Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Software Estadístic

Codi de l'assignatura: 361214

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: KLAUS LANGOHR

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures de primer curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per usar, interpretar, documentar i adaptar eines informàtiques per a l'anàlisi estadística i la gestió de bases de dades, que permeti l'ajust de models i la resolució de problemes.

   -

Capacitat d'utilitzar llenguatges de programació per a la implementació d'algoritmes i de sistemes de gestió de bases de dades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar aplicacions estadístiques estructurades i eficients amb l’ús de programari (software) estadístic de referència, desplegant les competències adquirides a les assignatures de programació.

 

— Aplicar models i tècniques estudiats en altres assignatures d’estadística i investigació operativa amb l’ús de programari estadístic de referència tant comercial com de lliure distribució.

 

— Distingir els avantatges i inconvenients dels principals paquets de programari estadístic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El llenguatge de programació R

1.1. Creació i manipulació d’objectes bàsics d’R: vectors, matrius, data frames i llistes

1.2. Importació de dades a R i exportació de resultats

1.3. Estadística descriptiva i procediments gràfics bàsics

1.4. Programació bàsica i creació de funcions pròpies

2. El llenguatge SAS

2.1. Edició, depuració i combinació de dades. Transformació de variables

2.2. Principals mòduls d’anàlisi de dades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions en aules amb ordinadors:

— Sessions expositives del professorat, seguides d’un exemple o pràctica guiada.

— Sessions de pràctica d’un cas proposat.

— Sessions de plantejament de casos per resoldre de forma autònoma.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada de l’assignatura es basa en la mitjana de les notes de cadascun dels dos llenguatges treballats (amb un mínim de 4 sobre 10, tant en R com en SAS). Cadascuna de les dues notes es basa en un parell d’exàmens (70%) i un treball pràctic (30%). El treball, tant amb R com amb SAS, consisteix a buscar un conjunt de dades, analitzar-lo amb les eines vistes a classe i en un apartat de programació d’una funció. Es valora positivament el fet de buscar un conjunt de dades original i la creativitat en la programació de la funció.

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, la qual es fa pública amb antelació suficient.

 

Avaluació única

L’avaluació única de l’assignatura consisteix en un examen final (70%) i en el lliurament dels treballs pràctics amb R i SAS (30%).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BRAUN, John; MURDOCH Duncan. A First course in statistical programming with R. Cambridge: Cambridge University, 2007.

Catàleg UB  Enllaç

CRAWLEY, Michael J. Statistics: an introduction using R. Chichester: Wiley & Sons, cop. 2005

Catàleg UB  Enllaç

DALGAARD, Peter. Introductory statistics with R. New York: Springer, cop. 2002

Catàleg UB  Enllaç

MURRELL, Paul. R Graphics. Boca Raton (Fla.): Chapman & Hall/CRC, 2006.

Catàleg UB  Enllaç

MUENCHEN, Robert A. R for SAS and SPSS Users. New York: Springer, 2011

Catàleg UB  Enllaç

DELWICHE, Lora D. The Little SAS book: a primer. Cary (N.C.): SAS Institute, 1995

Catàleg UB  Enllaç

EVERITT, B.S. et al. A Handbook of statistical analyses using SAS. Boca Raton (Fla.): Chapman & Hall/CRC, 2009

Catàleg UB  Enllaç

HATCHER, Larry. Step-by-step basic statistics using SAS: student guide. Cary (N.C.): SAS Institute, 2003

Catàleg UB  Enllaç
Exercicis  Enllaç

PÉREZ, César. El Sistema estadístico SAS. Madrid: Pearson Educación, 2001

Catàleg UB  Enllaç