Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia

Codi de l'assignatura: 360898

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Andreu Viola Recasens

Departament: Departament d'Antropologia Social

crčdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Prāctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autōnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Compromís čtic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolōgiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Coneixement de la poblaciķ, els recursos i el medi ambient.

   -

Anālisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general del curs és oferir una visió general de l’antropologia social, tant pel que fa a l’objecte d’estudi i els problemes estudiats per aquesta disciplina com en relació amb els seus mètodes de recerca i els enfocaments adoptats. L’assignatura pretén proporcionar un panorama dels camps clàssics de la disciplina, tot relacionant-los amb qüestions sorgides en el món contemporani. Alhora, es vol remarcar aquells aspectes específics de l’anàlisi antropològica dels fenòmens socioculturals que poden ser d’un major interès per als futurs sociòlegs. L’assignatura pretén, finalment, fomentar en l’alumnat l’interès per conèixer i entendre la diversitat cultural com una eina per a la comprensió crítica de la pròpia societat.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ a l’antropologia social

1.1. L’antropologia com a disciplina científica

1.2. Principals teories i enfocaments de l’antropologia

1.3. El treball de camp antropològic

1.4. Conceptes clau de l’antropologia: cultura, funció, estructura social

2. Camps d’estudi de l’antropologia social

2.1. Formes d’organització política

2.2. Formes d’organització econòmica

2.3. Religions i sistemes simbòlics

2.4. Parentiu i formes de família

2.5. Societats urbanes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions lectives del curs combinen diferents estratègies docents: la presentació dels temes del programa (aspectes generals, conceptes i problemes, temes i casos d’estudi), la discussió a classe de les lectures obligatòries i les activitats complementàries (sessions monogràfiques sobre els procediments de recerca de l’antropologia social i projecció de documentals etnogràfics).

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La bibliografia del programa, que s’ofereix a l’inici de curs, es considera de lectura obligatòria. La matèria sobre la qual es fa l’avaluació correspon tant al que s’ha vist a classe com als continguts de les lectures corresponents a cada tema.

L’avaluació continuada combina el desenvolupament de les activitats pràctiques plantejades durant el curs amb la realització de dos exàmens o treballs, que representaran el 50% de la nota final.

 

Avaluaciķ única

A l’avaluació única s’hi acull tant qui no s’inscrigui a les pràctiques proposades abans del 15 d’octubre com qui incompleixi els requisits exigits per l’avaluació continuada. En aquest cas, es consideren obligatòries totes les lectures del programa i hi ha un sol examen final.

Reavaluació

En compliment del que estableixen les directrius aprovades per la Comissió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa, els continguts, procediments i criteris per avaluar l’activitat de reavaluació són els mateixos que s’estableixen per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AUGÉ, M. ; COLLEYN, J. P. Qué es la antropología. Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2005

Catāleg UB  Enllaç

BARNARD, A. ; SPENCER, J. (eds.). The Routledge encyclopedia of social and cultural anthropology. 2nd ed.London : Routledge, cop. 2010

Catāleg UB  Enllaç

BOHANNAN, P. Para raros, nosotros: introducción a la antropología cultural. Torrejón de Ardoz : Akal, DL 1996

Catāleg UB  Enllaç

BONTE, P. ; IZARD, M. (eds.) Diccionario Akal de etnología y antropología. Madrid : Akal, DL 2008

Catāleg UB  Enllaç

COPANS, J. Introducción a la etnología y la antropología. Madrid : Acento, DL 1999

Catāleg UB  Enllaç

EMBER, C. R.; EMBER, M. ; PEREGRINE, P. N. Antropología. 10ª edición. Madrid [etc.] : Pearson, cop. 2004

Catāleg UB  Enllaç

FRIGOLÉ, J., et al. Antropologia social. Barcelona : Proa, 1995

Catāleg UB  Enllaç

HARRIS, M. Antropología cultural. Madrid : Alianza, 1998

Catāleg UB  Enllaç

LLOBERA, J. R. Manual d’antropologia social : estructura i evolució de les societats humanes. Barcelona : Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya : Pòrtic, 1999

Catāleg UB  Enllaç

PEACOCK, J. L. La Lente antropológica : luz fuerte, enfoque suave. Madrid : Alianza Editorial, cop. 2005

Catāleg UB  Enllaç