Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Supervivència

Codi de l'assignatura: 361245

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Lluis Bermudez Morata

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’anàlisi de la supervivència és un conjunt de tècniques i models estadístics que tracten d’analitzar les variables aleatòries definides, com ara la durada o temps entre dos successos.

La característica més rellevant d’aquesta matèria és la seva aplicabilitat en àmbits i camps molt diversos. Per citar alguns exemples: en medicina (temps fins a la curació d’un pacient), en biologia (temps fins a la mort d’un animal), en sociologia (temps fins a l’ocupació d’una persona en atur), en epidemiologia (temps fins a la infecció), en assegurances (temps fins a la mort d’una persona), en geriatria (temps fins a la incapacitació d’una persona), en enginyeria (temps fins a la fallada d’un component), en pediatria (temps fins al deslletament), etcètera.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.

   -

Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, d'avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer i distingir les funcions de supervivència, les funcions de risc i la funció de risc acumulada.

 

Reconèixer la presència de dades censurades i/o truncades en un estudi estadístic.

 

Modelar amb procediments paramètrics o semiparamètrics dades que representen durades entre dos successos.

 

Utilitzar el model de Cox de riscos proporcionals per a la inclusió de covariables en els estudis de supervivència.

 

Referits a habilitats, destreses

Aplicar les principals tècniques i models per a l’anàlisi de la supervivència utilitzant programari estadístic de referència.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes i inferència

1.1. Introducció

1.2. Inferència no paramètrica per a l’anàlisi de supervivència

1.3. Comparació de dues o més poblacions mitjançant processos no paramètrics

2. Models de regressió

2.1. Estimació i regressió dels models paramètrics

2.2. Regressió semiparamètrica: el model de Cox de riscos proporcionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les classes magistrals el professorat explica els continguts teòrics i pràctics de la matèria, es comenten aplicacions reals dels models presentats i es resolen exercicis pràctics que ajudin a consolidar el contingut del temari.

Les classes pràctiques es fan en aules d’informàtica i es resolen exercicis pràctics del temari amb l’ajuda del paquet Survival del programari R.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Convocatòria ordinària
El procediment d’avaluació de l’adquisició de competències es basa en un procés d’avaluació continuada, en què la nota final és una ponderació dels coneixements teoricopràctics i habilitats adquirits al llarg del curs mitjançant:

— Dues proves escrites dels continguts teòrics i pràctics del temari, una per a cada bloc temàtic, un cop finalitzades les classes corresponents a cada bloc (35 % + 35 %).

— Lliurament d’exercicis, durant el curs, en grups de tres o quatre alumnes (15 %).

— Un treball escrit, al final de curs, en grups de tres o quatre alumnes (15 %).

Per tenir nota amb aquesta opció d’avaluació continuada, és imprescindible fer les dues proves escrites.

Convocatòria de Reavaluació

La nota final de l’assignatura és el resultat d’una prova escrita dels continguts teòrics i pràctics del temari.


Avaluació de les competències

Les tres competències específiques de la titulació que té en compte l’assignatura es poden resumir, en aquest cas, en la capacitat de saber aplicar els mètodes estadístics adequats a l’estudi de variables aleatòries definides com el temps fins a un esdeveniment. Per això, cal que l’estudiant aprengui a mobilitzar i integrar una sèrie de coneixements teòrics, unes habilitats i unes actituds. L’avaluació d’aquesta competència va molt lligada a l’avaluació presentada per l’assignatura. Els coneixements teòrics es comproven als dos parcials, tant a la part teòrica com a la pràctica. D’altra banda, les habilitats i actituds, així com la integració i mobilització de tot plegat, s’avalua a la part pràctica de les proves parcials i als treballs i pràctiques en equip que l’estudiant ha de presentar.

 

Avaluació única

S’entendrà que l’estudiant renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no realitza la segona prova escrita individual de l’avaluació continuada.

En les dues convocatòries (ordinària i reavaluació), la nota final de l’assignatura és el resultat d’una prova escrita dels continguts teòrics i pràctics del temari.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KLAINBAUM, David G. et al. Survival analysis: a self-learning text (Statistics for Biology and Health). 3th ed. New York: Springer, 2012

Catàleg UB. 3rd ed. 2012  Enllaç
Accés en línia, 2nd ed. 2005  Enllaç

KLEIN, John.P. et al. Survival analysis techniques for censored and truncated data. New York: Springer, 2003

Accés consorciat per als usuaris de la UB via Springer  Enllaç

LEE, Elisa T. et al. Statistical Methods for survival data analysis. New Jersey: Wiley Series, 2013

Catàleg UB  Enllaç

KALBFLEISCH, J.D. et al. The statistical analysis of failure time data. 2nd edition. New York: Wiley-Interscience, 2002

Catàleg UB  Enllaç

COX, David Roxbee. et al. Analysis of survival data. London: Chapman and Hall, 1984

Catàleg UB  Enllaç