Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cervantes i la Poètica de la Novel·la

Codi de l'assignatura: 361111

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marcelino Jimenez Leon

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Coneixement de la teoria dels gèneres, dels fonaments clàssics i de les aportacions posteriors.

   -

Coneixement dels fonaments clàssics, de la reflexió sobre literatura i de l'evolució de la tradició retòrica i poètica.

   -

Coneixement dels postulats que han generat els moviments més importants de la història de la literatura espanyola i de la literatura hispanoamericana, i les conseqüències en el desenvolupament de la història de la llengua.

   -

Coneixement de la crítica literària, dels corrents i les propostes d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Comprendre conceptes relacionats amb la història de la literatura espanyola.
— Ser capaç d’explicar fonaments clàssics sobre literatura i sobre l’evolució de la tradició retòrica i poètica; sobre la teoria dels gèneres, els seus fonaments clàssics i les seves aportacions posteriors. 
— Distingir l’evolució dels gèneres literaris a través de la literatura espanyola.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar la crítica literària, els seus corrents i propostes, i la tradició i originalitat dels textos literaris al llarg de la història.

— Ser capaç d’analitzar l’obra de Cervantes i relacionar-la amb la literatura i el pensament de l’època i del context. 

— Desenvolupar destresa en l’elaboració de discursos acadèmics per redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El Quijote i l’assumpció de la novel·la pastoril: La Galatea

2. El Quijote i la novel·la picaresca: el punt de vista

3. Les Novelas ejemplares: origen i desenvolupament

4. Persiles: del cavaller errant al pelegrí

5. El Quijote, segona part: la novel·la moderna

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Mitjançant les classes teòriques, s’ofereixen els continguts, les eines i la metodologia necessaris per adquirir les competències exigides per la matèria. Aquestes classes teòriques es complementen amb exercicis pràctics o treballs tutelats que el professor ha d’especificar en cada cas.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 L’avaluació continuada consisteix en dues proves:

— la primera es fa durant la segona quinzena d’octubre i té un valor del 50 % en la qualificació final,

— la segona es fa el dia previst pel calendari oficial d’exàmens i té un valor del 50 % restant.

És indispensable fer les dues proves perquè es pugui avaluar el curs. Si no es fan totes, la qualificació és de no presentat.

Es recomana l’assistència regular i la participació activa a les classes.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una única prova amb un valor del 100 % de la nota final en la data oficial prevista pel calendari d’exàmens.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.