Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 361239

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ernest Pons Fanals

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials i/o no presencials

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

12

 

(El director o directora i l'estudiant s'han de reunir aproximadament sis vegades, en sessions de dues hores.)

Treball tutelat/dirigit

438

(L'estudiant ha de fer el treball amb el suport i orientació del seu director o directora.)

 

 

Recomanacions

 

L’estudiant s’ha de matricular del Treball Final de Grau (TFG) en la fase final del pla d’estudis (en l’itinerari previst 4t curs, 2n semestre), un cop superats 180 crèdits de la titulació (requisit obligatori) i amb la condició d’haver-se matriculat de tots els crèdits per finalitzar el grau. No és possible defensar el TFG si es tenen assignatures pendents de primer o segon curs.

Malgrat l’itinerari previst, l’assignatura TFG es pot cursar en qualsevol dels dos semestres i s’obren dos períodes de matrícula.


Altres recomanacions

Llegiu la normativa sobre el TFG en el web del grau d’Estadística.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Compromís social i orientació cap a la sostenibilitat.

   -

Capacitat per detectar, formular i donar solució mitjançant models d'investigació operativa a problemes de presa de decisió de les diferents organitzacions, integrant, si és necessari, els resultats de les anàlisis estadístiques.

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

   -

Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, d'avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

En el Treball Final de Grau s’avalua globalment si l’estudiant ha integrat els coneixements apresos durant la titulació, i si ha assolit les competències generals i específiques per al desenvolupament de la professió. Així mateix, l’estudiant ha d’aplicar gran part de la formació adquirida durant el grau; es propicia el caràcter multidisciplinari i l’aproximació metodològica a la resolució de problemes complexos, i es potencia el treball de forma ordenada i la qualitat dels documents generats.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El Treball Final de Grau (TFG) ha de ser un treball tutoritzat sobre un tema científic o tecnològic rellevant relacionat amb l’àmbit de la titulació.

El TFG comporta la realització, per part de l’estudiant i de forma individual, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació.

El TFG es fa sota l’orientació d’un director o directora de TFG, que dinamitza i facilita el procés d’aprenentatge. Les funcions d’aquest director o directora són:
a) Delimitar el tema i els objectius del TFG a partir de la temàtica en què s’ha matriculat l’estudiant.
b) Plantejar els objectius i orientar el treball de l’estudiant durant el període d’elaboració.
c) Establir el calendari.
d) Donar orientacions documentals i metodològiques.
e) Fer el seguiment del treball al llarg del semestre, a partir d’entrevistes personals amb l’estudiant.
f) Ajudar en la formulació de les conclusions.
g) Orientar sobre les pautes per a la defensa i presentació pública del TFG.

El TFG ha de concloure amb l’elaboració d’una memòria de la qual se n’ha de fer una exposició pública davant d’un tribunal. La memòria del treball ha de contenir el plantejament, la descripció i els resultats del treball dut a terme.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Un cop realitzat el treball, l’estudiant l’ha de lliurar al seu director o directora, i dipositar la memòria a l’aplicació informàtica que es determini, en els terminis establerts. 

S’estableixen dos períodes de presentació del treball, en funció del semestre en què l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura: 

• Primer semestre: final de gener-febrer. Reavaluació: juliol.
• Segon semestre: final de juny-juliol. Reavaluació: setembre. 

Per poder defensar el TFG, el director o directora ha de redactar un breu informe donant-hi el vistiplau, si escau, si considera que reuneix el nivell de qualitat exigit. Aquesta valoració positiva és un requisit per poder defensar el TFG.

L’avaluació del treball es duu a terme en defensa pública davant un tribunal de tres membres. Aquest tribunal és el responsable d’avaluar la memòria del treball i la defensa, d’acord amb els objectius establerts a la guia docent de la titulació. Els membres del tribunal són nomenats entre el professorat dels departaments que imparteixen docència en el grau durant el mateix curs acadèmic en què es presenta el treball. 

La defensa del TFG consisteix en l’exposició, per part de l’estudiant, d’un resum del contingut de la memòria seguida d’un torn de consideracions i de preguntes per part del tribunal.

El tribunal jutja la presentació i la defensa de la memòria, i atorga al treball una qualificació global, numèrica i descriptiva. Per avaluar un treball el tribunal té en compte, com a mínim: la memòria presentada, l’exposició i les respostes a les preguntes, els objectius aconseguits respecte dels proposats i l’aplicació i síntesi dels coneixements previs adquirits per l’estudiant durant els seus estudis. 

S’estableix una limitació de 15 minuts des de l’hora d’inici de la convocatòria per presentar-se a la defensa. Passat aquest temps, si l’estudiant no fa acte de presència, el treball es qualifica de «no presentat». 

La duració orientativa de l’acte és d’uns 30 minuts, dels quals es dediquen a la defensa del treball un màxim de 15 minuts. 

En cas que el treball obtingui una qualificació de «suspens», el tribunal ha d’informar l’estudiant sobre quines modificacions cal fer, si escau, i el treball es pot tornar a defensar novament a la reavaluació. Igualment, si la qualificació és «no presentat», l’estudiant té dret a reavaluació. Si a la reavaluació la qualificació és «no presentat» o «suspens», l’estudiant ha d’iniciar tot el procés d’inscripció i matriculació del treball en un curs posterior. 

L’estudiant té dret a la revisió de la qualificació obtinguda. El resultat del procés de revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a la que s’ha obtingut prèviament. La sol·licitud de revisió s’ha d’adreçar a la cap d’estudis en el termini de tres dies a partir de la data de comunicació de la qualificació. 

Nota: L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.

 

Avaluació única

Nota 1: La diferència essencial entre aquesta modalitat i la d’avaluació continuada és que, en l’avaluació única, el director o directora del treball no en fa un seguiment durant el semestre. Igualment, però, ha de rebre el treball finalitzat i emetre una valoració positiva com a requisit per a la defensa pública.

Nota 2: L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.

Un cop realitzat el treball, l’estudiant l’ha de lliurar al seu director o directora, i dipositar la memòria a l’aplicació informàtica que es determini, en els terminis establerts. 

S’estableixen dos períodes de presentació del treball, en funció del semestre en què l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura: 

• Primer semestre: final de gener-febrer. Reavaluació: juliol.
• Segon semestre: final de juny-juliol. Reavaluació: setembre. 

Per poder defensar el TFG, el director o directora ha de redactar un breu informe donant-hi el vistiplau, si escau, si considera que reuneix el nivell de qualitat exigit. Aquesta valoració positiva és un requisit per poder defensar el TFG.

L’avaluació del treball es duu a terme en defensa pública davant un tribunal de tres membres. Aquest tribunal és el responsable d’avaluar la memòria del treball i la defensa, d’acord amb els objectius establerts a la guia docent de la titulació. Els membres del tribunal són nomenats entre el professorat que imparteix docència en el grau durant el mateix curs acadèmic en què es presenta el treball. 

La defensa del TFG consisteix en l’exposició, per part de l’estudiant, d’un resum del contingut de la memòria seguida d’un torn de consideracions i de preguntes per part del tribunal.

El tribunal jutja la presentació i la defensa de la memòria, i atorga al treball una qualificació global, numèrica i descriptiva. Per avaluar un treball el tribunal té en compte, com a mínim: la memòria presentada, l’exposició i les respostes a les preguntes, els objectius aconseguits respecte dels proposats i l’aplicació i síntesi dels coneixements previs adquirits per l’estudiant durant els seus estudis. 

S’estableix una limitació de 15 minuts des de l’hora d’inici de la convocatòria per presentar-se a la defensa. Passat aquest temps, si l’estudiant no fa acte de presència, el treball es qualifica de «no presentat». 

La duració orientativa de l’acte és d’uns 30 minuts, dels quals es dediquen a la defensa del treball un màxim de 15 minuts. 

En cas que el treball obtingui una qualificació de «suspens», el tribunal ha d’informar l’estudiant sobre quines modificacions cal fer, si escau, i el treball es pot tornar a defensar novament a la reavaluació. Igualment, si la qualificació és «no presentat», l’estudiant té dret a reavaluació. Si a la reavaluació la qualificació és «no presentat» o «suspens», l’estudiant ha d’iniciar tot el procés d’inscripció i matriculació del treball en un curs posterior. 

L’estudiant té dret a la revisió de la qualificació obtinguda. El resultat del procés de revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a la que s’ha obtingut prèviament. La sol·licitud de revisió s’ha d’adreçar a la cap d’estudis en el termini de tres dies a partir de la data de comunicació de la qualificació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FERRER, Virginia, et. al. (eds.). El trabajo fin de Grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Aravaca: McGraw-Hill, 2013

Catàleg UB  Enllaç