Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística Industrial

Codi de l'assignatura: 361250

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: XAVIER TORT-MARTORELL LLABRES

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

30

(Resolució de casos pràctics.)

Aprenentatge autònom

60

(Lectura, síntesi i presentació oral d’articles i capítols de llibres.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat prèviament les assignatures Estadística per a la Gestió de la Qualitat, Software Estadístic, i Disseny d’Experiments.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.

   -

Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa en la millora de la qualitat i la productivitat en diferents entorns (tecnològics, industrials, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es pretén que l’estudiant sigui capaç de dissenyar i implementar un pla d’experimentació per tal de descobrir com una sèrie de variables (controlables o no) d’un procés afecten una característica de qualitat d’interès. També es pretén que entengui la importància de lluitar contra la variabilitat per millorar la qualitat, sàpiga caracteritzar la variabilitat d’un procés i conegui tècniques per reduir la variabilitat i mantenir-la en els nivells mínims. Concretament, en acabar el curs l’estudiant ha de poder:

 

— Seleccionar dissenys que permetin analitzar el comportament d’un producte o un procés tant pel que fa a la mitjana com a la variància transmesa per factors no controlables.

 

— Analitzar l’efecte dels factors de control i soroll en la resposta d’interès i seleccionar les condicions més robustes.

 

— Seleccionar dissenys que permetin explorar la superfície de resposta amb polinomis de segon ordre (disseny central compost, disseny de Box-Behnken, etc.).

 

— Explorar la regió d’interès de les variables experimentals que maximitzin (minimitzin) la resposta i estudiar la naturalesa de la superfície.

 

— Dissenyar experiments reals i implementar-los seguint una estratègia seqüencial, des del plantejament del pla experimental fins a l’elaboració de conclusions.

 

— Entendre com funcionen els gràfics de control sofisticats i fer-los servir.

 

— Implantar un control estadístic de processos en un procés real, tenint en compte la naturalesa del procés i els costos associats.

 

— Fer estudis de repetibilitat i reproductibilitat per garantir que el sistema de mesura que es fa servir en un procés és adequat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Treure informació d’interès i aprendre a partir de llibres i articles.

 

— Treballar en grups per consensuar decisions i solucionar problemes de manera conjunta.

 

— Treballar en equip per consensuar decisions i solucionar problemes de manera conjunta.

 

— Comunicar idees i resultats de manera eficaç, tant per escrit com oralment.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Metodologia de millora sis sigma

*   Necessitat de la millora. Aspectes organitzatius, rols i responsabilitats. Metodologia de millora: etapes. Objectius i tasques de cadascuna de les cinc etapes: definir, mesurar, analitzar, millorar i controlar. Estudis de repetibilitat i reproductibilitat (R&R). Casos i exercicis
 

2. Disseny d’experiments a la indústria i metodologia de superfície de resposta

*   Importància de l’experimentació en un entorn industrial. Repàs de dissenys factorials a dos nivells. Bloqueig en dissenys factorials. Punts centrals. Superfície de resposta fent servir polinomis de primer grau. Ús de l’«steepest ascent» per a l’aproximació a la regió d’interès. Superfície de resposta fent servir polinomis de segon grau. Dissenys central compost i de Box-Bhenken. Adequació del model

3. Control estadístic de processos: monitoratge i ajust

*   Selecció dels gràfics de control adequats segons la variable que s’ha de monitorar. Concepte de subgrup racional i ARL. Limitacions dels gràfics de control de Shwart. Dades autocorrelacionades i processos no estacionaris. Prediccions fent servir un model EWMA. Ajust continu i ajust periòdic de processos no estacionaris

4. Casos pràctics d’aplicació de l’estadística en la indústria i en els serveis

*   Cas dels tubs de silicona. Cas de la caixa cooperativa professional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Teoria. Exposició de la matèria amb la projecció de diapositives (PowerPoint). Es busca la participació de tot l’alumnat en la discussió de les situacions i casos plantejats.

Pràctiques. Resolució de problemes i casos pràctics. Es proposen activitats per fer fora de les hores de classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Exercicis de seguiment de l’assignatura: 15 %.

— Casos pràctics: 35 %.

— Examen final: 50 %.

 

Avaluació única

Examen final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOX, George E. P. et al. Statistics for experimenters design, innovation, and discovery. 2nd ed. Hoboken: Wiley Interscience, 2005

Catàleg UB  Enllaç
Ed. en català: Estadística per a científics i tècnics : disseny d’experiments i innovació. Barcelona : Reverté, cop. 2008  Enllaç
Ed. en castellà: Estadística para investigadores : diseño, innovación y descubrimiento. Barcelona: Reverté, cop. 2008  Enllaç

MONTGOMERY, Douglas C. Diseño y análisis de experimentos. México: Limusa Wiley, 2002

Catàleg UB  Enllaç

MYERS, Raymond H. et al. Response surface methodology: process and product optimization. Hoboken: Wiley Interscience, 2009

Catàleg UB  Enllaç

HAHN, Gerald J. et al. The role of statistics in business and industry. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2008

Catàleg UB  Enllaç