Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia

Codi de l'assignatura: 360893

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Agusti Colom Cabau

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Lideratge.

   -

Capacitat d'organització i planificació.

   -

Coneixement de la població, els recursos i el medi ambient.

   -

Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Identificació i avaluació dels conceptes bàsics de les desigualtats socials, diferències socials, capital social i poder.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Adquirir un coneixement bàsic del funcionament dels sistemes econòmics.
  • Entendre els mecanismes de producció i reproducció, el sistema de preus i la funció del diner en l’economia.
  • Estudiar el funcionament del sector públic.
  • Conèixer els comptes nacionals i les estadístiques econòmiques.
  • Adquirir una visió crítica de les diferents perspectives en l’economia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Metodologia econòmica i pensament econòmic

1.1. La ciència econòmica

L’economia com a ciència social. Els judicis de valor. L’economia i la sociologia. L’anàlisi econòmica. Hipòtesis, models, lleis i teories

1.2. Diferents perspectives en economia

L’economia política clàssica. Marginalisme i keynesianisme. Els enfocaments reproductius. Perspectives més recents: l’economia ecològica i l’economia feminista

2. Elements del procés productiu

2.1. La població: treball i consum

El concepte de treball. Treball mercantil i no mercantil. La reproducció de la població. Teories del mercat de treball. Les estadístiques laborals. Índexs i indicadors. Crítica a les categories de població. La població i el consum

2.2. L’empresa com a unitat de producció i costos

L’empresa com a unitat de producció. L’aparició de rendiments decreixents en la producció. Les funcions de costos. El concepte d’economies i deseconomies d’escala. El comportament de l’empresa i obtenció de beneficis

2.3. Mercats i sistemes de preus

La formació dels preus. Funcions d’oferta i de demanda. Les fallades de mercat: el problema de l’habitatge. Competència perfecte. Monopoli. Oligopoli

3. Temes d’anàlisi macroeconòmica

3.1. Macromagnituds bàsiques i mesura de l’activitat econòmica

Flux circular de la renda ampliat. Les relacions intersectorials. Producte i renda nacional. Estalvi i inversió. La distribució de la renda. La comptabilitat nacional. Crítica a la comptabilitat econòmica

3.2. El diner i el sistema financer

Les funcions del diner. El sistema bancari i la creació de diner bancari. La política monetària. La zona euro i la política monetària a la Unió Econòmica i Monetària

3.3. El sector públic

Els pressupostos de l’Estat. La política fiscal. La política social: les transferències monetàries i els serveis públics. La política d’habitatge. L’estat del benestar

4. Economia internacional

4.1. El comerç internacional

Balança de pagaments. Les divises i els tipus de canvi. Exportacions, importacions i divisió internacional del treball. Comerç entre països i comerç entre empreses multinacionals. Teoria del lliure comerç i pràctiques proteccionistes. Fases d’integració comercial i econòmica: el cas de la Unió Europea

4.2. L’economia mundial

Creixement i desenvolupament econòmic. La globalització i la mundialització. Els indicadors del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Fluxos migratoris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Presencial / no presencial.
  • La metodologia presencial bàsica utilitzada és la classe magistral. Cada tema s’introdueix mitjançant qüestions directes formulades a l’alumnat per potenciar el debat i la reflexió.
  •  A fi de reforçar els continguts d’algun dels temes del programa, es poden visionar pel·lícules (per determinar).
  • Durant el curs es poden potenciar debats entre l’alumnat, que s’han d’haver preparar prèviament: d’una banda, hi ha un referent bibliogràfic sobre el tema i, de l’altra, es formulen un seguit de qüestions relacionades.
  • L’alumnat que segueixi l’avaluació continuada ha de fer un treball, l’especificitat del qual s’indica a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Es fan dos exàmens parcials alliberadors de matèria (entre un 40 % i un 50 % de la nota cadascun).

Durant el curs es pot aconseguir fins a un 20 % de la nota fent treballs suggerits pel professorat.

L’alumnat té dret a la reavaluació, que es fa al juliol. No hi ha cap requisit previ per poder-s’hi presentar. La reavaluació consisteix en el mateix procediment que el de l’avaluació única.

 

Avaluació única

Es fa un examen final.

El termini de renúncia a l’avaluació continuada és pot realitzar en qualsevol moment.

L’alumnat té dret a la reavaluació, que es fa al juliol. No hi ha cap requisit previ per poder-s’hi presentar. La reavaluació consisteix en el mateix procediment que el de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Torres López, Juan (2015) Economia política, Pirámide5ª ed.

Catàleg UB  Enllaç

Krugman, Paul; Robin Wells y Kathryn Graddy (2020), Fundamentos de Economía. Reverté.

Catàleg UB  Enllaç

Barceló, Alfonso (1992), Filosofía de la economía: leyes, teorías y modelos, Icaria.

Catàleg UB  Enllaç

Carrasco, Cristina (2003), Mujeres y economía: nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas, Icaria.

Catàleg UB  Enllaç

Keen, Steve (2021), ¿Podemos evitar otra crisis financiera?, Capitán Swing.

Catàleg UB  Enllaç

Kelton, Stephane (2021), El mito del déficit, Taurus

Catàleg UB  Enllaç

Thaler, Richard H. (2016), Todo lo que he aprendido con la Psicología Económica, Deusto

Catàleg UB  Enllaç

Therbon, Göran (2017), La desigualdad mata, Alianza

Catàleg UB  Enllaç