Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Morfologia i Lexicologia de l'Espanyol

Codi de l'assignatura: 361106

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paloma Arroyo Vega

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement de la diversitat lingüística en la llengua espanyola.

   -

Capacitat de construcció de textos orals i escrits en els diferents gèneres.

   -

Capacitat d'anàlisi i explicació de les estructures gramaticals i discursives de l'espanyol.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes bàsics relacionats amb la morfologia i la lexicologia i saber-los expressar amb correcció formal i rigor acadèmic.

— Conèixer les unitats bàsiques de l’anàlisi morfològica i saber-les delimitar.

— Posar en relació la morfologia i la lexicologia amb les aplicacions de la filologia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar textos referits a la morfologia i la lexicologia de l’espanyol i relacionar-los amb les bases teòriques d’aquests estudis.

— Desenvolupar destresa en l’escriptura acadèmica.

— Millorar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol procés morfolèxic amb un punt de vista fonamentat i acadèmic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes generals

1.1. La relativitat del concepte de paraula

1.2. Antecedents dels estudis sobre el lèxic

1.3. Morfologia sincrònica i morfologia diacrònica

1.4. Les unitats d’anàlisi de la morfologia i la lexicologia

1.5. Els límits entre flexió i derivació

2. La morfologia flexiva

2.1. Flexió en substantius i adjectius: nombre i gènere

2.2. Flexió verbal: tema, temps, aspecte, mode, persona, nombre

3. La morfologia derivativa i altres procediments de formació de paraules en espanyol

3.1. Derivació

3.2. Composició

3.3. Altres procediments

4. Lèxic i lingüística aplicada

4.1. Lèxic i diccionaris

4.2. Lèxic i corpus

4.3. Lèxic i ensenyament de llengües

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de diferents tipus de sessions:

— Classes teòriques (exposició i comentari dels continguts, formulació d’hipòtesis explicatives i comparació de les diverses explicacions).

— Classes pràctiques (aplicació als casos concrets de les explicacions, anàlisi de casos, exercicis).

— Conferències (sessions que posen en contacte els alumnes de l’assignatura amb especialistes en morfologia i lexicologia tant en l’àmbit de la Facultat com en el món acadèmic en general).

És fonamental que els estudiants consultin habitualment el Campus Virtual, on s’actualitzen els materials per a les classes i per a l’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumnat que opti per l’avaluació continuada ha de demostrar l’adquisició de les competències i dels objectius d’aprenentatge de l’assignatura en dues proves:

— Prova 1: 50 % de la nota final (primera quinzena d’abril).

— Prova 2: 50 % de la nota final (el dia assignat per a l’examen de l’assignatura i grup).

Les tasques es descriuran i s’exemplificaran a les classes presencials.

 

Avaluació única

L’alumnat que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts es pot acollir a l’avaluació única.

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de fer un examen (en la data de la convocatòria oficial) basat en el temari de l’assignatura.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BATTANER ARIAS, Paz y Carmen LÓPEZ FERRERO (2019): Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra Lingüística.

Capítol

BOSQUE, Ignacio (1983): "La morfología", en Abad y García (Coord.), Introducción a la Lingüística, Madrid: Alhambra, 115-154. 

Text electrònic

CRUZ PIÑOL, Mar (2015): “Léxico y ELE: enseñanza/aprendizaje con tecnologías”, en Journal of Spanish Language Teaching, 2(2), 165-179. Accesible a través del CRAI de la UB (vía SIRE): https://www-tandfonline- com.sire.ub.edu/doi/full/10.1080/23247797.2015.1105518?journalCode=rslt20

LLEAL, Coloma (2006): "Lematización automática y diccionarios electrónicos", en Oihenart, 21, 331-343.  http://hedatuz.euskomedia.org/4082/1/21331343.pdf

RAE (2009-2011): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, vol. I. Consulta en línea: http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi

SERRANO-DOLADER, David, María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO y José F. VAL ÁLVARO (eds.) (2009): Morfología y español como lengua extranjera (E/LE). Zaragoza: Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. Accesible parcialmente en https://books.google.es/books?id=LLReXBRDZ3oC&hl=es&source=gbs_navlinks_s