Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciència Política II

Codi de l'assignatura: 360900

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Aitor Manuel Diaz Anabitarte

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Teoria i pràctica.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

(Treballs.)

Aprenentatge autònom

50

(Lliure de l’estudiant.)

 

 

Recomanacions

 

Orientativament, és recomanable haver fet Ciència Política I (assignatura bàsica del primer semestre del primer curs).


Altres recomanacions

Cal seguir l’actualitat política.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les principals institucions polítiques i administratives espanyoles i l’ordenament que les regula.
— Conèixer els principals trets que caracteritzen l’estructura i el funcionament del sistema polític espanyol.
— Conèixer i valorar els aspectes que configuren les principals institucions espanyoles actuals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Interpretar textos i documents polítics.
— Saber buscar dades per avalar anàlisis polítiques.
— Saber redactar i exposar informes sobre els temes que fixi el professor.
— Saber discutir i argumentar.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre la participació individual dels alumnes en el marc del sistema polític espanyol.
— Respectar i valorar les idees dels altres i les pràctiques democràtiques.
— Desenvolupar la capacitat d’avaluar i trobar solucions a les desigualtats per raó de sexe i gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els fonaments del sistema polític espanyol

1.1. El sistema polític espanyol com a objecte d’estudi: sistema polític i dinàmica política

1.2. Antecedents de la història política i constitucional (II República, franquisme, transició democràtica, procés constitucional)

2. Sistema de govern i organització territorial

2.1. Monarquia parlamentària

2.2. Poder executiu (Govern) i poder legislatiu (Corts Generals). Relacions entre l’executiu i el legislatiu

2.3. L’estat de les autonomies

2.4. El sistema polític local

3. Sistema electoral i sistema de partits

3.1. El sistema electoral. El comportament electoral. Comportament electoral i perspectiva de gènere

3.2. Els partits polítics i el sistema de partits espanyol i català

4. La cultura política i els mitjans de comunicació

4.1. La cultura política espanyola i catalana

4.2. Els mitjans de comunicació espanyols i catalans

5. Espanya i la Unió Europea

5.1. El paper de l’Estat espanyol dins la Unió Europea

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assoliment dels objectius de l’assignatura fa necessària una metodologia docent que combini diferents formes de docència. Així doncs, l’organització del treball destinat a potenciar l’aprenentatge de l’estudiant combina:

— Com a treball presencial, les classes teòriques, destinades a oferir a l’estudiant una guia estructurada dels conceptes objecte d’estudi en cadascun dels temes del programa que desenvolupi els continguts de l’assignatura. A més a més, activitats pràctiques complementàries (lectures, comentaris de text, conferències...) destinades a reforçar i millorar els coneixements adquirits i l’aplicació de les destreses que es pretenen desenvolupar (en horari presencial, combinat amb les classes teòriques, un total de 60 hores).

— Com a treball dirigit, el temps que dedica l’estudiant a elaborar treballs, preparar pràctiques, llegir un llibre o un article recomanat pel professorat, etc. (en horari presencial, un total de 40 hores).

— Com a treball autònom, el temps que l’estudiant dedica a treballar l’assignatura que ni és presencial a l’aula ni dirigit pel professorat (un total de 50 hores).

— El suport continuat de l’aprenentatge a través del desenvolupament de les tutories personalitzades presencials (en horari d’atenció als alumnes), per tal de guiar-los en les seves hores d’aprenentatge autònom (2 hores a la setmana, un total de 50 hores).

Les activitats es detallen en el programa corresponent de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


 L’assistència a les classes presencials és altament recomanable.
 

La nota final prové de:

a) Tres (o dos) activitats de tipus teoricopràctic sobre els continguts conceptuals de l’assignatura. El pes total dins la nota final és del 50 %.  Les dates concretes de realització s’indiquen durant l’inici del curs.

b) Una prova de síntesi, de caràcter global, de manera que garanteixi l’assoliment dels objectius de la matèria exposats en el pla docent, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir com pel que fa a les habilitats i actituds que cal desenvolupar. El pes sobre la nota final és del 50 % restant.

Hi ha dret a una reavaluació, les dates de la qual es fixen en el calendari acadèmic de la Facultat. El contingut, procediment i criteris de l’activitat de reavaluació són els mateixos que fixa el pla docent per a l’activitat (o activitats) i/o proves d’avaluació única.

En qualsevol cas, cal remetre’s a la normativa vigent d’avaluació de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

Avaluació única

L’estudiant que opti per l’avaluació única pot superar l’assignatura mitjançant una prova final d’acreditació d’objectius docents en la data fixada oficialment i en la qual ha d’acreditar els continguts teoricopràctics de l’assignatura. La nota mínima per superar la prova és de 5 punts sobre 10. L’estudiant té dret a una reavaluació, les dates de la qual es fixen en el calendari acadèmic de la Facultat.

En qualsevol cas, cal remetre’s a la normativa vigent d’avaluació de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

RENIU, J.M. (ed.). Sistema político español. Barcelona : Huygens, 2012

Catàleg UB   Enllaç

ROMÁN, P. Sistema político español. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2002

Catàleg UB  Enllaç

ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.). Política y gobierno en España. 2ª ed. Valencia : Tirant lo Blanch, 2001

Catàleg UB  Enllaç

CAMINAL, M.; MATAS Dalmases, J. (eds.). El sistema polític de Catalunya. Madrid [etc.] : Tecnos [etc.], 1998

Catàleg UB  Enllaç