Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances

Codi de l'assignatura: 361242

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Perez Marin

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Cal tenir coneixements previs en càlcul de probabilitats, variables aleatòries, distribucions de probabilitat, característiques de les distribucions de probabilitat (esperances, variàncies, etc.) i inferència estadística. També es recomana tenir coneixements previs en àlgebra de successos. Atès que les classes pràctiques es fan en anglès, cal tenir un nivell adequat d’aquesta llengua.


Altres recomanacions

Com que es tracta d’una assignatura amb un elevat contingut teòric de demostració, es recomana tenir una bona base matemàtica (integració, derivació, etc.).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa en la millora de la qualitat i la productivitat en diferents entorns (tecnològics, industrials, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Especificar correctament les mesures de risc i rendibilitat d’actius i carteres, així com els models bàsics de risc col·lectiu i individual.

— Interpretar adientment el binomi diversificació i correlació.

— Conèixer i utilitzar els models de probabilitat més habituals en les finances i assegurances; així com la forma d’obtenir-los a través d’una mostra de dades i amb suport informàtic.

— Saber quins processos estocàstics s’utilitzen per modelar preus en finances i la seva aplicació basada en la simulació estadística (mitjançant suport informàtic).

— Saber quins són els models d’elecció òptima de carteres d’actius que s’utilitzen i la seva implementació amb suport informàtic.

— Saber les especificitats de les sèries temporals aplicades en finances, especialment els models de volatilitat canviant en el temps.

— Saber construir una taula de mortalitat per a assegurances de vida.

— Modelitzar el nombre de sinistres i els danys totals en assegurances no de vida.

— Aprendre a tarifar assegurances de vida i assegurances no de vida.

— Conèixer els elements bàsics sobre reserves i solvència.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar gràficament l’evolució temporal dels preus i analitzar-ne la situació.

— Dissenyar i implementar amb suport informàtic els models d’optimització i gestió de carteres d’actius.

— Dissenyar i implementar amb suport informàtic les mesures de risc (VaR).

— Desenvolupar i debatre activitats (amb suport informàtic) que utilitzin tot el procés d’anàlisi estadística necessari en la inversió financera, l’anàlisi del risc i en assegurances.

 

Referits a actituds, valors i normes

S’espera una actitud molt dinàmica de l’alumnat en el seguiment de l’assignatura. Així, sovint s’interrompen les classes teòriques amb la finalitat que l’estudiant pugui desenvolupar algun dels plantejaments exposats pel professorat, i que es resol en la mateixa sessió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les assegurances

1.1. Conceptes de teoria general de les assegurances (cobertura, prima, sinistralitat, compensació, reserves, solvència)

2. Estadística per a les assegurances de vida

2.1. Càlcul de probabilitats de supervivència i mortalitat

2.2. Taules de mortalitat

2.3. Models de projecció de la mortalitat

2.4. Assegurances de vida i rendes vitalícies

2.5. Valoració dels productes d’invalidesa

3. Estadística per a les assegurances generals

3.1. Distribucions estadístiques contínues (lognormal, de Pareto i de valors extrems)

3.2. Distribucions estadístiques discretes (de Poisson, binomial negativa)

3.3. Model de risc col·lectiu

3.4. Tarifació, reserves i solvència

4. Introducció als mercats financers, preus i riscos

4.1. Nocions bàsiques dels mercats financers (mercat monetari, renda fixa, renda variable, divises i derivats)

4.2. Preus i rendibilitats

4.3. Mesures de risc clàssiques i alternatives. Volatilitat dinàmica i condicional

5. Estadística aplicada als mercats borsaris

5.1. Patrons de comportament

5.2. Filtres i oscil·ladors tècnics

5.3. Trading algorítmic

6. Estadística aplicada a la gestió de carteres

6.1. Correlació i gestió de carteres

6.2. Còpules i dependència entre actius

6.3. Models d’optimització i frontera eficient

6.4. Sistemes automàtics de gestió: robots assessors

6.5. Indicadors de rendiment i estils de gestió

7. Estadística aplicada a la gestió del risc

7.1. Tipologia de riscos financers

7.2. Mesura del risc de mercat: valor en risc (VaR)

7.3. Alternatives en presència de fat tails: valor en risc condicional (CVaR)

7.4. Teoria del valor extrem

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fan classes presencials de teoria i classes pràctiques. Les classes pràctiques es fan en anglès i són de dos tipus:

— Plantejament de casos aplicats i exercicis.

— Resolució de situacions pràctiques amb l’ús de l’ordinador.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es proposen dues pràctiques per avaluar l’habilitat de l’estudiant en l’aplicació i desenvolupament dels conceptes explicats durant les classes. Les dates aproximades d’aquestes practiques son:


— Pràctica 1 (estadística per a les assegurances): primera setmana de novembre.
— Pràctica 2 (estadística per a les finances): tercera setmana de desembre.

Aquestes pràctiques tenen un pes en la nota final del 30 % (cadascuna un 15 % de la nota final).

A més a més, es proposa la realització de 2 tests de repàs dels continguts explicats a classe, en les dates següents:

— Test 1 (estadística per a les assegurances): darrera setmana d’octubre.

— Test 2 (estadística per a les finances): segona setmana de desembre.

Aquests tests tenen un pes en la nota final del 10% (cadascú un 5% de la nota final).

Hi ha una prova final de tancament en la data oficial, que té un pes del 60 % en la nota final. Aquesta prova consta de sis exercicis (tres per a la part d’estadística per a les assegurances i tres per a la part d’estadística per a les finances). L’alumnat d’avaluació continuada ha de fer només dos exercicis de la part d’estadística per a les assegurances (escollits entre els tres proposats) i dos de la part d’estadística per a les finances (escollits entre els tres proposats). Els dos exercicis de la part d’estadística per a les assegurances tenen un pes del 50% de la nota de l’examen i els altres dos exercicis de la part de finances també tenen un pes del 50% restant. Per fer el promig ponderat amb la resta de notes, es requereix treure a l’examen un mínim d’1,5 punts a la part d’estadística per a les assegurances (dels 5 punts que té aquesta part de l’examen) i d’1,5 punts a la part d’estadística per a les finances (dels 5 punts d’aquesta part).

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s’estableixi, la qual es fa pública amb antelació suficient.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen escrit en la data oficial. Consta de sis exercicis, tres per a la part d’estadística per a les assegurances i tres per a la part d’estadística per a les finances. Els tres exercicis de la part d’estadística per a les finances tenen un pes del 50% de la nota final i els altres tres, l’altre 50%. Per aprovar es demana un mínim de 2 punts en cadascuna de les dues parts.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AYUSO, M. et al. Estadística actuarial vida. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007

Catàleg UB  Enllaç

SARABIA, José María, et al. Estadística actuarial: teoría y aplicaciones. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2007

Catàleg UB  Enllaç

PÉREZ-TORRES, José Luis. Conociendo el seguro. Barcelona: Umeser, 2001

Catàleg UB  Enllaç

HERNÁNDEZ, Benjamín. Bolsa y Estadística Bursátil. Madrid: Díaz de Santos, 2000

Catàleg UB  Enllaç

DANIELSSON, Jón. Financial Risk Forecasting. Chichester: John Wiley, 2012

Catàleg UB  Enllaç

BORRELL, Máximo, et al. Estadística Financiera aplicación a la formación y gestión de carteras de renta varible. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1997

Catàleg UB  Enllaç

TORRA, Salvador; MONTE, Enric. Modelos Neuronales aplicados en Economía. Casos prácticos mediante Mathematica/ Neural Networks. Barcelona: Addlink Media, 2013

Catàleg UB  Enllaç