Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Fallades

Codi de l'assignatura: 361248

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Llorca Isern

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat per avaluar la seguretat, durabilitat i integritat estructural dels materials i dels components fabricats amb aquests materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Comprendre les causes de fallada en servei d’un material a posteriori i distingir les possibles modificacions de procés que n’han d’assegurar la prevenció.

 

Referits a habilitats, destreses

• Mostrar capacitat per a la recerca i síntesi d’informació bibliogràfica en l’àmbit de l’obtenció, el processament i el comportament en servei dels materials metàl·lics, ceràmics, polímers i compostos.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura. Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura. Saber-se organitzar i planificar. Tenir capacitat per ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà (conferències, visites a instal·lacions, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Classificació de les fallades

1.1. Fractura. Distorsió per flexió. Distorsió per col·lapse plàstic. Fatiga. Desgast. Degradació

2. Causes de les fallades i procediment d’anàlisi

2.1. Procediment per analitzar les fallades. Diagrames d’Ishikawa

2.2. Tècniques de caracterització per determinar l’origen i la seva manifestació

2.3. Localització de l’origen de la fallada

2.4. Identificació i descripció de les causes i els mecanismes de fallada

3. Casos pràctics d’anàlisi de fallades

3.1. Exemples històrics

3.2. Productes de colada

3.3. Tensors, eixos, cigonyals, bieles i vàlvules

3.4. Corrosió en plantes químiques, indústria del paper, etc.

3.5. Instal·lacions de processament d’aliments, indústria tèxtil, química, etc.

3.6. Vaixells

3.7. Soldadura

3.8. Implants

4. Prevenció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

  • Les activitats consisteixen en classes mixtes magistrals i d’aprenentatge actiu en què es presenten i es despleguen els continguts en els blocs temàtics de l’assignatura. Durant les classes, especialment en el bloc temàtic 3, s’assegura i fomenta la participació més activa de l’alumnat plantejant, analitzant i resolent casos model tractats. Des de la primera classe es fa participar tot l’alumnat en la descriptiva de cada cas, fractura o estructura seleccionades perquè vagin consolidant els coneixements previs, la nomenclatura pròpia de l’àmbit i la metodologia de l’anàlisi de fallades. El mètode docent és del tipus estudi de casos i aprenentatge actiu.
  • El treball tutoritzat consisteix en un treball d’anàlisi d’alguns casos de fallada.
  • S’aprofita el treball tutoritzat per revisar i analitzar casos en els quals no s’ha tingut una perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar o funcionalitzar objectes o components.
  • El treball autònom que ha de fer l’alumne s’ha de portar a terme utilitzant els llibres de referència i/o consulta de bases de dades.
  • Les sessions d’aprenentatge actiu es poden retransmetre eventualment en línia en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics.
  • En cas que l’aforament no permeti la presència de tot l’alumnat a l’aula es plantegen activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la distribució/presentació de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de desenvolupament de casos en grups reduïts i a l’aula assignada.


Es revisa el material docent i es treballen exemples i contextos que no tinguin el biaix de gènere habitual i també es reflexiona explícitament sobre aquest tema.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova parcial a mitjà termini: 35 % de la qualificació final.
  • Interpretació de fallades en publicacions: 5 % de la qualificació final.
  • Treball tutoritzat: 15 % de la qualificació final.
  • Prova final de conjunt: 45 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final (això suposa la renúncia de les notes d’avaluació continuada) i té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

Període per renunciar a l’avaluació continuada: la sol·licitud d’avaluació única s’ha d’entregar durant les primeres dues setmanes en què s’inicia l’assignatura.

Prova de conjunt: 100 % de la qualificació final.

 

Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final i té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis.