Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi del Discurs (Espanyol)

Codi de l'assignatura: 361108

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paloma Arroyo Vega

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Sintaxi de l’Espanyol.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Coneixement de la diversitat lingüística en la llengua espanyola.

   -

Capacitat d'anàlisi i explicació de les estructures gramaticals i discursives de l'espanyol.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Saber analitzar i descriure estructures lingüístiques —orals i escrites— mitjançant marcs teòrics sobre l’ús lingüístic.
— Ser capaç d’explicar diferents produccions lingüístiques en els seus contextos de producció i d’interpretació.
— Desenvolupar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar els conceptes bàsics que caracteritzen l’estudi de l’ús del llenguatge en examinar el sistema lingüístic.

— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per redactar correctament textos de tipus argumentatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar l’esperit crític i reflexiu respecte a les diferents modalitats discursives en relació amb el procés de producció i interpretació, i els diversos contextos d’ús.
— Desenvolupar actituds favorables respecte a la diversitat d’usos lingüístics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El discurs: delimitació conceptual i perspectives d’anàlisi

1.1. La noció de discurs

1.2. Les unitats d’anàlisi

1.3. Relació amb altres disciplines

2. Discurs i context

2.1. Discurs oral i discurs escrit

2.2. Situació de l’enunciació

2.3. Pràctiques discursives

2.4. Elements no verbals, elements paraverbals 

2.5. El context

2.6. Finalitats discursives i processos d’interpretació (inferències, intenció i estratègies discursives)

3. Les persones del discurs

3.1. La construcció discursiva de la identitat

3.2. Modalització

4. Tipologia textual i gèneres discursius

4.1. Seqüències textuals (argumentació, descripció, exposició, narració, diàleg)

4.2. Gèneres textuals i superestructures

5. Propietats lingüístiques del text

5.1. Cohesió

5.2. Coherència

5.3. Els registres

6. Discurs i societat

6.1. Anàlisi crítica del discurs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques i classes pràctiques. A les primeres s’hi expliquen els continguts de la matèria; a les segones es proporcionen les eines necessàries per dur a terme les activitats que permeten adquirir les competències de l’assignatura (lectures, recerca, debats, fòrums, etc.).

Com que l’assignatura és eminentment pràctica, l’estudiant ha d’estar en contacte amb el Campus Virtual de l’assignatura, i amb el professor mitjançant les hores de tutoria.

L’assignatura exigeix l’assistència a classe: les classes teòriques i les pràctiques estan interrelacionades, com també les tasques guiades que s’han de dur a terme al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
D’acord amb la normativa actual, l’avaluació del curs és continuada i consisteix en les activitats següents:

— Diversos exercicis durant el quadrimestre (un màxim de tres) amb un valor del 60 % de la qualificació final. El nombre d’exercicis i les dates de lliurament s’especifiquen al programa de l’assignatura.

— Una monografia, amb el valor d’un 40 % de la nota final. La data de lliurament serà la que estableixi oficialment la Facultat. Una nota inferior a 5 en aquesta monografia implica suspendre l’assignatura.

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única que s’especifica al programa de l’assignatura.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (50%) i la realització d’una breu monografia (50%).