctiques:
 
Pràctica 1. Cada grup proposa un cas pràctic que sigui del seu interès i ha de dissenyar un breu qüestionari i fer un disseny mostral. Les dades obtingudes mitjançant l’aplicació de la metodologia descrita anteriorment han de ser utilitzades per cada grup durant tot el quadrimestre per fer la resta de pràctiques. Valor: 15 % de la nota del treball continuat.

— Pràctica 2. A partir del cas pràctic que cada estudiant hagi dissenyat a la pràctica 1, se li demana que faci una primera explotació descriptiva de les dades, que contingui diferents mesures de síntesi, gràfics, taules de freqüències, etc. Valor: 15 % de la nota final.

— Pràctica 3. A partir de les mateixes dades, l’estudiant ha de proposar una aplicació de les tècniques d’inferència estadística, fer diferents estimacions i valorar-ne el grau de fiabilitat. Valor: 15 % de la nota final.

La data exacta de publicació de l’enunciat i la data límit per presentar-lo es publiquen en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual dins de les dues primeres setmanes del calendari acadèmic.

2) Examen final d’avaluació continuada. Aquest examen final escrit, que han de fer tots els estudiants que segueixen l’avaluació continuada, consisteix en la resolució dels enunciats plantejats. És imprescindible obtenir una qualificació mínima de 3 punts sobre 10 en l’avaluació de l’examen final per poder aprovar l’assignatura.

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals s’obre un període de reavaluació. El procediment de reavaluació consisteix en una prova única que suposa el 100 % d’aquesta nota. La prova es fa en la data fixada en el calendari acadèmic de la Facultat. En tot cas, el procés de reavaluació es duu a terme d’acord amb els articles de la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges en la seva aplicació a la Facultat d’Economia i Empresa.

 

Avaluació única

Qui ho vulgui pot optar per l’alternativa de ser avaluat amb una prova final i única, que suposa el 100 % de la nota. Aquesta prova única es duu a terme en la data fixada pel Consell d’Estudis i es fa pública abans de començar el curs.

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals s’obre un període de reavaluació. El procediment de reavaluació consisteix en una prova única que suposa el 100 % d’aquesta nota. La prova es fa en la data fixada en el calendari acadèmic de la Facultat. En tot cas, el procés de reavaluació es duu a terme d’acord amb els articles de la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges en la seva aplicació a la Facultat d’Economia i Empresa.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALEA, M.V. ... [et al.]. Estadistica aplicada a les ciències econòmiques i socials. Barcelona [etc.] : Universitat de Barcelona : McGraw Hill, cop. 1999

Catàleg UB  Enllaç

FERNÁNDEZ, S. ; CÓRDOBA, A. ; CORDERO, J. M. Estadística descriptiva. 2a ed. Madrid : ESIC, 2002

Catàleg UB  Enllaç

GARCÍA, M. ; IBÁÑEZ, J. ; ALVIRA, F. El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. 3a ed. Madrid : Alianza, 2000

Catàleg UB   Enllaç

SOLANAS, A. et al. Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento. Madrid : Thomson, cop. 2005

Catàleg UB  Enllaç

TOMEO, V.; UÑA, I. Lecciones de estadística descriptiva: curso teórico-práctico. Madrid [etc.] : Thomson, cop. 2003

Catàleg UB  Enllaç