Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Problemes Filosòfics I

Codi de l'assignatura: 360908

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jesus Maria Galech Amillano

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Aquesta assignatura, juntament amb Problemes Filosòfics II i Problemes Filosòfics III, es proposa iniciar l’alumnat en el pensament filosòfic, tant pel que fa als problemes i continguts característics com a la manera de plantejar-los i d’intentar resoldre’ls. En aquesta assignatura s’incideix especialment en els aspectes metodològics, mentre que en les altres es treballa sobre una selecció de problemes concrets, per tal que l’alumnat adquireixi coneixements bàsics formals i instrumentals, terminològics i metodològics, habilitats comunicatives orals i escrites, així com rigor analític i capacitat de visió sintètica de les qüestions.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

33

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

7

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

7

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’alumne segueixi l’assignatura des de l’opció d’avaluació continuada. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de raonament.

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Coneixements de vocabulari filosòfic bàsic.

 

— Coneixement dels principals tipus de discurs filosòfic, segons la pluralitat d’estils i presentacions (articles, tractats, compendis, assaigs, epístoles, discursos, introduccions, pròlegs, etc.).

 

— Coneixement de les bases de dades i recursos bibliogràfics disponibles i de major utilitat.

 

— Coneixement dels sistemes més habituals de referenciació bibliogràfica.

 

— Coneixement dels deures i drets inherents a l’ofici del treball científic: propietat intel·lectual, etc.

 

Referits a habilitats, destreses

—  Desenvolupar capacitats de comprensió, anàlisi, interpretació i valoració de textos filosòfics en la seva diversitat de presentacions i estils.

—  Aprendre a expressar-se per escrit amb claredat i precisió, redactant amb correcció ortogràfica i gramatical un text expositiu ordenat i entenedor.

— Aprendre a expressar-se oralment amb claredat i precisió, dominant els recursos propis de la comunicació oral. 

— Ser capaç de plantejar una pregunta de manera clara i escaient.

— Aprendre a fer cerques bibliogràfiques eficients i adequades.

— Aprendre a utilitzar i a saber presentar adequadament el material bibliogràfic.

 

Referits a actituds, valors i normes

—  Adquirir hàbits de rigor en el llenguatge, els conceptes i l’argumentació.

 

—  Assolir una actitud crítica conscient, controlada i afinada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Contingut metodològic i instrumental

1.1. Qüestions metodològiques i instrumentals en el treball filosòfic

— Recursos d’informació (repositori digital, llibres electrònics, etc.)

— Com citar i gestionar la bibliografia

— Mendeley, gestor de referències

— Drets d’autor, propietat intel·lectual

1.2. Conèixer els recursos i serveis del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

Conèixer els recursos i serveis del CRAI

 1. Serveis i recursos del CRAI Biblioteca
  • Serveis
  • Web del CRAI
  • Catàleg: com buscar documents
 2. Recercador
  • Aprendre a utilitzar el Recercador
  • Bases de dades: Philosopher’s Index, Philpapers, ISOC –CSIC Humanidades

Organitzar la informació

Gestor de citacions i referències bibliogràfiques: Mendeley 

 • Crear un compte a Mendeley
 • Crear una biblioteca afegint-hi referències des de catàlegs, bases de dades, pàgines web i arxius PDF
 • Gestionar els documents i referències importats
 • Inserir citacions i crear automàticament una bibliografia en el format bibliogràfic triat

Ús de la informació

Plagi i propietat intel·lectual

 • Drets morals i drets d’explotació
 • Excepció de citació (citar fragments d’obres i imatges)
 • Alternatives al copyright
  • Llicències Creative Commons
  • Accés obert:  Dipòsit institucional de la Universitat de Barcelona (DDUB), RACO (Revistes catalanes en accés obert), RCUB (Revistes científiques de la Universitat de Barcelona) i DOAJ (Directory Open Access Journal)

2. Contingut textual i documental

*  — Vocabulari filosòfic: estudi de la terminologia bàsica de les diverses branques de la filosofia: antropologia filosòfica, epistemologia, estètica, ètica, filosofia del llenguatge, filosofia de la ciència, filosofia de la religió, filosofia de la ment, lògica, metafísica i història de la filosofia.

— Lectura, comprensió i contextualització de textos filosòfics rellevants. 

— Anàlisi de l’estructura argumentativa de diferents textos filosòfics rellevants. 

— Tècniques de la comunicació escrita. 

— Tècniques de la comunicació oral. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El caràcter d’aquesta assignatura és principalment metodològic, amb la finalitat de capacitar l’alumne en l’ús dels instruments i recursos més necessaris per a l’estudi, l’exercici i la comunicació del pensament filosòfic.

Es treballarà combinant el treball individual i el grupal, inserits en la dinàmica de les classes. 

Les activitats formatives combinen de manera coordinada les sessions d’aprenentatge dels recursos a disposició de l’estudiant, que ofereix el CRAI, i activitats desenvolupades a l’aula, a càrrec del professor, sobre els continguts metodològics propis de l’assignatura. Les activitats formatives atenen al desenvolupament i capacitació de l’estudiant en diverses competències:

— Desenvolupament de competències escrites: ésser conscient del que es diu mitjançant la redacció d’un text breu que pugui ser llegit en veu alta i que sigui intel·ligible per a qui l’ha escrit i per als altres; és a dir, pensar el que s’escriu. 

— Desenvolupament de competències lectores: lectura silent i en veu alta (individual i grupal: comentari en grup del que s’ha llegit individualment; exposició del contingut del comentari en grup a la resta de la classe).

— Desenvolupament de competències d’anàlisi i de síntesi, tant a partir d’un text breu com d’una explicació a classe a càrrec del professor: saber resumir-ho i exposar-ho en veu alta. 

— Desenvolupament de la capacitat de comprensió: desenvolupar un comentari a partir d’un text molt breu, com és ara una frase. 

— Aprenentatge del tractament d’un text: treball de preparació d’un comentari de text mitjançant la detecció d’una paraula o concepte significatiu en el text donat; relacionar la paraula o concepte assenyalat amb d’altres presents en el text. 

— Tractament de materials: (a elaboració bibliogràfica (citació, edició crítica); (b) cerca i catalogació de material visual i sonor: identificar el contingut d’una imatge, com citar una imatge, suport de les imatges, etc.

El treball de les anteriors competències es farà, mentre sigui possible, sobre qüestions de caire filosòfic que l’alumnat hagi començat a estudiar en l’assignatura Problemes Filosòfics II. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és de caràcter individual i comprèn els elements següents :

1. Continguts del CRAI: 20 %. Exercici de recerca bibliogràfica.

2. Treballs sobre textos, documents i bibliografia: 60 %.

3. Exposició oral (exposició i comentari de tasques, intervencions a classe, debat entre grups, etc.): 20 %. 

 

Reavaluació

Només podran presentar-se a reavaluació els alumnes que hagin fet almenys dues de les tres activitats avaluables del curs i hagin obtingut finalment una nota entre 3 i 4,9.

 

Avaluació única

L’alumne que opti per l’avaluació única haurà d’entregar signada la seva sol·licitud al professor responsable abans de finalitzar el període de docència i haurà de fer les proves corresponents el dia assenyalat oficialment.

Reavaluació

Els alumnes d’avaluació única es podran presentar a reavaluació només si s’han presentat prèviament a la prova de l’avaluació única i han obtingut una nota entre 3 i 4,9.

 

 

 

Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona

 

En aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, el contingut de l’assignatura (blocs temàtics, o temes, o problemes; bibliografia; treballs) incorpora tant com es pugui i en funció del temari desplegat per cada professor, qüestions sobre gènere (problemes, pensadores, bibliografia).

 

 

Adaptació del pla docent a la modalitat semipresencial o en línia davant la crisi de la COVID-19

 

La incertesa sobre l’evolució de la COVID-19 requereix l’adaptabilitat de la metodologia docent i l’avaluació. Si arribés el cas d’una docència semipresencial o virtual, es marcaran les pautes d’actuació, que seran convenientment comunicades a l’alumnat.

La classes presencials podran ser substituïdes pels recursos disponibles al Campus Virtual de la UB, com ara classes en línia, àudios i vídeos explicatius, qüestionaris en línia, fòrums de debat i sessions de tutoria virtuals.

Pel que fa a les avaluacions, tant els exercicis requerits en l’avaluació continuada com en l’avaluació única són completament adaptables a una situació de docència virtual. Consten d’exercicis escrits i orals que podran ser lliurats a través del Campus Virtual. Les pràctiques a la biblioteca es realitzarien de forma no presencial.

En una situació de docència semipresencial o en línia s’eliminen els requisits de qualificació mínima per poder presentar-se a la reavaluació.

 

 

Pràctiques a la Biblioteca

 

Durada  Tres hores.

Lloc  Aula d’informàtica al CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història.

Estructura  Cada grup (A1, A2, A3 i B1) es dividirà en dues meitats que, en dues setmanes consecutives, tindran les seves sessions al CRAI mentre l’altra meitat segueix les classes a l’aula amb el professor.

Al començament del curs, el professorat lliura el calendari de les sessions que es faran a la Biblioteca.