Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny d'Enquestes

Codi de l'assignatura: 361229

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Perez Marin

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

33

Treball tutelat/dirigit

40

(Treball per dur a terme les diferents etapes de la pràctica, sota la tutela del professorat.)

Aprenentatge autònom

50

(Estudi previ a classe d’alguns temes teòrics. Treball autònom de realització de la pràctica.)

 

 

Recomanacions

 

— Tenir coneixements bàsics d’algun programa de tractament estadístic, del Word i del PowerPoint.

— Redireccionar el correu UB cap al correu personal, si l’estudiant no accedeix regularment al correu UB.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.

   -

Capacitat de detectar i formular les necessitats pel que fa a l'anàlisi d'informació en les diferents institucions i situacions, i d'identificar les fonts de variabilitat i incertesa.

   -

Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, d'avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les etapes que cal seguir per elaborar una enquesta.

— Saber com redactar un projecte per elaborar una enquesta, incloent-hi els objectius, la metodologia, les fases de l’estudi, el calendari, el pressupost, etc.

— Entendre la fitxa tècnica d’una enquesta, i elaborar-ne una de nova a partir de les característiques de l’enquesta, mostra i població.

— Saber com elaborar un qüestionari per recollir la informació en funció dels objectius previstos.

— Saber formular correctament les preguntes per incloure en el qüestionari, i valorar l’oportunitat de cada pregunta i el tipus de categoria de resposta.

— Redactar preguntes en diferents escales de mesura, així com preguntes obertes.

— Conèixer els fonaments de la teoria del mostratge.

— Planificar el treball de camp i assignar tasques als entrevistadors.

— Dur a terme un treball de camp real i valorar-ne l’experiència.

— Codificar les respostes dels diferents tipus de preguntes, introduir les dades en suport informàtic i analitzar estadísticament les dades.

— Dissenyar, estructurar i redactar un informe de resultats de l’enquesta, així com les conclusions i exposar l’informe públicament.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a identificar i plantejar un problema en termes que en permetin la resolució. Saber com fer una recerca d’informació.

— Aprendre a treballar en grup, negociar, escoltar, i ser assertiu manifestant les pròpies opinions.

— Aprendre a planificar temporalment una activitat i a prioritzar les qüestions importants.

— Aprendre a analitzar (separar les parts d’un problema i tractar-les de forma individual) i a sintetitzar (extraure el més rellevant i tenir una visió de conjunt).

— Aprendre a fer servir el programa estadístic SPSS, d’ús comú en investigació social.

— Aprendre a dissenyar, estructurar i redactar un informe de resultats per a un client. Aprendre a tractar amb un client i a vendre el nostre producte.

— Adquirir nocions de parlar en públic, de comunicar i de com es fa una presentació oral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’enquesta com a tècnica d’investigació social

*  Introducció i conceptes clau del disseny d’enquestes.

1.1. Introducció

1.2. Mètodes i tècniques d’investigació social

1.3. Enquestes: explorar, descriure i explicar la realitat social

1.4. Tipus d’enquestes

1.5. El procés general d’investigació a través d’enquestes

2. Fonaments de mostreig

*  Nocions bàsiques de mostreig, necessàries per saber com escollir la mostra d’individus als quals es farà l’enquesta.

2.1. Població i mostra

2.2. Mostres aleatòries i no aleatòries

2.3. Mètodes de mostreig aleatori: idees bàsiques

2.4. La mida de la mostra

2.5. Errors de mostreig

3. Selecció de la persona enquestada

*  S’estudia com escollir la persona a qui passar l’enquesta, en funció de quin sigui el tipus d’enquesta.

3.1. Enquestes per correu

3.2. Enquestes telefòniques

3.3. Enquestes cara a cara: quotes i rutes aleatòries

4. El qüestionari

*  S’estudia com es construeix un qüestionari, quines parts ha de tenir i com s’han de redactar les preguntes.

4.1. Definició i objectius del qüestionari

4.2. Tipus de preguntes

4.3. El contingut de les preguntes

4.4. La manera de redactar les preguntes

4.5. Organització i composició del qüestionari

5. El treball de camp

*  S’estudia com s’ha de fer l’entrevista i el control del treball de camp.

5.1. L’entrevistador: importància, característiques i entrenament

5.2. L’entrevista: organització i problemes en la realització

5.3. El control del treball de camp

5.4. Material per dur a terme el treball de camp

6. Tractament informàtic de les dades obtingudes

*  S’estudia com s’han d’introduir les dades recollides en un suport informàtic, de manera que es construeixi una base de dades per fer l’anàlisi estadística.

6.1. La informàtica i el tractament de dades

6.2. Codificació de les dades i llibre de codis

6.3. Gravació, depuració i validació de les dades

6.4. L’anàlisi estadística de les dades

7. L’informe d’investigació

*  S’estudia com s’ha de fer l’informe final de resultats: parts que ha de tenir, redacció, contingut, etc.

7.1. Qüestions prèvies

7.2. Tipus d’informes: científic, tècnic i divulgatiu

7.3. L’informe tècnic: estructura, elements i presentació

7.4. Presentació pública de l’informe

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura té els trets principals següents:

1. S’enfoca molt directament a la pràctica, és a dir, tot el que es fa s’orienta a saber desenvolupar una enquesta de principi a fi. Es comença preparant el projecte (on, per exemple, es poden treballar continguts relacionats amb el gènere), i s’acaba fent l’exposició pública dels resultats.

2. Per poder dur a terme el punt anterior, cal conèixer algunes qüestions teòriques, que són l’objectiu d’algunes classes. És habitual que es demani a l’alumnat que prepari el tema abans de classe. Es fan avaluacions individuals i en grup per verificar si els coneixements s’han assolit correctament.

3. Moltes de les classes es dediquen a les diferents fases de l’activitat pràctica. Es treballa en grups petits (obligatori), es duu a terme el treball de camp, es va a l’aula d’informàtica per introduir les dades en suport informàtic i per fer l’informe. Al final l’alumnat ha de fer les presentacions dels resultats davant la classe. Durant tot el procés, l’estudiant té el suport del professorat, que l’orienta.

4. Es fa servir el Campus Virtual per concretar i donar detalls de totes les activitats del curs. És important, per tant, que l’estudiant hi entri regularment.

5. Si ho estima necessari, el professorat pot passar un full de control d’assistència a classe. S’entén que una assistència irregular no permet assolir les competències objecte de l’assignatura, atès que es treballen de manera intensa en les classes presencials.

6. Algunes classes es dediquen a la tutorització per grups. Si el professorat ho considera necessari, es pot dur a terme un desdoblament, de manera que l’alumnat pot tenir tutoria cada 15 dies.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

És l’opció recomanada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe. La major part de les activitats són en grup, i es garanteix sempre que treballin tots els membres de l’equip. Cada grup d’alumnes ha de dur a terme una investigació de caràcter socioeconòmic, a partir de dades obtingudes per enquesta, i completar totes les etapes necessàries fins a arribar a conclusions.

Activitat 1. Plantejament de l’estudi i disseny mostral: cada grup suggereix una investigació que sigui del seu interès, i en defineix els objectius i la població per estudiar. Tot seguit, proposa un disseny mostral que garanteixi una certa fiabilitat en els resultats. Valor: 10 % de la nota final. Data de lliurament (aprox.): 22 d’octubre.

Activitat 2. Disseny del qüestionari: cada grup dissenya el seu qüestionari i n’explica les característiques. Valor: 10 % de la nota final. Data de lliurament (aprox.): 5 de novembre.

Activitat 3. Treball de camp i generació d’un fitxer de dades: seguint el disseny mostral proposat. Valor: 10 % de la nota final. Data de lliurament (aprox.): 26 de novembre.

Activitat 4. Anàlisi estadística i presentació de l’informe final: fent servir el programa estadístic SPSS, es fa una anàlisi estadística dels resultats i s’elabora una memòria o informe amb les conclusions. Valor: 15 % de la nota final. Data de lliurament (aprox.): 22 de desembre.

Activitat 5. Presentació dels resultats de l’estudi: cal elaborar una presentació en PowerPoint i exposar-la davant la resta de companys. Valor: 5 % de la nota final. Data (aprox.): dues darreres setmanes del curs.

Nota: Tot el procés d’elaboració de l’enquesta es tutoritza convenientment. L’alumnat té la col·laboració del professorat, que ha d’estar assabentat en tot moment de l’estat de l’estudi, i que vetlla perquè tots els membres dels equips treballin de forma igualitària. La nota d’aquestes activitats pot diferir entre els membres d’un mateix grup, en cas que hi hagi algun estudiant que no assisteixi regularment a classe o que no s’impliqui en el treball en equip.

Prova final. Serveix per comprovar que cada estudiant ha assolit coneixements suficients sobre la matèria del curs. Valor: 40 % de la nota final. Cal obtenir, com a mínim, un 5 sobre 10 perquè la nota d’aquesta prova faci mitjana amb la resta de notes del curs i es pugui superar l’assignatura. Data: la fixada pel Consell Docent.

— El 10 % restant de la qualificació s’obté a partir del seguiment actiu i puntual de l’assignatura. Es fan algunes proves de seguiment, individuals, que s’anuncien amb antelació, per comprovar el correcte assoliment dels objectius del curs. També es té en compte l’assistència i la participació activa i respectuosa a classe.

En la data fixada pel Consell Docent, l’alumnat ha de manifestar si vol seguir l’avaluació continuada o si opta per l’avaluació única.

Qualsevol estudiant que no superi l’assignatura té dret a una prova de reavaluació. Aquesta prova de reavaluació sempre té les característiques de la prova d’avaluació única, permet obtenir la qualificació màxima i s’hi pot presentar qualsevol estudiant, independentment que hagi optat per l’avaluació única o la continuada.

En cas que els canvis metodològics afectin el sistema d’avaluació previst a l’assignatura, caldrà també fer esment de les particularitats dels grups que se sotmetin al projecte.

 

Avaluació única

Aquesta opció està dissenyada per a l’alumnat que no assisteix regularment a classe. Tanmateix, tot i que no és recomanable, pot escollir-la qualsevol estudiant, sempre que renunciï explícitament a l’avaluació continuada.

En aquesta opció es planteja un examen final, que és diferent i més complet que la prova que es fa a l’avaluació continuada. L’estudiant ha de demostrar que coneix totes les etapes d’una investigació socioeconòmica per enquesta, i que sabria dur-la a la pràctica. Valor: 100 % de la nota final.

En la data fixada pel Consell Docent, l’alumnat ha de manifestar si vol seguir l’avaluació continuada o si opta per l’avaluació única.

Qualsevol estudiant que no superi l’assignatura té dret a una prova de reavaluació. Aquesta prova de reavaluació sempre té les característiques de la prova d’avaluació única, permet obtenir la qualificació màxima i s’hi pot presentar qualsevol estudiant, independentment que hagi optat per l’avaluació única o la continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALCAÑIZ, Manuela, et al. Disseny d’enquestes per a la investigació social. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011

Versió en línia  Enllaç

ALVIRA, Francisco. La encuesta: una perspectiva general metodológica. Cuadernos Metodológicos. Vol. 35. 2a ed. rev. Madrid: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011

Catàleg UB  Enllaç

AZOFRA, María José. Cuestionarios. Cuadernos Metodológicos. Vol. 26. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999

Catàleg UB  Enllaç

DÍAZ DE RADA, Vidal. Organización y gestión de los trabajos de campo con encuestas personales y telefónicas. Barcelona: Ariel, 2001

Catàleg UB  Enllaç

DÍAZ DE RADA, Vidal. Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial. Madrid: ESIC, 2001

Catàleg UB  Enllaç

FINK, Arlene. How to conduct surveys. A step-by-step guide. Thousand Oaks (CA): Sage, 1998

Catàleg UB  Enllaç

KISH, Leslie. Muestreo de encuestas. México: Trillas, 1979

Catàleg UB  Enllaç

REA, Louis M. et al. Designing & Conducting Survey Research. A comprehensive Guide. 3rd ed. San Francisco: Jossey- Bass, 1992

Catàleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ, Jacinto. Métodos de muestreo. Cuadernos Metodológicos. Vol. 6. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2005

Catàleg UB  Enllaç

ROJAS, Antonio, et al. (ed). Investigar mediante encuestas. Madrid: Síntesis, 1998

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Centro de Investigaciones Sociológicas

  Pàgina web del Centro de Investigaciones Sociológicas

Instituto Nacional de Estadística

  Pàgina web del Instituto Nacional de Estadística

Institut d’Estadística de Catalunya

  Pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya