Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a l'Ètica

Codi de l'assignatura: 360910

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Begona Roman Maestre

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, el contingut de l’assignatura (blocs temàtics, o temes, o problemes; bibliografia; treballs) incorporarà, tant com es pugui i en funció del temari desplegat per cada professor, qüestions sobre gènere (problemes, pensadores, bibliografia).

 

 

Altres continguts

 

Si la situació ho requerís, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual. Qualsevol modificació serà comunicada a l’alumnat, així com també les formes de docència i avaluació virtuals.

La docència serà impartida amb diversos formats dels quals el professorat informarà (amb apunts; pautes de lectura; o com ara classes en línia amb la plataforma del Campus Virtual, etc.). 

L’avaluació virtual, tant l’única com la continuada, serà semblant a l’estipulada per a la presencial.

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat per respectar i promoure els drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, de no-discriminació i d'accessibilitat universal, d'igualtat entre homes i dones, i els valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.

   -

Capacitat de raonament.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l'estètica (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat per fonamentar racionalment els compromisos ètics i socials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar en un text filosòfic les tesis que s’hi defensen i els arguments o consideracions que l’autor proporciona a favor d’aquestes tesis.
— Comprendre conceptes fonamentals de l’ètica.
— Relacionar cadascun dels problemes filosòfics estudiats amb algunes de les tesis principals sobre aquest problema que hagin defensat tant autors clàssics com autors contemporanis.
— Relacionar les tesis estudiades amb els principals arguments o consideracions a favor, i també amb els principals arguments o consideracions en contra.
— Utilitzar adequadament exemples per donar suport a una tesi filosòfica determinada o per rebatre-la.
 

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a expressar-se amb correcció i rigor conceptual oralment i per escrit.
— Saber fer comentaris aprofundits i acurats dels textos que són objecte d’estudi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Definició, metodologia i relació de l’ètica amb altres ciències

2. Aristòtil

*  «Ètica a Nicòmac»

3. Estoïcisme: Marc Aureli

*  Meditacions

4. D. Hume

*  «Investigació sobre els principis de la moral»

5. I. Kant

*  «Fonamentació de la metafísica dels costums»

6. J. S. Mill

*  «L’utilitarisme»

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura, que té un caràcter introductori, es treballa el coneixement de la terminologia específica, l’anàlisi dels textos i les dificultats característiques dels conceptes implicats. Els mètodes són els següents:

— Classes magistrals actives en què s’exposen els continguts de la matèria mitjançant textos bàsics que l’alumnat ha d’haver llegit anteriorment.

— Debats dirigits pel professor, relacionats amb les qüestions que es discuteixen en les classes magistrals i/o amb els textos bàsics que l’alumnat ha llegit. Resolució de problemes que requereixen que l’alumnat, ja sigui individualment o en grups petits, busqui la resposta a preguntes concretes que plantegi el professor, per ajudar a assimilar els conceptes introduïts en les classes magistrals.

— Elaboració de comentaris de text.

Durant el semestre s’han de fer sis hores de pràctiques, que s’avisen amb antelació.

Hi ha una selecció de textos d’obres dels autors objecte d’estudi.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació en els grups A1 i A2 consisteix en dos exàmens fets a classe (40 % el primer + 60 % el segon).

En el grup A3 consisteix en:

20 %, presentació sobre les obres literàries a tractar;
30 %, primera prova, a classe, sobre Aristòtil;
40 %,  segona prova, a classe, sobre Kant;
10 %,  assistència.

En el grup B1 consisteix en:

40 %,  examen escrit;

20 %, presentació pràctica (exposició, en grup, a classe, i posterior memoràndum breu);

20 %, dos assaigs (10 % per la lectura d’uns llibres de l’Ètica nicomaquea, 10 % sobre la lectura d’algun capítol de la Fonamentació de Kant).

En cas d’acollir-se a l’avaluació única, abans del 5 de novembre s’ha d’entregar la instància de sol·licitud per duplicat (l’han de signar l’alumne i el professor).

Per poder presentar-se a la reavaluació s’ha d’haver obtingut una qualificació final mínima de 3 (sobre 10).

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen únic al gener, el dia estipulat en el calendari.

Per poder presentar-se a la reavaluació s’ha d’haver obtingut una qualificació final mínima de 3 (sobre 10).