Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística Descriptiva

Codi de l'assignatura: 361196

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuela T. Alcañiz Zanón

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

37.5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Assistència regular a classe. Es considera que una persona hi ha assistit amb regularitat si ho ha fet almenys al 80 % de les sessions.

— Seguiment de l’avaluació continuada. Aquest mètode d’aprenentatge posa l’accent en la formació de l’alumnat al llarg del curs, i no només en l’avaluació entesa com a assignació d’una qualificació. Per tant, el seu seguiment és del màxim interès per assolir un autèntic coneixement de la matèria.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.

   -

Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.

   -

Capacitat per utilitzar el raonament lògic i els instruments matemàtics en un context .

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els estadístics de síntesi més habituals dins del conjunt d’eines i tècniques englobades en el que s’anomena, de forma genèrica, estadística descriptiva.

— Comprendre la utilitat, els avantatges i els inconvenients de cadascun d’aquests estadístics, així com conèixer en quines situacions és més adequat d’utilitzar-ne cadascun.

— Saber calcular aquests estadístics.

— Aprendre a organitzar, representar, analitzar i sintetitzar un conjunt de dades usant els mètodes gràfics, tabulars i numèrics més adients per a cada tipologia de variable i de dades.

— Interpretar de forma rigorosa els resultats d’aplicar les eines i tècniques incloses en els continguts de l’assignatura.

— Seleccionar l’estadístic de síntesi més adequat en cada situació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir els hàbits adequats en relació amb el tipus de raonament que s’utilitza en l’anàlisi estadística.

— Desenvolupar un cert esperit crític en relació amb les eines i tècniques presentades per tal d’identificar-ne les limitacions d’acord amb l’anàlisi de problemes concrets aplicats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Conceptes bàsics

Objecte de l’estadística descriptiva
Població i mostra
Tipus de variables

2. Anàlisi de dades unidimensionals

2.1. Representació gràfica i tabular de dades

Tipus de dades
Tabulació de dades unidimensionals
Mètodes gràfics per a la representació de dades

2.2. Mesures de síntesi per a dades quantitatives univariants (I)

Mesures de posició o tendència central
Moments potencials
Mesures de dispersió
Mesures de localització

2.3. Mesures de síntesi per a dades quantitatives univariants (II)

Mesures d’asimetria
Mesures d’apuntament o curtosi
Mesures de concentració
Mesures per a dades agrupades en intervals

3. Anàlisi de dades multidimensionals

3.1. Dades multidimensionals

Matriu de dades
Taules de creuament: distribucions de freqüències (conjunta, marginals i condicionades)
Associació entre dades quantitatives bidimensionals: matriu de variàncies i covariàncies, i matriu de correlacions
Associació entre dades quantitatives multidimensionals
Associació entre dades qualitatives en escala nominal
Associació entre dades qualitatives en escala ordinal

3.2. Model de regressió lineal

Descripció d’una relació entre variables
Especificació del model de regressió lineal simple
Ajust per mínims quadrats ordinaris
Bondat d’ajust. Coeficient de determinació

4. Altres indicadors estadístics

4.1. Altres indicadors

Nombres índex: índexs simples i compostos
Nombres índex econòmics
Deflació
Taxes de variació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa principalment en activitats presencials. Cas que les disposicions sanitàries així ho requereixin, algunes activitats podrien ser no presencials per garantir que no se superi la capacitat de les aules adaptada a la COVID-19. Les activitats previstes són:

1. Classes de teoria, en què l’objectiu és presentar les eines i tècniques incloses com a continguts de l’assignatura i reflexionar-hi.

2. Classes de problemes, en què l’objectiu és la resolució, l’anàlisi i la discussió de problemes basats en aquestes tècniques.

3. Sessions de classe inversa (flipped classroom). El professorat demana, prèviament a la classe, l’estudi d’un material. En començar la classe, l’alumnat fa una prova individual sobre la temàtica estudiada. Es discuteixen els resultats i s’aclareixen els punts on s’ha trobat més dificultat. Aquesta activitat és avaluable.

A més a més, es proposaran un conjunt de pràctiques, que s’han de fer en equips, i fora de les hores de classe. Es valorarà positivament que aquests equips tinguin paritat de gènere. Aquestes pràctiques també s’utilitzen com a eina per a l’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

És l’opció recomanada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe. Consta de diferents activitats que es duen a terme al llarg del curs.

a) Pràctiques

Pràctica 1. L’alumnat s’ha d’agrupar en equips de 3-4 persones i crear una base de dades del seu interès. Després, cal fer una explotació descriptiva de les dades que contingui diferents mesures de síntesi, gràfics, taules de freqüències, etc. Finalment, cal presentar un informe escrit amb els resultats obtinguts. Valor: 7,5 % de la nota final. Data de lliurament (aprox.): 11 de novembre de 2021.

Pràctica 2. Cada grup ha de proposar un model de regressió lineal, fer diferents prediccions i valorar-ne el grau de fiabilitat. Valor: 7,5 % de la nota final. Data de lliurament (aprox.): 3 de gener de 2022.

b) Sessions de classe inversa (flipped classroom)

S’avaluen les proves individuals i els problemes i activitats complementàries de les sessions de classe inversa. Valor: 10 % de la nota final. Data: diverses sessions al llarg del curs, que s’anuncien amb antelació suficient.

c) Dues proves escrites, que consisteixen en la resolució d’un conjunt de problemes i qüestions teòriques:

— Una prova de seguiment del curs. Consta de diverses preguntes i exercicis breus, que permeten a l’alumnat valorar el seu grau d’assimilació de la matèria. Valor: 20 % de la nota final. Data aproximada: 15 de novembre de 2021.

— Una prova final. Valor: 55 % de la nota final. S’ha de treure, com a mínim, un 4 perquè sigui possible fer la mitjana amb la resta de notes del curs. Data: la fixada pel Consell Docent.

La nota final és el valor màxim entre la nota calculada amb els percentatges anteriors i la nota obtinguda a la prova final.

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, la qual es fa pública amb antelació suficient.

Qualsevol estudiant que no superi l’assignatura té dret a una prova de reavaluació (data fixada pel Consell Docent). Aquesta prova de reavaluació sempre té les característiques de la prova d’avaluació única, permet a l’alumnat obtenir la qualificació màxima, i s’hi pot presentar qualsevol estudiant, independentment que hagi optat per l’avaluació única o continuada.

 

Avaluació única

L’estudiant que ho vulgui pot optar per ser avaluat amb una prova final, que suposa el 100 % de la nota. Aquesta prova pot ser diferent de la que es fa en avaluació continuada, i es fa en les dates fixades pel Consell Docent.

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, la qual es fa pública amb antelació suficient.

Qualsevol estudiant que no superi l’assignatura té dret a una prova de reavaluació (data fixada pel Consell Docent). Aquesta prova de reavaluació sempre té les característiques de la prova d’avaluació única, permet a l’alumnat obtenir la qualificació màxima, i s’hi pot presentar qualsevol estudiant, independentment que hagi optat per l’avaluació única o continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALCAÑIZ, Manuela et al. Problemes d’Estadística Descriptiva. Textos Docents, núm. 389. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2014

Catàleg UB  Enllaç

BARDINA, Xavier et al. Estadística Descriptiva. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2009

Catàleg UB  Enllaç

HERNÁNDEZ, Agustín. Curso elemental de Estadística Descriptiva. Madrid: Pirámide, 2008

Catàleg UB  Enllaç

MARTÍN -GUZMÁN, Pilar. et al. Manual de Estadística: Descriptiva. Cizur Menor: Aranzadi, 2006

Catàleg UB  Enllaç

MONTERO, J. María. Estadística Descriptiva. Madrid: Thomson, 2007

Catàleg UB  Enllaç

MONTERO, J. María. Problemas resueltos de Estadística Descriptiva para Ciencias Sociales. Madrid: Thomson, 2007

Catàleg UB  Enllaç

MURES, M.ª Jesús et al. Problemas de estadística descriptiva aplicada a las ciencias sociales. Madrid: Pearson, Prentice Hall, 2004

Catàleg UB  Enllaç

ORDÓÑEZ, Feliciano F.; GONZÁLEZ, Juan. Estadística Descriptiva paso a paso: manual básico para Ciencias Sociales. Madrid: Pirámide, 2021.

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

ALCAÑIZ, Manuela et al. Concentración: curva de Lorenz e índice de Gini. Col·lecció OMADO. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Recurs electrònic extern  Enllaç

ESPEJO, Inmaculada et al. Estadística Descriptiva y Probabilidad. 3a ed. Cádiz: Servicio de Publicaciones: Universidad de Cádiz, 2011

  Es pot descarregar. Conté teoria i nombrosos exercicis resolts d’estadística descriptiva.

Recurs electrònic extern  Enllaç