Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments d'Administració d'Empreses

Codi de l'assignatura: 361211

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: JOAN CARLES GIL MARTIN

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç de demostrar coneixements generals del concepte d’empresa i d’organització i del rol de l’empresari, i saber classificar una organització empresarial segons els diferents criteris, en especial, saber-ne identificar les formes jurídiques més adients.

— Conèixer el funcionament de l’empresa com a sistema, els diferents subsistemes o àrees funcionals i els seus objectius, així com saber identificar els models d’organització aplicables.

— Demostrar que es coneixen les dimensions del procés de direcció: influència, estratègia, planificació, organització, direcció de persones, control i decisió.

— Ser capaç d’entendre la importància i els objectius de la gestió dels recursos humans per a les empreses i demostrar coneixements bàsics dels principals processos en aquesta àrea.

— Ser capaç d’entendre la importància i els objectius de la gestió financera a les empreses i demostrar coneixements bàsics dels principals processos en aquesta àrea, en especial la comptabilitat, l’anàlisi del cicle curt (explotació), del cicle llarg (inversió) i les fonts de finançament adients.

— Ser capaç d’aplicar els conceptes financers bàsics per analitzar la viabilitat econòmica d’un projecte, analitzar econòmicament les diferents alternatives d’una decisió i fer el seguiment econòmic d’un pressupost.

— Ser capaç d’entendre els principals conceptes comercials com ara mercats, demanda, competència, comportament del client i els principals mètodes per al seu estudi, com ara la investigació de mercats.

— Ser capaç de demostrar coneixements bàsics dels instruments de màrqueting i la seva utilització.

— Ser capaç de demostrar coneixements bàsics dels principals objectius de la direcció d’operacions i dels principals processos en aquesta àrea.

 

Referits a habilitats, destreses

— Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, i dominar el llenguatge especialitzat).

— Capacitat de buscar, utilitzar i integrar la informació.

— Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d’aplicació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’empresa

*  Introducció al concepte d’empresa i al rol de l’empresari. Criteris de classificació de les diferents tipologies d’empreses, formes jurídiques i empresa familiar. Descripció de l’empresa com a sistema, dels seus subsistemes, i dels models i els criteris bàsics d’organització

2. Direcció

*  Presentació de les dimensions del procés de direcció: influència, estratègia, planificació, organització, direcció de persones, control i decisió

3. Recursos humans

*  Descripció de la importància i objectius de l’àrea de recursos humans, així com dels principals processos d’aquesta àrea funcional

4. Finances

*  Descripció dels objectius de l’àrea de finances, així com dels principals processos d’aquesta àrea funcional a curt i llarg termini, i de les fonts de finançament. Descripció de la comptabilitat com a sistema d’informació i com a procés, i dels conceptes comptables bàsics per analitzar l’equilibri financer. Utilització dels costos per a la presa de decisions. Anàlisi d’inversions. Control pressupostari

5. Comercial i màrqueting

*  Descripció dels objectius de l’àrea comercial i màrqueting, així com dels principals conceptes com ara mercats, demanda, competència, comportament del client i dels principals mètodes per al seu estudi, com ara la investigació de mercats. Descripció dels instruments de màrqueting i la seva utilització

6. Operacions

*  Descripció dels objectius de l’àrea d’operacions, així com dels principals processos d’aquesta àrea funcional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en dos tipus d’activitats presencials (a classe):

1. Classes de teoria, en què l’objectiu és presentar les eines i tècniques incloses com a continguts de l’assignatura i reflexionar-hi.

2. Classes pràctiques, en què l’objectiu és la resolució, l’anàlisi i/o la discussió de casos pràctics.

A més, es demana als estudiants l’execució d’un treball de camp relacionat amb l’assignatura.

Aquesta assignatura no requereix el desdoblament del grup en subgrups en cap activitat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els estudiants poden optar entre dues formes d’avaluació: avaluació continuada o avaluació única. L’avaluació continuada és la forma recomanada i desitjable de cursar aquesta assignatura per treure’n el màxim profit. L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi i que es fa pública amb l’antelació suficient.

Els elements d’avaluació continuada són els següents:

— Participació a classe: 10 % de la nota. Aquesta activitat es valora al llarg de tot el curs.

— Lliurament de la pràctica 1 i lliuraments parcials (en acabar el tema 3 «Recursos humans»): 10 % de la nota.

— Lliurament de la pràctica 2 i lliuraments parcials (en acabar el tema 4 «Finances»): 15 % de la nota.

— Lliurament de la pràctica 3 i lliuraments parcials (en acabar el tema 6 «Operacions»): 20 % de la nota.

— Prova d’estudi continuat 1 (en acabar el tema 3 «Recursos humans»): 15 % de la nota.

— Prova d’estudi continuat 2 (en acabar el tema 4 «Finances»): 15 % de la nota.

— Prova d’estudi continuat 3 (en acabar el tema 6 «Operacions»): 15 % de la nota.

La pràctica 1 consisteix a respondre una sèrie de qüestions basades en l’estudi d’un cas referent a una empresa fictícia i relacionades amb aspectes genèrics de l’empresa, la seva direcció i la gestió dels seus recursos humans. És requisit indispensable lliurar aquesta pràctica per fer la prova d’estudi continuat 1 (PEC 1).

La pràctica 2 consisteix a respondre una sèrie de qüestions basades en l’estudi d’un cas referent a una empresa fictícia i relacionades amb la gestió econòmica i financera. És requisit indispensable lliurar aquesta pràctica per fer la prova d’estudi continuat 2 (PEC 2).

La pràctica 3 es basa en un petit treball de camp que ha de permetre respondre una sèrie de qüestions relacionades amb les àrees funcionals de comercial i màrqueting, i operacions. És requisit indispensable lliurar aquesta pràctica per fer la prova d’estudi continuat 3 (PEC 3).

La prova d’estudi continuat 1 (PEC 1) consisteix en una sèrie de preguntes curtes relacionades amb la pràctica 1 i amb el tema 1 «Introducció a l’empresa», el tema 2 «Direcció» i el tema 3 «Recursos humans».

La prova d’estudi continuat 2 (PEC 2) consisteix en una sèrie d’exercicis numèrics i preguntes curtes relacionades amb la pràctica 2 i amb el tema 4 «Finances».

La prova d’estudi continuat 3 (PEC 3) consisteix en una sèrie de preguntes curtes relacionades amb el tema 5 «Comercial i màrqueting» i el tema 6 «Operacions».

 

Avaluació única

L’alumnat que ho prefereixi (especialment si no pot assistir regularment a classe) pot optar per avaluar-se amb una prova final i única, que suposa el 100 % de la nota.

L’estudiant que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableix i que es fa pública amb l’antelació suficient.

La prova d’avaluació única es fa en la data fixada pel Consell Docent (abans del període de matriculació). Aquesta prova permet obtenir la qualificació màxima a l’assignatura.

Un cop posades les notes finals, l’alumnat que no hagi superat l’assignatura té dret a una prova de reavaluació durant el mes de juliol, que té les mateixes característiques que la prova d’avaluació única; s’hi poden presentar tots els estudiants independentment que hagin optat per l’avaluació única o continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MAYNAR, Pilar, et al.(coord.). La economía de la empresa en el espacio de educación superior. Madrid: McGraw-Hill, 2009

Catàleg UB  Enllaç

FUENTES, María del Mar, et al. Fundamentos de dirección y administración de empresas. Madrid: Pirámide, 2014

Catàleg UB  Enllaç

OCHOA, Carlos. Economía y Organización de Empresas. San Sebastián: Editorial Donostiarra, 1996

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Instituto Nacional de Estadística

Institut d’Estadística de Catalunya

Eurostat

Foment del Treball Nacional

PIMEC: Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Barcelona Activa

El canal de televisión de los emprendedores - Fundación Banesto Sociedad y Tecnología

Emprende aprendiendo - Canal de YouTube para emprendedores