Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Llengua Espanyola

Codi de l'assignatura: 361059

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paloma Arroyo Vega

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 12

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

104

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

104

Treball tutelat/dirigit

96

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Coneixement de la diversitat lingüística en la llengua espanyola.

   -

Capacitat de construcció de textos orals i escrits en els diferents gèneres.

   -

Capacitat d'anàlisi i explicació de les estructures gramaticals i discursives de l'espanyol.

   -

Coneixement dels postulats que han generat els moviments més importants de la història de la literatura espanyola i de la literatura hispanoamericana, i les conseqüències en el desenvolupament de la història de la llengua.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Comprendre conceptes relacionats amb la història de la llengua espanyola.
— Aplicar els coneixements adquirits a l’anàlisi de les estructures gramaticals i discursives de l’espanyol actual i d’èpoques passades.
— Estudiar les característiques fonològiques, morfològiques, sintàctiques i textuals de la llengua antiga, medieval i clàssica en contrast amb les peculiaritats fonològiques, morfològiques, sintàctiques i textuals de la llengua contemporània.

 

Referits a habilitats, destreses


— Analitzar les relacions entre la cultura i el lèxic propi dels períodes històrics estudiats.
— Situar l’evolució de la llengua espanyola en l’àmbit de l’evolució de les llengües romàniques.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar una actitud reflexiva sobre la pròpia llengua.
— Valorar la dimensió diacrònica de la llengua com a eina imprescindible per conèixer-ne el funcionament sincrònic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Del llatí al romanç. L’evolució del sistema lingüístic llatinovulgar: hipòtesis explicatives

2. El romanç hispànic preliterari: coincidències i divergències amb els dialectes primitius

3. Normalització del castellà com a llengua escrita: de les primeres manifestacions escrites a la fixació de l’escriptori alfonsí

4. Evolució del sistema lingüístic de l’espanyol medieval

5. De l’espanyol medieval a l’espanyol clàssic. La llengua del segle XV

6. Principals canvis lingüístics als segles d’or. La revolució fonològica dels segles XVI-XVII. Els canvis en els plans morfosintàctic i textual. La llengua espanyola i les obres de referència dels segles d’or

7. L’espanyol contemporani. La tasca fixadora de la Real Academia Española. Les evolucions lingüístiques més recents (segles XVIII-XXI)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les classes es basa en la combinació de sessions teòriques i pràctiques. A les primeres s’hi exposen els continguts pertinents de la matèria i es presenten comentaris de text. A les classes pràctiques, es proporcionen a l’estudiant les eines adients per resoldre cadenes fonètiques amb l’ajuda del professor. De manera autònoma, els estudiants preparen activitats que els facilitaran el coneixement de la història de la llengua espanyola.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada. Es valora a partir de les proves que s’exposen a continuació:

— Q1. Un examen (30 % de la nota), que es duu a terme al gener; una monografia guiada (20 %), que s’ha de lliurar l’últim dia de classe.

— Q2. Un examen (30 %), que es duu a terme en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat; una monografia guiada (20 %), que s’ha de lliurar l’últim dia de classe.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 50 % de la nota final al Q1, i un altre examen amb el valor del 50 % restant al Q2.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.