Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biomaterials

Codi de l'assignatura: 361247

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Javier Fernandez Gonzalez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

   -

Capacitat per demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer la multidisciplinarietat del camp dels biomaterials.
  • Conèixer els diferents biomaterials classificats segons el tipus de material (metàl·lic, ceràmic, polimèric, compost o natural) i segons la seva aplicació (sistema ossi vascular, auditiu, etc.). Conèixer també les seves estructures, propietats i aplicacions, així com els mètodes de fabricació.
  • Avaluar les principals propietats que han de tenir els materials perquè es puguin considerar biomaterials.
  • Estudiar la durabilitat dels biomaterials, considerant tant la degradació del material com la interacció amb el medi fisiològic que l’envolta, la falta d’adaptació del teixit viu al material introduït en els organismes o el tipus de resposta del teixit a l’implant.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Història dels biomaterials des de l’antiguitat fins al present

1.2. Desenvolupament dels biomaterials en l’actualitat i últims avenços

1.3. Els biomaterials: des de la idea fins al mercat

2. Els biomaterials

2.1. Biomaterials metàl·lics

2.2. Biomaterials ceràmics

2.3. Biomaterials polimèrics

2.4. Biomaterials compostos

2.5. Mètodes de modificació de superfícies de biomaterials

3. Biocompatibilitat

3.1. L’entorn biològic i els fenòmens d’interfícies

3.2. Assaigs de biocompatibilitat in vitro i in vivo

3.3. Enginyeria de teixits: teixits durs i tous

3.4. Degradació dels biomaterials

4. Aplicacions i normativa

4.1. Pròtesi de maluc i genoll

4.2. Stents coronaris

4.3. Vàlvules cardíaques

4.4. Normativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials consisteixen en classes magistrals en què es presenten i desenvolupen els continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Una part de les sessions presencials es dediquen a seminaris que serveixen perquè hi hagi una participació més activa dels estudiants a partir del plantejament, de l’anàlisi i la resolució de qüestions o temàtiques basades en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals. Es fomenta al màxim la participació de l’alumne, sobretot a les sessions de seminaris.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es plantegen activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la distribució/presentació de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de desenvolupament de casos en grups reduïts i a l’aula assignada.

El treball tutoritzat consisteix en un treball d’anàlisi d’una aplicació concreta d’un biomaterial o d’un article científic sobre biomaterials. Cadascun dels grups treballa un cas diferent i al final es fa un seminari de presentació i discussió. L’anàlisi ha d’avaluar la biocompatibilitat, el cost, els possibles defectes del biomaterial i la seva interacció amb el cos humà.

El treball autònom s’ha de portar a terme utilitzant llibres de referència o consulta per afermar i, si escau, ampliar els coneixements que s’han impartit a classe.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Període per renunciar a l’avaluació continuada: la sol·licitud d’avaluació única s’ha d’entregar durant les dues primeres setmanes d’iniciació de l’assignatura.

  • Treball tutoritzat: 40 % de la qualificació final.
  • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final i té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis. Per optar a la reavaluació és necessari renunciar a la nota prèvia.

 

Avaluació única

Període per renunciar a l’avaluació continuada: la sol·licitud d’avaluació única s’ha d’entregar durant les primeres dues setmanes d’iniciació l’assignatura.

  • Prova de conjunt: 100 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final i té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis. Per optar a la reavaluació és necessari renunciar a la nota prèvia.