Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Informàtica

Codi de l'assignatura: 361180

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Orejas Valdes

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

La participació a classe, especialment a les sessions de problemes, i la presentació dels problemes proposats són d’especial interès per aprovar l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per usar, interpretar, documentar i adaptar eines informàtiques per a l'anàlisi estadística i la gestió de bases de dades, que permeti l'ajust de models i la resolució de problemes.

   -

Capacitat d'utilitzar llenguatges de programació per a la implementació d'algoritmes i de sistemes de gestió de bases de dades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir els coneixements bàsics sobre els computadors i sobre la informàtica, per poder valorar-ne els avantatges i les limitacions.

— Entendre l’arquitectura clàssica d’un computador, el seu funcionament i els paràmetres del seu rendiment.

— Entendre les nocions elementals i els principis bàsics de l’algorísmica.

— Identificar les estructures algorísmiques bàsiques i els tipus de dades simples.

— Conèixer i identificar els algorismes seqüencials de recorregut i de cerca.

— Conèixer els principis de la programació procedimental i del disseny descendent d’algorismes (tècnica top-down).

— Reconèixer les accions i funcions, com a elements funcionals bàsics del disseny algorísmic.

— Entendre i identificar els tipus estructurats de dades, com ara els vectors, les taules, les cadenes i les tuples.

— Identificar els algorismes bàsics associats a alguns tipus estructurats de dades: algorismes de cerca i algorismes d’ordenació.

— Identificar els conceptes fonamentals i una bona part de l’estructura sintàctica i semàntica d’un llenguatge de programació, com ara R.

 

Referits a habilitats, destreses

— Usar un computador de manera eficient, així com saber moure’s còmodament per Internet.

— Utilitzar les estructures algorísmiques bàsiques i els tipus de dades simples, per dissenyar algorismes senzills.

— Aplicar, quan s’escaigui, els algorismes seqüencials de recorregut i de cerca, per dissenyar algorismes.

— Aplicar els principis del disseny descendent d’algorismes (tècnica top-down).

— Utilitzar les nocions d’accions i funcions, com a elements funcionals bàsics del disseny algorísmic.

— Analitzar i utilitzar, quan s’escaigui, els tipus estructurats de dades, com ara els vectors, les taules, les cadenes i les tuples.

— Utilitzar, quan s’escaigui, els algorismes bàsics associats a alguns tipus estructurats de dades: algorismes de cerca i algorismes d’ordenació.

— Traduir els dissenys algorísmics a un llenguatge de programació, com ara l’R.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’algorísmica

1.1. Nocions elementals: objectes, entorn, estats, accions, algorismes, assercions i programes

1.2. Estructures algorísmiques bàsiques

1.3. Tipus de dades simples

1.4. Instruccions d’entrada i sortida

2. Algorismes seqüencials i anàlisi descendent

2.1. Algorismes seqüencials de cerca

2.2. Algorismes seqüencials de recorregut

2.3. Anàlisi descendent: subproblemes, procediments i funcions, paràmetres, tipus de paràmetres

3. Constructors de tipus i algorismes

3.1. Algorismes bàsics de cerca i recorregut en vectors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats d’aprenentatge autònom.

Activitats presencials

Activitats teoricopràctiques: activitats que es duen a terme a les aules docents, en què l’objectiu és presentar les eines i tècniques incloses com a continguts de l’assignatura i, alhora, resoldre i analitzar els problemes relacionats amb la teoria presentada, de forma intercalada.

Activitats de laboratori: activitats que es fan a les aules d’informàtica de la Facultat, en què l’objectiu és l’aprenentatge pràctic de la programació, així com l’aplicació pràctica del que s’ha vist a les activitats teoricopràctiques en els ordinadors.

Algunes classes, especialment si són d’informàtica, es desdoblen en diferents grups, la composició dels quals la decideix el professorat.

Activitats de treball dirigit

Treball pràctic (PRAC): activitat semipresencial en equip que consisteix en el disseny i la implementació d’un programa informàtic. El seu propòsit és l’aplicació pràctica dels coneixements i les tècniques vistes a classe de laboratori, així com fomentar el treball en equip per tal d’aconseguir el grau previst d’aprenentatge de la matèria.

Activitats complementàries (ACT): activitats tant en grup com individuals per fomentar l’aprenentatge actiu dels fonaments de la informàtica i del disseny algorísmic.

Activitats d’aprenentatge autònom

Corresponen a les activitats següents:

— Estudi dels temes teòrics un cop s’han exposat a classe.

— Resolució de problemes.

— Preparació i realització de les proves escrites.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

1. Dues proves escrites, que consisteixen en la resolució, per escrit, d’un conjunt d’exercicis o problemes:

a) Un examen de seguiment del curs, que no elimina temari: es duu a terme a la meitat del curs (PARCIAL).

b) Un examen final (FINAL).

2. Una pràctica (PRÀCTICA).


L’estudiant que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única pot fer-ho en qualsevol moment.
 

El càlcul de la nota final es fa segons el procediment següent:

a) Si la nota de l’examen final és superior o igual a 4:

      Nota final = màx(0.3 * PRÀCTICA + 0.5 * FINAL + 0.2 * PARCIAL, FINAL)

b) Si la nota de l’examen final és estrictament inferior a 4:

      FINAL

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un únic examen, que avalua els coneixements de tota l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAIXERIES, Jaume, (coord), et. al. Introducció a la Informàtica. Exercicis. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016

Catàleg UB  Enllaç

BOTELLA, Pere, (coord.). Fonaments de Programació. Col·lecció Manuals Núm. 39. Barcelona: EDIUOC, 2001

Catàleg UB  Enllaç

MATLOFF, Norman S. The Art of R programming: a tour of statistical software design. San Francisco: No Starch Press, 2011

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Espai virtual de l’assignatura en el Campus Virtual de la UB.