Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciència Política I

Codi de l'assignatura: 360899

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Aitor Manuel Diaz Anabitarte

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

En tractar-se d’una assignatura obligatòria de primer semestre de primer curs no hi ha requisits previs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Lideratge.

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Presa de decisions i resolució de problemes.

   -

Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Identificació i avaluació dels conceptes bàsics de les desigualtats socials, diferències socials, capital social i poder.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els conceptes bàsics de la ciència política. 
— Conèixer i valorar els fonaments de l’estat social i democràtic de dret.
— Identificar les institucions de govern i les normes que ordenen l’activitat política. 
— Avaluar els tipus i els actors de la participació política. 
— Comprendre les regles d’actuació democràtica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar amb rigor i criteri els protagonistes i els processos de la dinàmica política.
— Aplicar de manera precisa els conceptes propis de la ciència política.
— Interpretar els textos i documents polítics de manera crítica.
— Pensar i reflexionar de manera autònoma sobre la condició de ciutadà.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Respectar i valorar les idees i pràctiques democràtiques.
— Desenvolupar un criteri propi i defensar el punt de vista sobre l’activitat política.

 

 

Blocs temàtics

 

0. La Política (o l’objecte d’estudi)

1. L’Estat (o el subjecte)

2. La democràcia (o el sistema)

3. Les eleccions (la relació)

4. Acció col·lectiva (els actors)

5. Les institucions (el resultat)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assoliment dels objectius de l’assignatura fa necessària una metodologia docent que combini diferents formes de docència. Així doncs, l’organització del treball destinat a potenciar l’aprenentatge de l’estudiant combina:

* Com a treball presencial, les classes teòriques, destinades a oferir a l’estudiant una guia estructurada dels conceptes objecte d’estudi en cadascun dels temes del programa que desenvolupi els continguts de l’assignatura. A més a més, la realització d’activitats pràctiques complementàries (lectures, comentaris de text, conferències...) destinades a reforçar i millorar els coneixements adquirits i l’aplicació de les destreses que es pretenen desenvolupar en els estudiants (en horari presencial, combinat amb les classes teòriques).

* Com a treball dirigit, el temps que dedica l’estudiant a elaborar treballs, preparar pràctiques, llegir un llibre o un article recomanat pel professorat, fer tutories en grup si escau, etc.

* Com a treball autònom, el temps que l’estudiant dedica a treballar l’assignatura que ni és presencial a l’aula ni dirigit pel professorat.

* El suport continuat de l’aprenentatge a través del desenvolupament de les tutories personalitzades presencials (en horari d’atenció a l’alumnat) per tal de guiar-lo en les hores d’aprenentatge autònom.

Les activitats es detallen en el programa corresponent de l’assignatura (segons el grup de matí o tarda).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• L’assistència a les classes presencials és altament recomanable.

• Les activitats que es tenen en compte per avaluar l’aprenentatge són:

a) Tres (o dues) activitats de tipus teoricopràctic sobre els continguts conceptuals de l’assignatura. El pes total dins la nota final és del 50 % (es fa una mitjana de les tres/dues proves avaluables). Les dates concretes de realització s’indiquen a l’inici del curs.

La qualitat de l’expressió escrita i oral (quan s’escaigui) es té en compte a l’hora d’avaluar l’estudiant, que pot suspendre per faltes d’ortografia i mala expressió.

b) Una prova de síntesi, de caràcter global, de manera que garanteixi l’assoliment dels objectius de la matèria exposats en el pla docent, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir com pel que fa a les habilitats i actituds que cal desenvolupar. El pes sobre la nota final és del 50 % restant.

Hi ha dret a una reavaluació, les dates de la qual es fixen en el calendari acadèmic de la Facultat. Els continguts, procediments i criteris de l’activitat de reavaluació són els mateixos que fixa el pla docent per a l’activitat (o activitats) i/o proves d’avaluació única.

En qualsevol cas, regeix la normativa vigent d’avaluació de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

Avaluació única

L’estudiant que opti voluntàriament per l’avaluació única pot superar l’assignatura mitjançant una prova final d’acreditació d’objectius docents en la data fixada oficialment i en la qual ha d’acreditar els continguts teoricopràctics de l’assignatura. La nota mínima per superar la prova és de 5 punts sobre 10.

Hi ha dret a una reavaluació, les dates de la qual es fixen en el calendari acadèmic de la Facultat.

En qualsevol cas, regeix la normativa vigent d’avaluació de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Caminal, M. (ed.) (1998) (2015): Manual de Ciencia Política. Madrid:Tecnos.

Catàleg UB  Enllaç

Del Águila, R.(2000): Manual de Ciencia Política, Madrid:Trotta.

Catàleg UB  Enllaç

Vallès, J.M. (2015): Ciencia Política: una introducción, Barcelona: Ariel. 

Catàleg UB (8a ed., 2010)  Enllaç