Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tractament de Superfícies i Revestiments

Codi de l'assignatura: 361241

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Dosta Parras

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat per avaluar la seguretat, durabilitat i integritat estructural dels materials i dels components fabricats amb aquests materials.

   -

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i controlar els processos de producció i transformació de materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Distingir entre els diferents tipus de tractament superficial.
  • Comprendre la importància de la superfície d’un material per a la seva aplicació i posada en servei.
  • Mostrar capacitat de reconèixer i aplicar els materials crítics per implantar una determinada tecnologia de revestiment als materials en servei.
  • Comprendre i saber transferir els coneixements teòrics a les aplicacions pràctiques utilitzant totes les eines que permetin resoldre casos pràctics i reals.
  • Mostrar capacitat de donar solucions per evitar o minimitzar les causes de fallades de materials aplicant recobriments.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Coneixements bàsics dels fenòmens superficials

2. Preparació superficial

*  2.1. Interacció superficial, neteja i acabat
2.2. Interaccions i adherència substrat-revestiment
2.3. Nucleació i creixement de capes

3. Classificació de tecnologies i processos de tractament de superfícies

*  3.1. Processos de modificació superficial
3.2. Processos de revestiment i aplicacions industrials
3.2.1. Des de la fase vapor
3.2.2. Des de l’estat líquid o líquid-sòlid
3.2.3. Des de l’estat sòlid

4. Solucions tecnològiques a problemes de superfície

*  Casos reals d’aplicació de revestiments industrials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials consisteixen en classes magistrals en què es presenten i es despleguen els continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Una part de les sessions presencials es dedica a seminaris, que permeten una participació més activa de l’alumnat a partir del plantejament, l’anàlisi i la resolució de qüestions o temes basats en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals. Es fomenta al màxim la participació de l’alumnat, sobretot a les sessions de seminaris.

El treball tutoritzat consisteix en l’entrega de preguntes seleccionades sobre el temari. El treball pot consistir en un treball individual sobre diferents articles científics relacionats amb l’assignatura. També es pot considerar un treball relacionat amb la selecció de materials per produir els recobriments i els criteris per seleccionar-los tenint en compte les propietats requerides per a una aplicació determinada. El treball autònom que ha de fer l’alumne s’ha de portar a terme utilitzant els llibres de referència o consultant les bases de dades.

El grau de presencialitat es pot modificar en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova parcial: 25 % de la qualificació final.
  • Treball tutoritzat: 15 % de la qualificació final.
  • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una nova prova de conjunt. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final. Presentar-se a reavaluació suposa renunciar a la nota adquirida anteriorment. 

 

Avaluació única

  • Prova final de conjunt: 100 % de la qualificació final.


El període de renúncia de l’avaluació continuada és de dues setmanes des de l’inici del curs.

Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una nova prova de conjunt. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final. Presentar-se a reavaluació suposa renunciar a la nota adquirida anteriorment.