Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística per a la Gestió de la Qualitat

Codi de l'assignatura: 361235

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: LOURDES RODERO DE LAMO

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

37.5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’estudiant hagi superat prèviament les assignatures Estadística Descriptiva, Introducció a la Probabilitat, i Introducció a la Inferència Estadística.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.

   -

Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa en la millora de la qualitat i la productivitat en diferents entorns (tecnològics, industrials, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Prendre consciència de la importància i de les possibilitats de l’estadística en el context de la gestió de la qualitat.

— Conèixer i saber aplicar les tècniques fonamentals.


Capacitats a adquirir

— Entendre i prendre consciència de per què l’estadística és una eina important en la gestió de la qualitat.

— Identificar en quines situacions poden ser útils les eines per a la millora de la qualitat i saber-les utilitzar adequadament.

— Plantejar i realitzar estudis de capacitat; conèixer què són i com es calculen els índexs de capacitat.

— Conèixer el paper dels gràfics de control en la lluita contra la variabilitat; saber com es construeixen i com s’interpreten els gràfics d’ús més habitual.

— Entendre i saber calcular els riscos inherents a qualsevol pla de mostreig; saber construir i interpretar la corba característica d’un pla de mostreig.

— Conèixer les tècniques més habituals per a la planificació de la qualitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la gestió de la qualitat

*  Què és la qualitat? El control de la qualitat: evolució històrica. Gestió de la qualitat. La trilogia de Juran. El paper de l’estadística en la gestió de la qualitat. L’assignatura en el context de la carrera. Introducció al model EFQM i ISO

2. Millora de la qualitat

*  Què és la millora? La definició del projecte i dels objectius. Metodologia per a la millora. Les set eines bàsiques d’Ishikawa: plantilles, histogrames, diagrames de Pareto, diagrames causa-efecte, diagrames bivariants, estratificació, gràfics de control. Habilitats: el treball en equip. Introducció a la metodologia de millora sis sigma

3. Variabilitat: causes i mesura

*  Concepte de variabilitat. Causes comunes i causes assignables. Tractament probabilístic de les causes comunes: la llei normal. Estudis de capacitat a curt i llarg termini. Índexs de capacitat. Llenguatge sis sigma

4. Control estadístic de processos

*  Estratègies en la lluita contra la variabilitat. Control estadístic de processos: com i per què. Gràfics de control per variables: gràfics Xbarra-R. Altres gràfics de control per variables. Gràfics de control per atributs: P, NP. Altres gràfics de control per atributs

5. Inspecció per mostreig

*  Què és la inspecció per mostreig? Què és un pla de mostreig? Risc del comprador i risc del venedor. Càlcul dels riscos. Corba característica d’un pla de mostreig. Disseny de plans de mostreig. Normes MIL-STD 105 D

6. Eines per a la planificació

*  La veu del client. El model de Kano. QFD: la casa de la qualitat. Anticipar-se a l’aparició de defectes: l’AMFE. Sistemes antierror: Poka-Yoke. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Teoria: exposició de la matèria amb la projecció de diapositives (PowerPoint); es busca la participació de tots els estudiants en la discussió de les situacions i casos plantejats.

Problemes i pràctiques: resolució de problemes i casos pràctics; es proposen problemes per fer fora d’hores de classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

NF = 0,25*NAC + 0,35*NEP1 + 0,40*NEP2
(cal una nota mínima de 3 a NEP1 i NEP2 per fer la ponderació)

NF = nota final
NAC = nota d’avaluació continuada (exercicis que els estudiants han de lliurar al llarg del curs)
NEP1 = nota del primer examen parcial
NEP2 = nota del segon examen parcial

 

 

Avaluació única

Un únic examen en què entra tota la matèria. La nota obtinguda en aquest examen és la nota de l’assignatura. L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MONTGOMERY, Douglas C. Introduction to Statistical Quality Control. 5th ed. Chichester: John Wiley, 2005

Catàleg UB  Enllaç

Estadística con MINITAB

Catàleg UB  Enllaç