Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Panorama de la Literatura Espanyola: Moderna i Contemporània

Codi de l'assignatura: 361024

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marcelino Jimenez Leon

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Estudi de l'evolució dels gèneres literaris a través de la història de la llengua i la literatura espanyoles.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les grans èpoques i períodes de la literatura i les seves bases filosòfiques i estètiques.
— Dominar les eines bàsiques per a l’anàlisi de la literatura.
— Conèixer la dimensió històrica i sistemàtica del fet literari.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar textos de literatura espanyola moderna i contemporània i relacionar-los amb la literatura i el pensament de la seva època i context.
— Desenvolupar destresa en l’elaboració de discursos acadèmics per redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Il·lustració i neoclassicisme. Corrents de pensament i gèneres literaris a l’Espanya del segle XVIII

2. Estètica i ideologies romàntiques: Larra, Espronceda i Bécquer

3. La novel·la realista i naturalista: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas «Clarín» i Emilia Pardo Bazán

4. De la poesia modernista a la lírica d’avantguarda: d’Antonio Machado a Vicente Aleixandre

5. La prosa i el teatre de l’edat de plata

6. Literatura, postguerra i exili

7. Creació literària i postmodernitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Mitjançant les classes teòriques, s’ofereixen els continguts, les eines i la metodologia necessaris per adquirir les competències exigides per la matèria. Aquestes classes teòriques es complementen amb exercicis pràctics o treballs tutelats que el professorat ha d’especificar en cada cas.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en dues proves escrites, degudament tutorades pel professor:

— La primera, amb un valor del 40 % de la qualificació final, que es fa la primera quinzena d’abril.

— La segona, amb un valor del 60 % de la qualificació final, i en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens.

És indispensable fer totes dues proves perquè es pugui avaluar el curs. Si no es fan totes, la qualificació és de no presentat. Si les condicions del grup són adients, poden dur-se a terme exposicions orals. Es recomana l’assistència regular i la participació activa a les classes.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una única prova d’un valor del 100 % de la nota final, que té lloc en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens.
 
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.