Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ālgebra Lineal

Codi de l'assignatura: 361212

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Xavier Guitart Morales

Departament: Departament de Matemātiques i Informātica

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Prāctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

(Inclou resoldre els problemes proposats pel professorat.)

Aprenentatge autōnom

50

(Inclou estudiar els continguts de teoria i de problemes del curs.)

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar el raonament lōgic i els instruments matemātics en un context .

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura és una introducció a l’àlgebra lineal sobre els nombres reals, adaptada especialment per a usos estadístics. L’objectiu principal és familiaritzar-se amb les nocions i mètodes bàsics del càlcul matricial real.

No obstant això, no es tracta només d’adquirir mecanismes de càlcul, sinó també d’arribar a una comprensió adequada del seu significat. Per aconseguir-ho, s’introdueixen els conceptes més elementals del llenguatge d’espais vectorials, juntament amb una intuïtiva interpretació geomètrica afí i euclidiana, que permet visualitzar nocions i teoremes.

El problema bàsic és resoldre i interpretar un sistema d’equacions lineals, essencial per a l’estudi de qualsevol fenomen de caràcter lineal (o que s’hi acosti) i que apareix repetidament durant tota l’assignatura.

Un objectiu complementari d’aquesta assignatura és adquirir un cert hàbit de raonament científic, proporcionat tant pel contingut teòric com pels exercicis que es resolen a les classes pràctiques.

Els resultats específics d’aprenentatge que es volen aconseguir amb aquesta assignatura són:

— Adquirir habilitat en el càlcul matricial.

— Resoldre sistemes d’equacions lineals i saber interpretar-ne els resultats.

— Adquirir habilitat en el maneig de vectors, bases i subespais vectorials.

— Calcular determinants i conèixer-ne les propietats bàsiques.

— Calcular productes escalars de vectors i bases ortonormals. Saber calcular projeccions en subespais.

— Factoritzar simbòlicament una matriu (diagonalització).

 

 

Blocs temātics

 

1. Sistemes d’equacions lineals

2. Determinants

3. Espais vectorials

4. Producte escalar

5. Aplicacions lineals

6. Diagonalitzaciķ

7. Formes quadrātiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En el model de docència presencial:

La docència s’organitza en forma de classes teoricopràctiques i classes de pràctiques de problemes:

— Classes teoricopràctiques: 45 hores. Es destinen a la presentació a classe dels continguts teòrics de l’assignatura i a l’aplicació de la teoria a la resolució de problemes.

— Classes de pràctiques de problemes: 15 hores. Consisteixen en la resolució, per part del professorat, de problemes de la llista comunicats amb antelació a l’alumnat per tal que els hagi pogut treballar pel seu compte prèviament.

Algunes de les hores de classe es dediquen a fer proves d’avaluació continuada.


En cas de docència mixta obligada per la situació sanitària:

L’organització de la docència i els rangs horaris es mantindrien, però una part de la docència podria ser no presencial, en forma de classes en línia síncrones i/o asíncrones.


En cas de docència virtual obligada per la situació sanitària:

L’organització de la docència i els rangs horaris es mantindrien, però la docència seria íntegrament no presencial, en forma de classes en línia síncrones i/o asíncrones.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada constarà de tres notes, amb els pesos següents:

— Primer control: 10 %. Es fa en hores de classe, aproximadament al cap d’un mes d’haver començat el semestre.

— Examen parcial: 20 %. Aquest examen es farà a mitjan semestre.

— Segon control: 10%. Es fa en hores de classe, a les darreres setmanes del curs.

— Examen final: 60 %. Es fa en la data que estableixi el Consell Docent.

Les dates concretes del primer control, examen parcial i segon control s’anunciaran al Campus Virtual a l’inici del semestre.

La nota de l’assignatura serà el valor màxim entre la nota de l’avaluació continuada i la nota de l’examen final.

Depenent de la situació sanitària, els controls, l’examen parcial i l’examen final es faran en modalitat presencial o no presencial. Si cal fer l’avaluació telemàticament, aquesta es podrà complementar amb una entrevista.

 

Avaluaciķ única

En el cas d’acollir-se a l’avaluació única la nota serà la de l’examen final.


Reavaluació

Després de la qualificació en el mes de juny, l’alumnat que no hagi superat l’assignatura té dret a una prova de reavaluació. Aquesta prova es fa en la data que fixi el Consell Docent, segueix el mateix format que l’examen final i té un pes del 100 % respecte a la nota total, independentment de totes les proves anteriors.

L’alumnat que havent aprovat l’assignatura vulgui apujar nota pot presentar-se a la reavaluació, però ha de renunciar prèviament a la nota obtinguda, sigui en modalitat d’avaluació continuada o d’avaluació única. Aquesta renúncia l’ha de notificar per escrit a la coordinació de l’assignatura durant el període de revisió de qualificacions, i això donarà lloc a la qualificació de «no presentat».

Depenent de la situació sanitària l’examen de reavaluació es farà en modalitat presencial o no presencial. Si cal fer-la telemàticament, l’avaluació es podrà complementar amb una entrevista.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Rafel Amer Ramon, Francesc Carreras Escobar; Curs d’àlgebra lineal. Terrassa: UPC, 1997

Catāleg UB  Enllaç

Gemma Colomé Nin, Rosa María Miró-Roig (amb la col·laboració d’Irene Llerena). Álgebra lineal: una puerta de entrada a las matemáticas. Textos universitarios (Electolibris)

Catāleg UB  Enllaç

Irene Llerena, Manuel Castellet. Àlgebra lineal i Geometria. 4a ed. Bellaterra: UAB, 2011

Catāleg UB  Enllaç

Amer, Ramon et. al. Àlgebra lineal. Problemes, exercicis i qüestions. Terrassa: UPC, 1998

Catāleg UB  Enllaç