Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Histņria de la Cičncia

Codi de l'assignatura: 360913

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Jesus Maria Galech Amillano

Departament: Departament de Filosofia

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

L’assignatura proposa una mirada àmplia a la història de la ciència, des de l’època antiga fins al present, seguint tres àmbits generals de coneixement científic presents a les diferents etapes històriques assenyalades pels blocs temàtics.

El primer dia de curs es publicarà al Campus Virtual un programa que inclourà un conjunt de lectures obligatòries assignades a cada tema. Al llarg del curs també es publicaran els materials de lectura i treball per a les pràctiques. A més, quan sigui pertinent, s’hi afegiran enllaços o altres materials per a les diferents qüestions tractades.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autņnom

80

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’alumne segueixi l’assignatura des de l’opció d’avaluació continuada.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Esperit crķtic.

   -

Capacitat de llegir amb deteniment i d'interpretar textos procedents de diferents čpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en quč es van produir.

   -

Capacitat d'identificar les qüestions de fons en diferents tipus de debats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer de manera general la història de la ciència des de l’antiguitat fins a l’actualitat, fent èmfasi en tres àmbits de coneixement transversals als blocs temàtics temporals:

  •     la matèria, l’espai i el moviment
  •     l’univers i la Terra
  •     la vida i la salut— Adquirir la capacitat de dialogar amb el pensament científic i d’integrar-lo en la discussió de problemàtiques històriques i filosòfiques, tant pel que fa al passat com al present. Conèixer les relacions i les influències entre la ciència i la filosofia al llarg de la història.

— Entendre el desenvolupament històric de la ciència com una empresa intel·lectual, cultural i social, on les teories i les pràctiques se situen en contextos més amplis de caràcter religiós, econòmic, polític i social.

— Conèixer la història de la ciència com a disciplina acadèmica i professional a través de les seves metodologies i perspectives, tant tradicionals com recents.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de cercar, organitzar i assimilar informació historiogràfica i metodològica.

— Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de reflexió a partir de la lectura de textos.

— Desenvolupar el pensament crític pel que fa a la història de la ciència i al seu present.

 

 

Blocs temątics

 

1. Cičncia antiga

2. Cičncia medieval i renaixentista

3. Cičncia moderna

4. Cičncia contemporąnia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’eix central del desenvolupament de l’assignatura consistirà a exposar, per part del professorat, els temes del programa.

Al llarg del curs es plantejaran diversos exercicis teoricopràctics per aprofundir en alguns aspectes del temari o per introduir diferents perspectives.

S’aportarà bibliografia seleccionada per a cada tema del programa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en els exercicis i requisits següents:

  •     Dos exàmens parcials (40 % de la nota cadascun). A l’inici del curs es determina la data dels dos exàmens.
  •     Exercicis teoricopràctics (20 % de la nota final). Les dates de lliurament de les pràctiques s’anuncien a l’inici de les classes.Per aprovar l’avaluació continuada cal fer tant els dos exàmens com els exercicis teoricopràctics.

 

Avaluació śnica

L’avaluació única consisteix en els exercicis i requisits següents:

  •     Un examen final de tot el contingut de l’assignatura (80 % de la nota final). La data d’examen serà la fixada per la Facultat per a l’avaluació única de l’assignatura.
  •     Exercicis teoricopràctics (20 % de la nota final). Les dates de lliurament de les pràctiques s’anuncien a l’inici de les classes.Per aprovar l’avaluació única cal fer tant l’examen final com els exercicis teoricopràctics.

Per acollir-se a l’avaluació única és imprescindible sol·licitar-ho mitjançant la instància corresponent. La data límit per lliurar la instància, per duplicat, és la fixada per a l’avaluació única al calendari d’exàmens de la Facultat.

 

Reavaluació

Per poder presentar-se a la reavaluació s’ha d’haver obtingut en l’avaluació contínua o en l’avaluació única una qualificació diferent de la de no presentat.

La reavaluació consisteix en un examen de tota l’assignatura i en el lliurament dels exercicis teoricopràctics en cas que no s’hagin lliurat amb anterioritat o estiguin suspesos.

 

 

Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona

 

En aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, ​​els continguts de l’assignatura (blocs temàtics, temes de cada bloc, problemàtiques, bibliografia i exercicis) incorporen qüestions sobre gènere: problemes, contextos, pensadores, bibliografia, perspectives i metodologia.

 

 

Adaptació del pla docent a la modalitat semipresencial o en lķnia en funció de la crisi de la Covid-19

 

La incertesa sobre l’evolució de la Covid-19 requereix adaptabilitat de la metodologia docent i de l’avaluació. Si s’arriba al cas d’una docència semipresencial o virtual, es donaran les pautes d’actuació, les quals seran convenientment comunicades a l’alumnat.

Les classes presencials seran substituïdes pels recursos digitals disponibles al Campus Virtual. Podran ser vídeos i àudios explicatius dels continguts de l’assignatura, classes en línia, qüestionaris, exercicis, fòrums de debat i sessions de tutoria virtuals.

Els exercicis teoricopràctics, obligatoris en tots dos tipus d’avaluació, es presentaran en format digital per mitjà del Campus Virtual. Els exàmens tant de l’avaluació continuada com de l’única i la recuperació es podran fer en línia.

Si s’arriba a una situació de docència semipresencial o en línia, quedaran eliminats tots els requisits per poder presentar-se a la reavaluació.