Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Histōria

Codi de l'assignatura: 360901

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Yolanda Blasco Martel

Departament: Departament d'Histōria Econōmica, Institucions, Política i Economia Mundial

crčdits: 6

Programa únic: S

Més informaciķ enllaç

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La modalitat de presencialitat o virtualitat s’adequarā a les decisions preses per la UB davant de la COVID-19.)

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Exercicis prāctics

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Prāctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

40

(Les tutories presencials o virtuals s’adequaran a les decisions preses per la UB davant de la COVID-19.)

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Si no s’ha cursat història contemporània en el batxillerat, es recomana posar-se en contacte amb el professorat els primers dies de classe, el qual assenyala a l’estudiant els manuals més adequats per adquirir els coneixements previs que en el desenvolupament del curs, quan s’imparteix aquesta assignatura, ja es consideren adquirits.

Es recomana igualment treballar amb apunts propis, obtinguts a partir de les classes, els materials de lectura obligatòria o recomanada, el manual...


Altres recomanacions

Per els estudiants que no hagin cursat història en el batxillerat, es recomana la lectura del manual de l’assignatura i la visualització dels films i documentals que es poden trobar en aquestes pàgines:

Films: http://www.aehe.es/docencia/filmoteca/

Documentals: http://www.aehe.es/docencia/documentales/

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Coneixement de la poblaciķ, els recursos i el medi ambient.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evoluciķ de les societats contemporānies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

   -

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les claus històriques per entendre els problemes plantejats en la societat d’avui.
  • Analitzar els fenòmens socials des de la complexitat que resulta de la interacció dels elements econòmics, socials, polítics i culturals; pensar històricament obliga a posar en joc totes aquestes variables.
  • Analitzar els fenòmens socials i polítics des de la noció de canvi a curt, mitjà i llarg termini que proporciona la dimensió històrica dels fenòmens.
  • Conèixer els elements històrics clau per entendre els problemes més candents que té plantejada la societat d’avui, com ara els problemes vinculats al medi ambient i a l’esgotament dels recursos, els problemes dels col·lectius més desfavorits (dones, vellesa, immigrants, etc.), els nous moviments socials, els fonamentalismes o els problemes identitaris.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Desenvolupar arguments (orals i escrits) amb correcció.
  • Fer recerca d’informació sobre fets històrics amb una perspectiva crítica.
  • Comprendre fonts històriques i poder explicar les conclusions contextualitzades.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Adquirir hàbits que afavoreixin la responsabilitat sobre el propi aprenentatge.
  • Mantenir una actitud de treball col·laboratiu.

 

 

Blocs temātics

 

1. De l’emergčncia del capitalisme a la primera globalitzaciķ liberal

1.1. La industrialitzaciķ i les revolucions liberals

1.2. Els moviments i les institucions socials en el segle XIX

1.3. La primera globalitzaciķ i l’imperialisme

1.4. La Gran Guerra. Causes i conseqüčncies

2. El període d’entreguerres

2.1. La Revoluciķ Russa i la creaciķ de la Uniķ Sovičtica

2.2. Inestabilitat econōmica en el període d’entreguerres

2.3. La crisi de l’estat de dret i els feixismes

2.4. La Segona Guerra Mundial. Causes i conseqüčncies

3. Formaciķ i crisi de l’ordre internacional bipolar

3.1. La formaciķ de blocs i la Guerra Freda

3.2. El capitalisme en els paīsos occidentals: creixement, crisi i reestructuraciķ

3.3. El Bloc de l’Est des de 1945 fins a la fallida del model sovičtic

3.4. El tercer mķn des de 1945: descolonitzaciķ i subdesenvolupament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura es combinen diverses metodologies docents:

1) Classes expositives. En aquestes classes el professorat exposa els continguts del temari. Normalment s’apliquen elements de classe inversa i l’estudiant ha de treballar amb textos, gràfics, vídeos... abans de la classe.

2) Classes pràctiques. Les classes pràctiques es desenvolupen a partir d’activitats que es fan a l’aula. Aquestes activitats requereixen la presència dels/ de les estudiants i el treball a l’aula. S’apliquen metodologies de classe inversa. Aquestes activitats tenen com a objectiu desenvolupar les competències i s’avaluen de manera continuada.

3) Treball autònom. Els/ les estudiants han de fer un seguit de lectures, visionament de vídeos, preparació de presentacions, etc. Aquest treball, que s’acaba de concretar a les classes teòriques i pràctiques, s’avalua amb la prova final de l’assignatura.

L’estudiant disposa dels materials en el Campus Virtual, però a la vegada ha de fer una cerca de fonts i documentació per completar el seu treball. En el Campus Virtual es recomanen lectures obligatòries i vídeos per seguir les classes pràctiques i expositives. Les explicacions fetes a classe pel professorat, les lliçons treballades per l’estudiant a partir de les lectures recomanades i qualsevol altra activitat plantejada per fer a classe o a casa, s’avaluen segons els mecanismes i criteris descrits en l’apartat «Avaluació».

La major part de les activitats fetes a les classes es troben en el Campus Virtual, accessibles per als estudiants durant el temps que s’han de fer. D’altres són participatives a l’aula i, finalment, també hi ha activitats individuals (d’estudi, de recerca per fer un treball...) que s’han de lliurar en paper o via el Campus Virtual. El feedback del professorat es produeix a les classes, a través del Campus Virtual i a les tutories.

A partir de les activitats proposades es treballa per afavorir la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i la relació amb l’avaluació final. Amb aquesta finalitat es passa a l’alumnat un test a l’inici del curs i un test al final, perquè pugui valorar la seva evolució en termes d’aprenentatge i responsabilitat. Així mateix, arran d’algunes activitats del curs s’interroga l’estudiant sobre la planificació del seu treball i els resultats assolits.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Per seguir un règim d’avaluació continuada l’alumnat ha d’assistir a classe de manera sistemàtica. L’avaluació consisteix en:

— Un mínim de 2 activitats de caràcter pràctic i teòric al llarg del curs, que s’avaluen. Les activitats poden ser de caràcter continuat, és a dir, s’avaluen activitats setmanalment o quinzenalment per tal de garantir l’avaluació continuada i es desenvolupen a l’horari de classe de forma síncrona. Aquestes activitats tenen un valor de 6 punts sobre els 10 de la nota final.

— Un exercici final de síntesi, que representa els 4 punts restants. Aquesta prova es fa al final i té un caràcter teòric i pràctic; per aprovar l’assignatura cal obtenir 2 punts sobre 4 en aquesta prova.

Reavaluació

Tant l’alumnat d’avaluació continuada com d’avaluació única pot presentar-se a la reavaluació en el termini i condicions establerts des del Consell d’Estudis de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa. La reavaluació es desenvolupa tal com està definida l’avaluació única.

Nota: Com a conseqüència del desplegament del projecte de docència mixta que s’està duent a terme a la Universitat de Barcelona, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

Avaluaciķ única

L’alumnat que no pugui complir els requisits de l’avaluació continuada té dret a una avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en un examen final, que es fa el dia que assenyali el calendari d’exàmens de l’ensenyament. El material per preparar l’avaluació són les lectures que es treballen a les classes pràctiques i que estan penjades en el Campus Virtual; el manual de consulta de l’assignatura i el material que el professorat assenyali en els arxius de PowerPoint disponibles també en el Campus Virtual.

Aquest examen consta de 5 preguntes. Una pregunta pot ser un test, la resta combina preguntes de resposta breu (conceptual) i preguntes de resposta més àmplia (desenvolupament), amb un caràcter transversal en relació amb el temari de l’assignatura. En aquestes preguntes s’avaluen les competències (coneixements i habilitats) adquirides al llarg del curs.

Reavaluació

Tant l’alumnat d’avaluació continuada com d’avaluació única pot presentar-se a la reavaluació en el termini i condicions establerts des del Consell d’Estudis de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa. La reavaluació es desenvolupa tal com està definida l’avaluació única.

Nota: Com a conseqüència del desplegament del projecte de docència mixta que s’està duent a terme a la Universitat de Barcelona, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALLEN, Robert C. Historia Económica mundial: una breve introducción. Madrid: Alianza, 2013

Catāleg UB  Enllaç

AROSTEGUI, Julio.; BUCHRUCKER, Cristian.; SABORIDO, Jorge. El mundo contemporáneo: historia y problemas. Barcelona: Crítica, reimp. 2012

Catāleg UB  Enllaç

ARTOLA, Miguel.; PEREZ LEDESMA, Manuel. Contemporánea : la historia desde 1776. Madrid: Alianza, reimp. 2009

Catāleg UB  Enllaç

CASANOVA, Julián. Europa contra Europa, 1914-45. Barcelona, Crítica, 2011

Catāleg UB  Enllaç

ELEY, Geoff. Un Mundo que ganar: historia de la izquierda en Europa, 1850-2000. Barcelona: Crítica, 2003

Catāleg UB  Enllaç

FELIU MONTFORT, Gaspar.; SUDRIÀ, Carles. Introducció a la història econòmica mundial. [València]: Universitat de València. [Barcelona]: Universitat de Barcelona, 2013

Catāleg UB   Enllaç

FERGUSON, Niall. La guerra del mundo. Los conflictos del siglo XX y el declive de Occidente (1904-1953). Barcelona: Debate, 2007

Catāleg UB  Enllaç

FRIEDEN, Jeffry. A. Capitalismo global : el trasfondo económico de la historia del siglo XX. Barcelona:Crítica, 2007

Catāleg UB  Enllaç

HOBSBAWM, Eric. La era del capital, 1848-1875. Barcelona: Crítica, 1998

Catāleg UB  Enllaç

HOBSBAWM, Eric J. La era del imperio, 1875-1914. Barcelona: Crítica, 1998

Catāleg UB  Enllaç

JUDT, Tony. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. Madrid: Taurus, 2006

Catāleg UB  Enllaç

OVERY, R. Atlas histórico del siglo XX. Madrid: Akal, 2009

Catāleg UB  Enllaç

VILLARES, Ramón.; BAHAMONDE, Angel. El mundo contemporáneo : siglos XIX y XX. 7a ed. rev. y ampl.. Madrid : Grupo Santillana, reimp. 2016

  Manual de consulta de l’assignatura

Catāleg UB  Enllaç