Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes Col·loïdals i Macromolècules

Codi de l'assignatura: 361158

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Sarret Pons

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Inclouen activitats d’avaluació.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Resolució de problemes.

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

   -

Capacitat d'organització i planificació.

   -

Capacitat per demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir una visió de conjunt dels fenòmens químics que engloben les dispersions col·loidals en què apareixen noves propietats i nous tipus de comportament de la matèria. Especialment de les aplicacions industrials, alimentàries i fisiològiques.
— Tenir una visió general del món de les macromolècules, en especial dels diferents tipus i formes en què es troben.
— Tenir una noció general de les diferents tècniques experimentals que s’empren per caracteritzar macromolècules.
— Tenir una visió general de les propietats de les macromolècules en estat pur, en particular el concepte d’elasticitat i el de la transició vítria.
— Conèixer les diferents propietats fisicoquímiques de les dispersions col·loidals i de les dissolucions de macromolècules, tant diluïdes com concentrades, sobretot els aspectes termodinàmics i els de transport: difusió i viscositat.
— Comprendre el concepte d’estabilització cinètica de les dispersions col·loidals i conèixer-ne els diferents tipus que es poden trobar.
— Conèixer alguns dels exemples de col·loides d’associació, emulsions i escumes que es poden trobar en la vida diària més fàcilment.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’esbrinar el tipus de fenomen col·loidal associat a la majoria de processos fisicoquímics que es poden presentar tant en la vida diària com en la indústria, especialment els més relacionats amb la química.
— Ser capaç d’emprar les diferents unitats que es fan servir en la quantificació dels fenòmens fisicoquímics associats a l’estructura i a les propietats de les macromolècules.
— Ser capaç de quantificar i donar ordres de magnitud de les principals forces associades als processos col·loidals.
— Estar en disposició de comprendre sense dificultat el funcionament de les principals tècniques per caracteritzar els sistemes col·loidals.
— Ser capaç de conèixer les principals tècniques experimentals que s’empren per a la caracterització de les macromolècules.
— Ser capaç de comprendre les propietats de les macromolècules en estat pur, en especial el fenomen de l’elasticitat i el de la transició vítria.
— Entendre els diferents comportaments fisicoquímics de les dissolucions de macromolècules, en especial la difusió i la viscositat.
— Ser capaç d’esbrinar els fenòmens de desestabilització de les dispersions col·loidals que es troben a la pràctica més freqüentment.
— Saber presentar els resultats d’un treball de manera esquemàtica, tant en forma escrita com en forma oral.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar una actitud positiva envers l’assignatura.
— Tenir curiositat pels exemples pràctics que es vagin presentant en el transcurs de l’assignatura.
— Analitzar de manera crítica els resultats obtinguts durant l’elaboració dels treballs pràctics.
— Saber organitzar-se i planificar bé la feina a fer durant el desenvolupament de l’assignatura.
— Ser capaç d’emprar la bibliografia recomanada per ampliar coneixements.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les macromolècules

1.1. Introducció històrica a les macromolècules

1.2. Macromolècules i polímers. Tipus i classificació

2. Reaccions de polimerització

2.1. Mecanismes de polimerització

2.2. Mecanismes de copolimerització

2.3. Tècniques de polimerització

3. Polímers sòlids

3.1. Classificació

3.2. Estructura i morfologia

3.3. Temperatures característiques

4. Dissolucions de macromolècules

4.1. Macromolècules en dissolució. Estudi termodinàmic. Criteris de solubilitat

4.2. Gels

5. Tecnologia de polímers

5.1. Processament de polímers

5.2. Polímers sintètics

6. Introducció als sistemes col·loidals

6.1. Introducció històrica a la ciència d’interfícies i col·loides

6.2. Classificació dels sistemes col·loidals

7. Propietats generals dels sistemes col·loidals

7.1. Propietats cinètiques. Difusió

7.2. Propietats reològiques. Viscositat

7.3. Propietats òptiques. Dispersió de la radiació

7.4. Propietats elèctriques. Potencial zeta. Fenòmens electrocinètics

8. Estabilitat col·loidal

8.1. Forces intermoleculars. Teoria DLVO

8.2. Estabilitat dels sistemes col·loidals liòfobs

8.3. Estabilització estèrica induïda per polímers

9. Exemples d’aplicació de sistemes col·loidals

9.1. Col·loides d’associació

9.2. Emulsions

9.3. Escumes

9.4. Cristalls líquids

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’aprenentatge de l’assignatura es basa en l’adquisició d’uns fonaments teòrics i la seva aplicació posterior a casos pràctics. A aquest efecte, part de les sessions es dediquen a l’exposició d’uns continguts teòrics bàsics que s’alternaran amb sessions dedicades a l’anàlisi a l’aula d’exercicis prèviament treballats per l’alumnat.

Malgrat que les activitats docents que tenen assignades horari i aula es faran de manera presencial, cal valorar que el seu grau de presencialitat es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. S’informarà oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura s’obté amb diferents contribucions:

  • Resolució i entrega d’exercicis de macromolècules resolts individualment: 20 % de la qualificació.
  • Prova escrita en acabar l’estudi de les macromolècules: 30 % de la qualificació.
  • Resolució i entrega d’exercicis de sistemes col·loidals resolts individualment: 20 % de la qualificació.
  • Prova de síntesi (presencial o a través del campus virtual) dels sistemes col·loidals: 30 % de la qualificació.


Si es vol millorar la qualificació de la primera part de l’assignatura, es pot fer una prova conjunta de síntesi el mateix dia que es faci la segona prova parcial.

Per presentar-se a la reavaluació s’ha de tenir una qualificació mínima global de 3,5. Té les característiques d’una prova única i es fa en la data que estableixi el Consell d’Estudis.

Els estudiants que, havent superat l’assignatura a l’avaluació, vulguin millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.

 

Avaluació única

Per renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única cal que l’estudiant presenti la instància que hi ha a aquest efecte al web de la Facultat abans de la primera prova d’avaluació continuada de l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita que conté preguntes de tipus teòric i resolució de problemes pràctics, i representa el 100 % de la qualificació.

Per presentar-se a la reavaluació s’ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 3,5. Té les característiques d’una prova única i es fa en la data que estableixi el Consell d’Estudis.