Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Principis d'Economia

Codi de l'assignatura: 361210

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Manresa Sanchez

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per millorar la productivitat, es recomana que l’estudiant vingui a classe havent fet la lectura del tema corresponent del manual de l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Compromís social i orientació cap a la sostenibilitat.

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu fonamental de l’assignatura és que l’estudiant conegui els principis bàsics de l’economia, tant en la seva vessant microeconòmica com en la macroeconòmica. També és important que sigui capaç d’aplicar els coneixements teòrics a la realitat econòmica, mitjançant exemples, exercicis i problemes pràctics. Així mateix, és essencial que aprengui la terminologia econòmica, els instruments i models emprats per arribar a comprendre i analitzar el món real, a través de l’anàlisi econòmica com a instrument bàsic per assolir-ho.

En concret, es busca assolir les competències següents: capacitat per interpretar dades econòmiques i resoldre problemes econòmics, capacitat d’anàlisi i síntesi, capacitat d’organització i planificació i habilitat per analitzar i buscar informació que prové de diferents fonts.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’economia

1.1. Conceptes bàsics

1.2. La frontera de possibilitats de producció

2. Anàlisi microeconòmica

2.1. Activitat econòmica

2.2. Producció

2.3. Demanda

2.4. Mercat

2.5. Estructures de mercat

2.6. Fallades del mercat

3. Anàlisi macroeconòmica

3.1. Magnituds macroeconòmiques

3.2. Renda, consum, estalvi, inversió

3.3. Diner i mercats financers

3.4. Oferta i demanda agregades. Inflació

3.5. Desocupació. El mercat de treball 

3.6. Intervenció pública

4. Economia internacional

4.1. Comerç internacional

4.2. Balança de pagaments

4.3. Tipus de canvi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El seguiment de l’assignatura es fa mitjançant:

1. Assistència a classe, on s’expliquen i es treballen els continguts més complicats de la bibliografia bàsica. Setmanalment es planteja l’anàlisi de casos extrets de la premsa o d’informes econòmics sobre conceptes, teories i models del contingut del programa.

2. Autoaprenentatge. L’estudiant desenvolupa activitats de manera autònoma per consolidar conceptes, així com per resoldre exercicis plantejats pel professorat.

3. S’utilitza el Campus Virtual com a canal de comunicació per tal de facilitar els materials o avisos que corresponguin.

4. Sessions pràctiques amb el grup desdoblat en què es duen a terme diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis, presentacions, tutories per grup i discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. Aquestes sessions consisteixen en un total de 5 hores per a cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Al llarg del curs es fan dues proves escrites d’avaluació continuada: la suma de les dues suposen el 100 % de la nota final. La primera prova escrita es duu a terme un cop acabat el primer bloc temàtic (a meitat del semestre), i la segona, un cop acabat el segon bloc temàtic (a final del semestre).

L’estudiant que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, i que es fa pública amb prou antelació.

La prova de l’avaluació única consisteix en un únic examen de tota la matèria.

 

Avaluació única

Qui opti per l’avaluació única ha de fer un únic examen d’acord amb el programa, amb preguntes de raonament teòric, i la resolució de problemes. La data de l’examen està fixada pel Consell Docent (abans del període de matriculació dels estudiants). La reavaluació té les mateixes característiques que la prova d’avaluació única. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MANKIW, N. Gregory. Principios de Economia. Madrid: Paraninfo, 2014

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia (2012)  Enllaç
Catàleg UB. Versió en anglès (2014)  Enllaç

BERNANKE, Ben, et al. Principios de Economia. Madrid: Mc Graw Hill, 2007

Catàleg UB  Enllaç