Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Poesia Espanyola del Segle XX: del Modernisme a les Avantguardes

Codi de l'assignatura: 361027

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marcelino Jimenez Leon

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Coneixement dels postulats que han generat els moviments més importants de la història de la literatura espanyola i de la literatura hispanoamericana, i les conseqüències en el desenvolupament de la història de la llengua.

   -

Coneixement de la crítica literària, dels corrents i les propostes d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Comprendre conceptes relacionats amb la història de la literatura espanyola.
— Ser capaç d’explicar fonaments clàssics sobre literatura i sobre l’evolució de la tradició retòrica i poètica; sobre la teoria dels gèneres, els seus fonaments clàssics i les seves aportacions posteriors.
— Distingir l’evolució dels gèneres literaris a través de la literatura espanyola.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dur a terme una anàlisi de la crítica literària, dels seus corrents i propostes, i de la tradició i originalitat dels textos literaris al llarg de la història.

— Ser capaç d’analitzar textos poètics de la literatura espanyola del segle XX de 1940 fins als nostres dies i relacionar-los amb la literatura i el pensament de la seva època i context.

— Desenvolupar destresa en l’elaboració de discursos acadèmics per redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes


Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estètiques de fi de segle i modernisme

2. Filosofia i poesia: l’obra de Miguel de Unamuno

3. Antonio Machado, de les Soledades als apòcrifs

4. Juan Ramón Jiménez: la ruptura del modernisme

5. Les poètiques de les avantguardes

6. De la puresa a la revolució: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa a partir de: a) classes plenàries en què l’alumnat obté els coneixements teòrics sobre els continguts temàtics; b) activitats (individuals o en grup) que afavoreixen situacions en què l’alumnat hagi d’ampliar i compartir els coneixements, i es potenciï l’expressió oral; c) la realització de treballs tutelats i exàmens per aprofundir els coneixements adquirits i per millorar la destresa en l’escriptura en relació amb l’anàlisi de la matèria de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en dues proves escrites, degudament tutoritzades pel professor:

— La primera, amb un valor del 40 % de la qualificació final, que es fa a la primera quinzena de novembre (grups del primer quadrimestre) o a la primera quinzena d’abril (grups del segon quadrimestre).

— La segona, amb un valor del 60 % de la qualificació final, en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens.

És indispensable fer totes dues proves perquè es pugui avaluar el curs. Si no es fan totes, la qualificació és de no presentat. Si les condicions del grup són adients, poden dur-se a terme exposicions orals. Es recomana l’assistència regular i la participació activa a les classes.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una única prova d’un valor del 100 % de la nota final, que té lloc en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens.
 
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.