Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sintaxi de l'Espanyol

Codi de l'assignatura: 361061

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paloma Arroyo Vega

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 12

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

104

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

104

Treball tutelat/dirigit

96

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Capacitat d'anàlisi i explicació de les estructures gramaticals i discursives de l'espanyol.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les estructures gramaticals i discursives de l’espanyol.
 

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar les estructures gramaticals i discursives de l’espanyol.
— Ser capaç d’explicar les estructures gramaticals i discursives de l’espanyol.
— Ser capaç de descriure i explicar la sintaxi de les unitats oracionals de l’espanyol.
— Ser capaç de descriure i explicar els mecanismes de cohesió del discurs en espanyol.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una visió crítica dels diferents enfocaments d’estudi, des del punt de vista gramatical, d’una mateixa dada lingüística.

— Aprendre a respectar la diversitat d’opinions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La sintaxi oracional

2. La subordinació substantiva. Tipus

3. La subordinació relativa. Tipus. Antecedents. Oracions sense antecedent

4. Les subordinacions adverbials pròpies. Temporals. Locatives i modals, relatives o adverbials?

5. De la sintaxi de l’oració a la sintaxi discursiva

6. Sintaxi interoracional I. La coordinació

7. Sintaxi interoracional II. Les oracions adverbials impròpies

8. Sintaxi discursiva. Mecanismes de cohesió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic. D’una banda, les classes teòriques, fonamentades en la dinàmica d’interrelació entre docent i estudiant, ofereixen a l’alumnat els continguts, les eines i la metodologia pertinents per tal de dur a terme les activitats que l’han de conduir a l’adquisició de les competències exigides a la matèria. D’altra banda, les activitats pràctiques permeten a l’alumnat desenvolupar unes habilitats autònomes i unes actituds per tal d’aconseguir uns resultats d’aprenentatge òptims. Finalment, les tutories amb el professor no solament orienten l’alumnat en l’aprofundiment de determinats aspectes de la matèria, sinó que també resolen eventuals dubtes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació acreditativa d’aprenentatges
Cadascun dels quadrimestres d’aquesta assignatura anual suposa el 50 % de la qualificació global i tots dos s’han d’aprovar per separat. L’estudiant obté l’aprovat en la qualificació global amb una nota mínima de 5 (sobre 10).

Les diverses proves que configuren el sistema d’avaluació són de caràcter individual.

Perquè l’assignatura sigui avaluada, és indispensable fer totes les activitats previstes en cada quadrimestre.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada de cadascun dels quadrimestres consisteix en les proves següents:

— Diferents activitats (quatre com a màxim), que tenen l’estructura d’una prova (40 % de la nota). El professor estableix amb prou antelació les dates d’elaboració o lliurament d’aquestes activitats, en funció del desenvolupament del temari (entre octubre i novembre per al primer quadrimestre, entre març i abril per al segon), i en defineix les característiques específiques.

— Un examen (60 %) al mes de gener per al primer quadrimestre (en la data prèviament establerta per la Facultat, que coincideix amb la convocatòria de l’assignatura de Sintaxi de l’Espanyol I) i al maig-juny per al segon quadrimestre (en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens, exclusiva per a l’assignatura de Sintaxi de l’Espanyol I i de Sintaxi de l’Espanyol II).

En el si de cadascun dels quadrimestres, una qualificació inferior a 4 (sobre 10) en alguna de les activitats o en l’examen no pot ser compensada amb cap altra qualificació.

Els errors ortogràfics i sintàctics comporten no superar l’assignatura.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, es pot acollir a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la qualificació final. La primera convocatòria és al maig-juny per al segon (en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens, exclusiva per a l’assignatura de Sintaxi de l’Espanyol, la mateixa que per a l’assignatura de Sintaxi de l’Espanyol II ); i la segona convocatòria (la reavaluació) és al setembre (en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens, que coincideix també amb la data de reavaluació de la Sintaxi de l’Espanyol II).

Reavaluació

Com que l’assignatura és anual, la reavaluació té lloc, de manera exclusiva, al setembre (en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens, que coincideix amb la data de reavaluació de la Sintaxi de l’Espanyol II). L’estudiant que s’hi presenta ha d’estudiar la totalitat del temari o tan sols alguna part o algunes parts concretes d’un o tots dos quadrimestres, en funció de les qualificacions obtingudes a l’avaluació. Al setembre, la recuperació de qualsevol part de la matèria es durà a terme a l’aula d’examen.