Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística Mèdica

Codi de l'assignatura: 361249

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: JOSE ANTONIO GONZALEZ ALASTRUÉ

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

48

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’estudiant ha d’estar disposat a adquirir progressivament competències i habilitats especificades a l’entrada statistical consulting de l’Enciclopèdia en Ciències Estadístiques.


Requisits

361231 - Models Lineals (Recomanada)

361237 - Estadística per a les Biociències (Recomanada)

361232 - Anàlisi Multivariant (Recomanada)

361234 - Models Lineals Generalitzats (Recomanada)

361214 - Software Estadístic (Recomanada)

361221 - Inferència Estadística (Recomanada)

361230 - Disseny d'Experiments (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Compromís social i orientació cap a la sostenibilitat.

   -

Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.

   -

Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, d'avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Identificar i utilitzar correctament la terminologia bàsica dels estudis empírics en ciències de la salut.

• Distingir entre associació i causalitat; i entre estimació d’efectes d’intervencions definides i cerca de causes.

• Interpretar i utilitzar correctament les principals guies de publicació de recerca en salut (CONSORT, SPIRIT, PRISMA, STROBE, STARD, TRIPOD).

• Valorar críticament els resultats de recerca en ciències de la salut.

• Conèixer els entorns laborals en ciències de la salut que ofereixen feina als estadístics i els seus requisits habituals de coneixement i capacitats.

 

Referits a habilitats, destreses

• Aplicar les tècniques estadístiques en estudis empírics en ciències de la salut i interpretar-ne correctament els resultats.

• Aplicar les tècniques estadístiques a estudis observacionals i experimentals en ciències de la salut i interpretar-ne correctament els resultats.

• Aplicar les tècniques estadístiques de model lineal generalitzat a estudis en ciències de la salut i interpretar-ne correctament els resultats.

• Aplicar les tècniques estadístiques aplicades a la revisió sistemàtica d’estudis en ciències de la salut i interpretar-ne correctament els resultats.

• Aplicar l’entorn estadístic R per a l’anàlisi de dades d’estudis empírics en ciències de la salut.

• Fer una valoració crítica d’un article científic, pel que fa als objectius, mètodes, resultats i limitacions trobades.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Sensibilitzar-se amb les qüestions ètiques inherents als estudis empírics en ciències de la salut.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Medicina basada en la evidència.

1.1. Introducció. Tipus d’estudis.

1.2. Aspectes ètics.

1.3. Guies de publicació.

1.4. Regressió a la mitjana, evolució natural i efecte placebo

2. Estimant els efectes de causes ben identificades

2.1. Dissenys experimentals en Medicina. Assajos clínics aleatoritzats (ECAs).

2.2. Dades no disponibles. Mida mostral

2.3. Dissenys amb intercanvi (cross-over). Plantejament d’equivalència

2.4. Revisions sistemàtiques. Metanàlisi

3. Tantejant les causes de efectes ben identificats. Etiologia

3.1. Per començar, “epidemiologia = estadística descriptiva + etiología”

3.2. Mesures de freqüència de malalties i epidèmies: prevalença, incidència acumulada i taxa d’incidència

3.3. Confusió d’efectes. Biaixos

3.4. Diagrames Aciclics Dirigits (Directed Acyclic Graphs, DAGs)

4. Predicció

4.1. Predir el present, diagnòstic, o el futur, pronòstic.

4.2. Probabilitat d’encert. Sensibilitat, especificitat i valors predictius.

4.3. Capacitat de discriminación. R2. Corba ROC.

4.4. Calibrat del model.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basa en l’aprenentage actiu: el estudiant va presentant exercicis que serveixen per la seva avaluació continuada.

Al començament, els professors expliquen la metodología i els instruments d’aprenentatge a disposició dels estudiants (vídeos, llibres, articles, aplicacions informàtiques, apunts, transparències, ...).

A partir d’aquí, el estudiant va realitzant els exercicis amb l’ajut dels professors.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En cada tema, els exercicis treballen aspectes progressivament superiors en la escala d’aprenentatge de Bloom: (1) retenció de conceptes, amb tests (on-line amb la càmera activada, si és necessari), 10%; (2) resolució de problemes, amb l’aplicatiu e-status, 30%; (3) presentacions dels estudiants, presencialment o en format de videos de <10’, 30%; i (4) la proposta de preguntes sobre vídeos d’altres participants, 10%.

Els estudiants que vulguin renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única han de fer-ho abans de la data de la tercera setmana de classe.

 

 

Avaluació única

Examen final que inclou exercicis de tots els tipus.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

SENN, Stephen. Statistical issues in drug development. 2nd ed. Chichestr: Wiley-Blackwell, 2007

Catàleg UB  Enllaç

PIANTADOSI, Steven. Clinical Trials: a methodologic perspective. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2005

Catàleg UB  Enllaç

JEWELL, Nicholas. Statistics for Epidemiology. Boca Raton [Fla.] [etc.]: Chapman & Hall/CRC, 2004

Catàleg UB  Enllaç

Pearl J. Mackenzi D. The book of why: the new science of cause and effect.

Moher D, Altman D, Schulz K, Simera I, Wager E. Guidelines for Reporting Health Research: A User’s Manual. Willey- Blackwell-BMJ group, 2014

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Col·lecció de videos "Bioestadística para no estadísticos"

BNE  Enllaç

Pàgina web

Red Equator

Equator Network  Enllaç

Causality book. Miquel Hernán & Jamie Robbins

https://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/causal-inference-book  Enllaç