Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny d'Experiments

Codi de l'assignatura: 361230

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Isaac Subirana Cachinero

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Algunes classes, especialment si són de problemes o d'ordinadors, es desdoblen en diferents grups, la composició dels quals la decideix el professorat.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.

   -

Utilitzar aplicacions informàtiques per a la resolució de problemes matemàtics.

   -

Capacitat de construir un model matemàtic en situacions simples de la realitat.

   -

Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.

   -

Capacitat de detectar i formular les necessitats pel que fa a l'anàlisi d'informació en les diferents institucions i situacions, i d'identificar les fonts de variabilitat i incertesa.

   -

Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, d'avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu central de l’assignatura és que l’alumnat conegui els principals dissenys i sigui capaç d’aplicar-los davant d’una situació experimental concreta. Estudiarà diferents tipus de dades reals corresponents a contextos diversos i ha de ser capaç de fer-ne una anàlisi i obtenir-ne el màxim d’informació.

És important que entengui el concepte de variabilitat experimental i que vegi l’assignatura com el conjunt d’eines que permeten plantejar un experiment i després analitzar-lo estadísticament, per tal de controlar de manera eficient aquesta variabilitat experimental. És per això que davant de cada disseny concret ha de comprendre quin és l’objectiu i en quines situacions experimentals és més adient.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber relacionar el pla experimental amb el model de disseny experimental corresponent.

— Saber resoldre el disseny i interpretar-ne els resultats.

— Conèixer els principals paquets estadístics adients que permeten resoldre els dissenys.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dissenys amb factors fixos

1.1. Conceptes essencials en disseny d’experiments

1.2. Comparació de dos tractaments

1.3. Dissenys amb un factor

1.4. Dissenys amb blocs

1.5. Dissenys amb dos factors: concepte d’interacció

1.6. Dissenys 2K complets i fraccionals

2. Dissenys amb factors aleatoris i mixtos

2.1. Dissenys creuats fixos amb dos o més factors

2.3. Dissenys jeràrquics amb dos factors

2.4. Dissenys jeràrquics amb més de dos factors

2.5. Dissenys de mesures repetides

2.6. Comparacions múltiples amb presència de factors aleatoris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per a cadascun dels temes del programa, l’estudiant disposa d’una explicació del professorat. En les classes pràctiques es plantegen diferents situacions experimentals en què cal identificar el disseny adient. Per poder dur a terme les activitats programades, s’explica el programari necessari. Durant les sessions presencials desdoblades es fan pràctiques amb ordinador. Totes les classes presencials (teòriques i teòrico-pràctiques) es repartiran entre els dos professors de l’assignatura de tal manera que un d’ells impartirà les classes fins a la meitat del semestra i l’altre professor la resta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’alumnat pot optar entre dues formes d’avaluació: una avaluació continuada o una avaluació única. Els estudiants que vulguin renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única han de fer-ho abans de la data que s’estableixi, que es fa pública amb antelació suficient.

L’avaluació continuada vol potenciar el treball continuat de l’estudiant i facilitar un seguiment d’aquesta activitat mitjançant la interacció alumnat-professorat.

Les activitats d’avaluació continuada obligatòries són:

— Dues proves objectives, al final de cada bloc (20 % + 20 % = 40 % de la nota).

— Una prova final de síntesi (60 % de la nota). La prova de síntesi es fa el mateix dia que la prova d’avaluació única.

La prova de reavaluació té les característiques de la prova d’avaluació única, i s’hi poden presentar tots els estudiants independentment que hagin optat per l’avaluació única o continuada.

 

Avaluació única

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la meitat del semestre.

L’examen final consisteix en la resolució de qüestions i problemes, i compta el 100 % de la nota.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KUEHL, Robert O. Diseño de experimentos : principios estadísticos de diseño y análisis de investigación. Australia [etc.]: Madrid: Thomson Learning, 2001

Catàleg UB  Enllaç

MONTGOMERY, Douglas C. Diseño y análisis de experimentos. México: Limusa Wiley, 2011

Catàleg UB  Enllaç

BOX, George E. P. et al. Estadística para investigadores: introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos. Barcelona: Reverté, 1989

Catàleg UB  Enllaç
Ed. en català: Estadística per a científics i tècnics : disseny d’experiments i innovació. Barcelona : Reverté, cop. 2008   Enllaç
2a ed. en castellà: Estadística para investigadores : diseño, innovación y descubrimiento. Barcelona: Reverté, cop. 2008  Enllaç