Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia Filosòfica

Codi de l'assignatura: 360966

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Angela Lorena Fuster Peiro

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

En el cas que la docència, ateses les circumstàncies, hagi de ser en línia:

— La docència teòrica i pràctica es realitzarà fent servir les eines 2.0 d’àudio i vídeo, de fòrums, de dossiers i de documents escrits diversos que es compartiran mitjançant el Campus Virtual, segons el criteri de cada professor. 

— Així mateix, les tutories es portaran a cap fent servir les plataformes assignades.

Tant l’avaluació continuada com l’única, en el cas que al programa del grup hagi previst exercicis d’avaluació que cal fer a l’aula, aquests es duran a terme fent servir les eines de les quals disposa el Campus Virtual.

 

 

Consideracions prèvies

 

Cada docent llistarà la bibliografia obligatòria i complementària a classe segons la seva pròpia especificació del programa.

La metodologia docent incorpora la perspectiva de gènere als continguts de l’assignatura (blocs temàtics, temes, problemes, bibliografia i treballs), i tracta qüestions sobre gènere transversalment (problemes, pensadores, bibliografia).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

(En el cas que la docència, ateses les circumstàncies, hagi de ser en línia: — La docència teòrica i pràctica es realitzarà fent servir les eines 2.0 d’àudio i vídeo, de fòrums, de dossiers i de documents escrits diversos que es compartiran per mitjà del Campus Virtual, segons el criteri de cada professor. — Així mateix, les tutories es realitzaran fent servir les plataformes assignades. — Tant l’avaluació continuada com l’única, en el cas que al programa del grup hagi previst exercicis d’avaluació que cal fer a l’aula, aquests es realitzaran fent servir les eines de les quals disposa el Campus Virtual.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per respectar i promoure els drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, de no-discriminació i d'accessibilitat universal, d'igualtat entre homes i dones, i els valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.

   -

Capacitat de llegir amb deteniment i d'interpretar textos procedents de diferents èpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en què es van produir.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l'estètica (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Sensibilitat per la diversitat d'opinions, de pràctiques i de maneres de viure.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Estudiar l’ésser humà com a problema filosòfic.
— Analitzar els models antropològics més importants del pensament occidental en els segles XIX i XX, des de la distinció entre filosofia i ciència.
— Actualitzar el debat sobre el present i el futur de la criatura humana en el pensament i les tendències del segle XXI.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La pregunta per l’ésser humà

*  1.1. Definicions de l’ésser humà

1.2. Aproximacions a l’antropologia filosòfica

2. Idees sobre l’ésser humà a partir del gir antropològic de Kant

*  2.1. Kant i la pregunta per l’home

2.2. L’aportació romàntica i materialista

2.3. Els programes antropològics i les antropologies existencials i simbòliques
 

3. Actualitat i noves tendències en el debat antropològic

*  3.1 L’actualitat del debat humanisme-antihumanisme

3.2 Antropologia i biopolítica

3.3 Crítiques des de l’alteritat: feminisme, intel·ligències artificials, antietnocentrisme, antiespecisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es basa en classes magistrals, tallers de lectura a les classes pràctiques, la participació de l’alumnat a classe i la tutorització del treball personal. 

La metodologia docent incorpora la perspectiva de gènere als continguts de l’assignatura (blocs temàtics, temes, problemes, bibliografia i treballs), i tracta qüestions sobre gènere transversalment (problemes, pensadores, bibliografia).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El professorat de cada grup informa sobre l’avaluació en començar el semestre i assenyala el percentatge concret que s’aplica a cada una de les activitats avaluables.

En general, l’examen comprèn el 60 % de la nota total de l’assignatura i els assajos i treballs el 40 %.

Per poder presentar-se a la prova de reavaluació, els alumnes han d’haver obtingut una qualificació final mínima de 3 a l’avaluació ordinària.

 

Avaluació única

Tant la prova d’avaluació única com la de reavaluació consisteixen en una prova escrita de caràcter global, que es fa en la data oficial d’examen.

El darrer dia per entregar la sol·licitud d’avaluació única és el 25 de febrer de 2022.

Per poder presentar-se a la prova de reavaluació, els alumnes han d’haver obtingut una qualificació final mínima de 3 a l’avaluació ordinària.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGAMBEN, G. Lo abierto. El hombre y el animal. Valencia: Pre-textos, 2005.

CAMPILLO, A. Variaciones de la vida humana. Madrid: Akal, 2001.

CAVARERO, A., Inclinations. A Critique of Rectitude. Standford: Standford University Press, 2016.

COLLIN, F., Praxis de la diferencia. Liberación y libertad. Barcelona: Icaria, 2006.

ESPOSITO, R. Communitas. Buenos Aires: Amorrortu, 2003.

ESPOSITO, R. Immunitas.  Madrid: Amorrortu, 2005.

FEUERBACH, L. La esencia del cristianismo. Salamanca: Sígueme, 1975.

FEUERBACH, L. Manifestos antropològics.  Barcelona: Laia, 1984

GEHLEN, A. El Hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo. Salamanca: Sígueme, 1987.

GONZÁLEZ, A. Eso que somos. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2002.  

HABERMAS, J. El futuro de la naturaleza humana. Barcelona: Paidós, 2002.  

HEIDEGGER, M. Kant y el problema de la metafísica. México: Fondo de Cultura Económica, 1966. 

HEIDEGGER, M. Carta sobre el humanismo. Madrid: Alianza editorial, 2006.

MARX, K. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Madrid: Alianza, 1975.

MOREY, M. El hombre como argumento. Barcelona: Anthropos, 1989. 

SARTRE, J-P. El existencialismo es un humanismo. Buenos Aires: Sur, 1957.

SCHELER, M. El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires: Losada, 1958.

SLOTERDIJK, P. Normas para el parque humano, Madrid: Siruela, 2009.

WEIL, S., La gravedad y la gracia. Madrid: Trotta, 1994.

BRAIDOTTI, R. Lo posthumano. Barcelona: Gedisa, 2015.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2161653*  Enllaç

BEORLEGUI, C., Antropología filosófica. Nosotros: urdimbre solidaria y responsable. Bilbao: Deusto, 1999.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1468911*  Enllaç