Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística Pública

Codi de l'assignatura: 361236

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: ROGER Roca Saquero

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Materials de referència complementaris

 

A mesura que avança el temari, s’indiquen els recursos en línia corresponents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La metodologia docent estarà condicionada a les condicions sanitàries)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

(Aula convencional.)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

30

 

(Aula d’informàtica.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Consulta permanent, durant el període de docència, dels materials i continguts que es publiquen en el Campus Virtual. També es recomana fer seguiment de l’actualitat econòmica.
— Coneixement d’anglès (a nivell de lectura com a mínim).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.

   -

Conèixer algunes de les aplicacions de la matemàtica a altres branques de la ciència i la tecnologia.

   -

Capacitat de detectar i formular les necessitats pel que fa a l'anàlisi d'informació en les diferents institucions i situacions, i d'identificar les fonts de variabilitat i incertesa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu genèric de l’assignatura és conèixer les fonts estadístiques oficials, així com les principals operacions estadístiques que elaboren.

Pel que fa a les fonts estadístiques:
— Conèixer els objectius, la metodologia, el tipus de dades, la problemàtica i les principals eines associades a les diferents fonts estadístiques.
— Conèixer fonts estadístiques oficials d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.
— Conèixer la legislació estadística bàsica.

Pel que fa a les operacions estadístiques:
— Conèixer les principals característiques i la metodologia de les operacions estadístiques.
— Conèixer les dades i el tipus d’informació que generen les operacions estadístiques oficials.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i saber seleccionar les fonts estadístiques més adequades en funció de l’objectiu de l’anàlisi proposada.
— Analitzar, interpretar i sintetitzar dades, i discernir quina és la informació rellevant en funció dels objectius de l’anàlisi.
— Desenvolupar les capacitats comunicatives (expressió escrita i oral).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar la capacitat de relacionar l’estadística amb altres disciplines.
— Desenvolupar les capacitats d’aprenentatge i responsabilitat.
— Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

 

 

Blocs temàtics

 

1. (Bloc 1) Introducció

1.1. Estadística oficial

1.2. Instituts d’estadística oficial: Idescat, INE i Eurostat 

1.3. Lleis i reglaments de l’estadística oficial

2. (Bloc 1) Metodologia de les fonts estadístiques oficials

2.1. Fases de la producció estadística

2.2. Recollida d’informació: qüestionaris i altres instruments

2.3. Disseny de mostres a les fonts estadístiques oficials

2.4. Resultats: obtenció i formes de publicació

2.5. Qualitat de les operacions estadístiques

3. (Bloc 1) Dades massives (big data) i ciutats intel·ligents (smart cities)

3.1. Dades massives (big data) per al desenvolupament

3.2. Ciutats intel·ligents

4. (Bloc 2) Estadístiques demogràfiques

4.1. Introducció

4.2. Canvis demogràfics

4.3. Estructura de les llars i famílies

4.4. Característiques i condicions dels habitatges 

4.5. Població estrangera

4.6. Mobilitat geogràfica

4.7. Envelliment

4.8. Projeccions de població

5. (Bloc 2) Estadístiques del mercat laboral

5.1. Població activa

5.2. Població ocupada

5.3. Població aturada

5.4. Mòduls de l’EPA

5.5. Estadístiques d’ofertes de feina

5.6. Retribucions i costos laborals

6. (Bloc 2) Estadístiques de consum i de preus

6.1. Nombres índex (teoria i pràctica)

6.2. Estadístiques de preus europees

6.3. Inflació i deflació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Internet és una eina central per al desenvolupament de l’assignatura, i per aquesta raó la major part de les sessions presencials es desenvolupen a l’aula d’informàtica.

Es potencia el treball en xarxa mitjançant l’ús d’eines en línia (Campus Virtual, etc.).

Es treballa amb materials en català, castellà i anglès. S’atorga molta importància a les lectures i a l’expressió escrita.

Es combinen diverses metodologies d’aprenentatge, com ara classes magistrals, classes expositives, treball en grup (escrit i oral), cerca d’informació i exercicis pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada és l’opció recomanada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe. Es recomana una assistència mínima del 80 % de les sessions. 

Activitats d’avaluació

— Prova escrita 1: temes 1, 2 i 3 (2,5 punts).

— Prova escrita 2: temes 4, 5 i 6 (2,5 punts).

— Pràctica: col·lecció d’exercicis treballats a classe (2 punts).

— Treball: article d’anàlisi, síntesi i interpretació de dades procedents de diferents fonts estadístiques oficials. Grups de tres a cinc persones. Article i presentació oral (3 punts).

Qualificació global

L’assignatura se supera si la suma de les quatre evidències (proves o activitats) és igual o superior a 5. En cas contrari, l’estudiant ha de fer la prova d’avaluació única. No es guarda cap nota.

Nombre mínim d’evidències (proves o activitats) que calen per tenir qualificació: 3. Si no s’arriba a aquest mínim, llavors la qualificació final és «no presentat». 

Calendari

— Prova escrita 1: en finalitzar el tema 3.

— Prova escrita 2: en finalitzar el tema 6.

— Pràctica: es fa com a mínim una pràctica per cada tema treballat.

— Treball: l’enunciat es comunica un cop iniciades les classes; el treball s’ha de lliurar a final del mes de maig.

La data de les activitats d’avaluació continuada es comunica amb un mínim de dues setmanes d’antelació.

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que estableixi el Consell Docent, i que es fa pública amb antelació suficient.

************
Prova de reavaluació
Es pot optar a aquesta prova si no se supera l’assignatura, sigui per avaluació continuada o per avaluació única.

Activitat d’avaluació
Prova amb preguntes relatives a tot el temari (10 punts). No es guarda cap nota prèvia.

Qualificació global
L’assignatura se supera si la qualificació de la prova és igual o superior a 5.

Calendari
La prova de reavaluació es duu a terme en la data fixada pel Consell Docent.

 

Avaluació única

Tot i que no és l’opció més recomanable, s’hi pot acollir l’alumnat que no segueixi l’avaluació continuada. És l’opció més recomanable quan no es pot assistir de forma regular a classe.

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única pot fer-ho abans de la data que s’estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.

Activitat d’avaluació
Prova amb preguntes relatives a tot el temari (10 punts).

Qualificació global
L’assignatura se supera si la qualificació de la prova és igual o superior a 5.

Calendari
La prova d’avaluació única es duu a terme en la data fixada pel Consell Docent.

************
Prova de reavaluació
Es pot optar a aquesta prova si no se supera l’assignatura, sigui per avaluació continuada o per avaluació única.

Activitat d’avaluació
Prova amb preguntes relatives a tot el temari (10 punts). No es guarda cap nota prèvia.

Qualificació global
L’assignatura se supera si la qualificació de la prova és igual o superior a 5.

Calendari
La prova de reavaluació es duu a terme en la data fixada pel Consell Docent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Pàgina web

INE

  Institut Nacional d’Estadística. Els materials concrets s’indiquen a mesura que avança el temari.

IDESCAT

  Institut d’Estadística de Catalunya. Els materials concrets s’indiquen a mesura que avança el temari.

EUROSTAT

  Oficina estadística de la Unió Europea. Els materials concrets s’indiquen a mesura que avança el temari.