Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Nanotecnologia

Codi de l'assignatura: 361244

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Dosta Parras

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer els temes d’interès de la nanociència i nanotecnologia.
  • Adquirir els coneixements i la comprensió dels mètodes de nanofabricació i de les diferents propietats en la nanoescala.
  • Tenir una visió general de les aplicacions de la nanotecnologia i també de les tendències futures de recerca en aquest camp.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la nanociència i a la nanotecnologia

1.1. Origen

1.2. Interaccions químiques i físiques a nanoescala 

2. Mètodes de producció i tècniques de caracterització

2.1. Nanofabricació

2.2. Tècniques de caracterització 

3. Propietats

3.1. Nanoelectrònica

3.2. Nanoòptica

3.3. Nanomagnetisme

3.4. Nanomecànica

4. Aplicacions

4.1. Energia i nanocatalitzadors

4.2. Nanotecnologia mèdica 

4.3. Nanomaterials de carboni

4.4. Membranes nanoestructurades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Classes magistrals en què es presenten i es despleguen els continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Una part de les sessions presencials i seminaris es dediquen a plantejar, analitzar i resoldre qüestions basades en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals.
  • Treball tutoritzat: consisteix a presentar un treball sobre tècniques de síntesi a nanoescala.
  • Treball autònom: es dediquen les hores corresponents al treball autònom, a l’estudi de l’assignatura i a la consulta dels llibres de referència.


Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova parcial d’avaluació: 20 % de la qualificació final.
  • Treball tutoritzat: 20 % de la qualificació final.
  • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final i renunciar a la nota obtinguda anteriorment.

 

Avaluació única

  • Prova final de conjunt: 100 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final i renunciar a la nota obtinguda anteriorment.