Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Lògica

Codi de l'assignatura: 360906

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Oms Sardans

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En cas que no es puguin fer activitats presencials, la docència teòrica i pràctica es realitzarà fent servir les eines d’àudio i vídeo, de fòrums, de dossiers i de documents escrits diversos que es compartiran a través del Campus Virtual, segons el criteri de cada professor. Així mateix, les tutories es realitzaran fent servir les plataformes assignades.

Es mantindran, així mateix, els terminis i condicions previstos per a l’avaluació continuada, l’avaluació única i la reavaluació (afegint-hi la flexibilitat que calgui en el cas d’estudiants que es trobin en situacions especials degudament justificades). Restarà oberta la possibilitat que aquests terminis i condicions es modifiquin si així ho indiquessin les autoritats acadèmiques.

En tot moment, el professor responsable de cada grup comunicarà al seu alumnat les modificacions i adaptacions que es vagin duent a terme.

D’altra banda, en aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, el contingut de l’assignatura (blocs temàtics, o temes, o problemes; bibliografia; treballs) incorporarà, en la mesura que es pugui i en funció del temari desplegat per cada professor, qüestions sobre gènere (problemes, pensadores, bibliografia).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

35

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de raonament.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre la necessitat d’emprar llenguatges formals per donar compte de la correcció d’arguments expressats en un llenguatge natural.
— Conèixer tant el sistema de la lògica proposicional clàssica com el de la lògica de primer ordre, insistint en ambdós casos en les nocions de conseqüència lògica, validesa lògica i validesa universal.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar l’estructura lògica (tant proposicional com quantificacional) d’enunciats relativament complexos.
— Decidir la correcció formal d’arguments de caràcter proposicional o quantificacional.

 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar la capacitat de treballar amb constància i regularitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La noció d’argument correcte

2. Lògica proposicional

3. Nocions bàsiques de teoria de conjunts

4. Lògica de predicats de primer ordre

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les classes presencials teòriques s’exposen els temes amb detall insistint en la motivació dels conceptes que s’introdueixen, es presenten nombrosos exemples i es plantegen exercicis que l’estudiant ha de resoldre individualment per consolidar els coneixements adquirits.

En les classes pràctiques es resolen i es discuteixen amb deteniment els exercicis que es plantegen a les classes de teoria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es duen a terme dos exàmens parcials que es distribueixen al llarg del curs. El primer val el 40 % de la nota i el segon, el 60 %.

L’alumnat que no hagi fet els dos exàmens parcials comptarà com a no presentat a l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen de la totalitat del curs.

Es pot presentar a l’avaluació única l’alumnat que consti com a no presentat a l’avaluació continuada. La sol·licitud per acollir-se a aquest tipus d’avaluació l’entregarà el professor amb l’examen de l’avaluació única.

 

Reavaluació

Només es pot presentar a l’examen de reavaluació l’alumnat que s’hagi presentat a l’avaluació continuada o a l’única i hagi obtingut una nota igual o superior a 3.